Garanční systém dnes spouští výplatu klientů ERB bank

Praha, 20. října 2016 - Garanční systém finančního trhu (dále též „Garanční systém“) dnes, 20. října 2016, začne prostřednictvím vybraných poboček České spořitelny, a.s. (dále též „České spořitelny“) vyplácet pojištěné vklady klientům ERB bank, a.s. (dále též „ERB bank“) Garanční systém bude vyplácet základní náhrady vkladů do výše 100 %, max. do limitu 2 702 000 Kč na jednoho vkladatele.

 •          Garanční systém bude vyplácet 5 409 klientů ERB bank, a.s., celkem vyplatí 3,53 mld. Kč
 •          Výplata bude probíhat na vybraných pobočkách České spořitelny, a.s.
 •          Nejvíce klientů měla ERB bank v Praze, Moskvě a v Karlových Varech

Po 13 letech budou v Česku vypláceni klienti banky označené ČNB jako nesolventní. Naposledy se v roce 2003 jednalo o klienty Union banky a Plzeňské banky. Nyní Garanční systém bude vyplácet klienty ERB bank. Nárok na výplatu náhrady vkladu má aktuálně celkem 5 409 klientů ERB bank, kteří mají dohromady pojištěné vklady ve výši 3,53 mld. korun. Průměrná výše vkladu na jednoho klienta mírně přesahuje částku 650 tisíc korun. Výplata náhrad vkladů klientům ERB bude dnes zahájena ve vybraných pobočkách síti České spořitelny. Kompletní přehled vyplácejících poboček je možné nalézt na webových stránkách Garančního systému, případně se informovat na bezplatné zákaznické lince České spořitelny na telefonním čísle 800 207 207. Informace budou zveřejněny i na pobočkách ERB bank, a.s. a na webových stránkách www.erbank.cz.

Garanční systém v přehledu vkladů klientů ERB bank eviduje 86 takzvaně nadlimitních vkladů, které v den vydání oznámení ČNB přesáhly částku 100 tisíc euro. V součtu se jedná o sumu téměř 47 milionů korun. Tyto peníze přesahující limit pojištění vkladů budou představovat pohledávku klientů za bankou, protože nejsou pojištěné Garančním systémem (pokud nejde o případy, kdy vkladatel doloží Garančnímu systému nárok na tzv. zvýšenou náhradu za zákonem stanovených podmínek – viz níže).

„Mezi klienty ERB bank bylo oproti jiným v minulosti prováděným výplatám poměrně vysoké zastoupení zahraničních fyzických nebo právnických osob, celkem 22 % klientů. Nejvíc zahraničních klientů má ruské občanství. Vyplácet budeme klienty, kteří mají sídlo či bydliště ve 48 zemích světa,“ říká výkonná ředitelka Garančního systému Renáta Kadlecová.

Novinka: výplata vkladů nad 100 000 EUR

Současná výplata náhrad vkladů je vůbec první, kdy lze použít institut výplaty takzvaně dočasně vysokého vkladu. Tato případná zvýšená náhrada pohledávek z vkladů se vztahuje na vklady plynoucí z příjmů ve specifických životních situacích, např. z prodeje soukromého nemovitého majetku sloužícího k bydlení, rozvodového vyrovnání, inkasa pojistného plnění pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti, dědictví, výplaty jednorázové důchodové dávky, odstupného při propuštění ze zaměstnání, náhrady újmy způsobené trestným činem aj. Zvýšená náhrada se vyplácí až do výše, o kterou vklad převyšuje 100 000 EUR, nejvýše však do výše odpovídající dodatečným 100 000 EUR pro jednu osobu u jedné banky. To znamená, že celkový limit výplaty se může zvýšit až na 200 000 EUR na jednoho vkladatele u jedné banky. Nárok na vyplacení náhrady za dočasně vysoké zůstatky může klient (fyzická osoba) uplatnit, pokud rozhodný den nastal ve lhůtě 3 měsíců ode dne připsání částky na účet.

Zahájení výplaty ostatních typů náhrad (klientských prostředků na účtech vedených u uvedené banky pro platební instituce, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz, vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, obchodníky s cennými papíry či exekutory za zákonem stanovených podmínek a zvýšených náhrad za zákonem stanovených podmínek) oznámí Garanční systém finančního trhu samostatně.

Kdo může náhradu za vklady nárokovat (kdo je oprávněnou osobou):

 •          fyzické a právnické osoby, které byly vkladateli ERB bank k 11. říjnu 2016 (tj. ke dni, kdy Garanční systém obdržel Oznámení ČNB o neschopnosti ERB bank dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek), s výjimkami uvedenými v zákoně;
 •          jejich dědicové;
 •          jejich právní nástupci.

Co je potřeba pro uplatnění výplaty vkladů předložit:

 •          fyzické osoby (běžný občan) – platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas);
 •          fyzické osoby podnikatelé (OSVČ) – platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a výpis ze živnostenského rejstříku;
 •          právnické osoby (firmy, občanská sdružení, atd.) - výpis z obchodního (resp. jiného příslušného) rejstříku a platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas) osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby dle údajů v rejstříku nebo na základě předložené plné moci s úředně ověřeným podpisem;
 •          dědicové a právní nástupci musí předložit též dokument (originál nebo úředně ověřená kopie) prokazující nabytí pohledávky.

Mohou nastat situace, kdy si vkladatel nemůže náhradu vkladu vyzvednout osobně. V tomto případě může někoho zmocnit k vyzvednutí plnou mocí s úředně ověřeným podpisem – vzor plné moci najde vkladatel zde. Pokud je plná moc sepsána v cizím jazyce, musí být k plné moci připojen úřední překlad do českého jazyka.

Kde a jak bude prováděna výplata vkladů:

Výplata základních náhrad vkladů klientům ERB bank bude probíhat na vybraných pobočkách České spořitelny.

Seznam vybraných poboček ČS naleznete zde.

V případě tohoto typu náhrad nemusíte vyplňovat žádné formuláře a dokumenty, stačí se dostavit do vámi vybrané pobočky dle seznamu vyplácejících poboček a požádat o převedení náhrady vkladu na váš jiný účet nebo si u České spořitelny můžete zřídit účet nový. Pokud budete chtít přebírat náhradu vkladů v hotovosti, doporučujeme se informovat o pravidlech pro hotovostní transakce, která platí na vybrané pobočce ČS. O výplatu základní náhrady vkladu se lze přihlásit po dobu tří let, tedy do 20. října 2019.

Seznam vyplácejících poboček i další informace a důležité údaje k výplatě náhrad vkladů najdete na:

 •          Internetových stránkách Garančního systému finančního trhu www.garancnisystem.cz a na jeho facebookových stránkách www.facebook.com/gsft.cz či v sídle Garančního systému finančního trhu, Praha 1, Týn 639/1, 2. patro.
 •          Pobočkách České spořitelny, a.s. a jejích internetových stránkách www.csas.cz či na bezplatné telefonní lince 800 207 207.
 •          Informace budou zveřejněny i na pobočkách ERB bank, a.s. a na webových stránkách www.erbank.cz.

Zpět na seznam aktualit