O Fondu pro řešení krize

Fond pro řešení krize byl zřízen na základě zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu jako mechanismus, který má za cíl zabránit krizovým situacím, ve kterých hrozí riziko, že některá z finančních institucí nebude schopna dostát svým závazkům vůči oprávněným osobám ze zákonných a smluvních podmínek. Prostředky ve Fondu pro řešení krize lze použít na financování řešení krize dané finanční instituce tak, aby nebylo nutné ukončit její existenci a zahájit výplatu náhrad vkladů jejím klientům.

O použití Fondu pro řešení krize rozhoduje Česká národní banka jakožto orgán příslušný pro řešení krize. Toto opatření lze uplatnit pouze za podmínek, že instituce selhává nebo lze její selhání důvodně přepokládat, neexistují jiná opatření dohledu nebo soukromého sektoru, která by selhání instituce v krátkém čase odvrátila, a řešení krize je ve veřejném zájmu. Cílem je posílit stabilitu finančního sektoru, minimalizovat náklady a škody, a pokud možno eliminovat použití veřejných prostředků.

Do Fondu pro řešení krize ze zákona přispívají všechny banky, stavební spořitelny a družstevní záložny se sídlem v České republice, pobočky bank z jiných než členských zemí EU a další subjekty, o kterých to stanoví zákon.

Fond pro řešení krize je ze zákona složen ze dvou fondů:

  1. Příspěvkového fondu , který je tvořen pravidelnými či mimořádnými příspěvky finančních institucí, prostředky získanými z trhu, půjčkami v rámci mechanismů financování řešení krize či státní dotací nebo výpomocí.
  2. Provozního fondu, který je tvořen zejména výnosy z investování prostředků Fondu pro řešení krize a výtěžky z ukončených likvidačních a insolvenčních řízení.