Otázky a odpovědi

Jaký je účel existence Fondu pro řešení krize?

Garanční systém nyní prostřednictvím Fondu pro řešení krize disponuje finančními prostředky, které budou moci být využity s cílem předejít úpadku některé z finančních institucí, které se dostanou do obtíží.

Do Fondu pro řešení krize platí příspěvky banky, pobočky bank z jiných než členských zemí EU, družstevní záložny a stavební spořitelny a vybraní obchodníci s cennými papíry.

Prostředky fondu mohou být v případě ohrožení stability některé z finančních institucí použity na řešení nastalé situace bez nutnosti ukončit její existenci a zahájit výplatu náhrad vkladů jejím klientům. Fond pro řešení krize je tedy jedním z nástrojů řešení krize. Použití prostředků ve Fondu navrhuje Česká národní banka. Řešení krize musí být proveditelné, věrohodné a ve veřejném zájmu.

Fond pro řešení krize je samostatným fondem nebo je součástí Garančního systému?

Fond pro řešení krize je samostatnou účetní jednotkou v rámci Garančního systému finančního trhu. Nemá, stejně jako Fond pojištění vkladů, právní osobnost. Tou nyní disponuje pouze Garanční systém, který tak vykonává správu obou fondů jako souborů majetku bez právní osobnosti. Garanční systém také vstupuje do smluv a jedná se třetími osobami při správě těchto majetků.

Jaký objem finančních prostředků by měl být ve správě Fondu pro řešení krize?

Fond pro řešení krize by měl do konce roku 2024 dosáhnout minimální cílové úrovně 1 % z objemu krytých pohledávek z vkladů, tj. cca 36,5 miliard Kč.