Legislativa

Správa prostředků Fondu pro řešení krize se řídí zejména § 209 a následujícími zákona č. 374/2015, o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Tímto zákonem byla do českého právního řádu transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Tato směrnice je známa pod anglickým názvem Bank Recovery and Resolution Directive a zkratkou BRRD. Druhým významným právním předpisem na evropské úrovni je nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/63 ze dne 21. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o příspěvky předem do mechanismů financování k řešení krizí.

Odkazy na texty výše uvedených předpisů najdete v sekci Garanční systém finančního trhu na stránce Legislativa.