Slovníček

Banka – akciová společnost, která přijímá vklady od veřejnosti a poskytuje úvěry. K výkonu těchto činností musí mít bankovní licenci vydanou Českou národní bankou nebo jinou obdobnou institucí z EU.

Banka se sídlem v ČR – akciová společnost se sídlem v ČR, která přijímá vklady od veřejnosti a poskytuje úvěry. K výkonu těchto činností musí mít bankovní licenci vydanou Českou národní bankou.

Družstevní záložna – plní podobnou funkci jako banky, ale má své specifické odlišnosti. Možnost uložit si své prostředky mohou jen členové, kterým se lze stát po podepsání přihlášky a zaplacení členského vkladu.

Fond pojištění vkladů (FPV) – je účetní jednotkou Garančního systému finančního trhu, z něhož jsou vypláceny náhrady vkladů klientům bank, družstevních záložen a stavebních spořitelen, pokud se některá z těchto institucí stane platebně neschopnou.

Fond pro řešení krize (FŘK) – je účetní jednotkou Garančního systému finančního trhu, prostřednictvím které Garanční systém poskytuje prostředky pro řešení krizí finančních institucí nástroji uvedenými v zákoně o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu.

Fyzická osoba – jednotlivec, který je způsobilý mít práva a povinnosti (člověk).

Garanční systém finančního trhu (GSFT) - instituce zřízená zákonem, která spravuje Fond pojištění vkladů a Fond pro řešení krize

Institucionální náhrada pohledávek z vkladů – náhrada pohledávek z vkladů tvořených peněžními prostředky, které byly oprávněnou osobou svěřeny platební instituci, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu, instituci elektronických peněz nebo vydavateli elektronických peněz malého rozsahu k provedení platební transakce nebo proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze nebo které tvoří majetek oprávněné osoby a byly oprávněnou osobou svěřeny obchodníkovi s cennými papíry a jsou deponovány na účtu obchodníka s cennými papíry nebo peněžní prostředky u soudního exekutora pro oprávněné a přihlášené věřitele podle exekučního řádu. Náhrada se poskytuje platební instituci, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu, instituci elektronických peněz, vydavateli elektronických peněz malého rozsahu, obchodníkovi s cennými papíry nebo soudnímu exekutorovi, kteří je následně vypořádají se svými klienty.

Neschopnost dostát svým závazkům – platební neschopnost/ neschopnost splatit své závazky vůči vkladatelům.

Plná moc – právní dokument, který lze zřídit mezi fyzickými a právnickými osobami v libovolné kombinaci. Upravuje ji občanský zákoník. V plné moci lze vymezit přesně úkony právního zastoupení. Vzor plné moci pro účely výplaty náhrady vkladů je ke stažení zde.

Pojištění poboček zahraničních bank se sídlem v EU působících v ČR – vklady v těchto institucích jsou pojištěny u systému pojištění vkladů v zemi, ve které má sídlo tato zahraniční banka. Minimální úroveň pojištění vkladů je v zemích EU, stejně jako v ČR, 100 % vkladu, maximálně však 100 000 EUR. Informace o pojištění vkladů je vkladatelům povinna poskytnout příslušná pobočka zahraniční banky nebo je možné je získat u příslušného systému pojištění vkladů. Další informace naleznete zde.

Pojištění poboček zahraničních bank se sídlem mimo EU působících v ČR - vklady v těchto institucích jsou pojištěny u Garančního systému finančního trhu a vztahují se na ně stejné podmínky pojištění jako na vklady uložené u českých bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen.

Právnická osoba – útvar složený z osob mající určitá práva a povinnosti. Může jít o obchodní společnosti, družstva, státní podniky, banky či pojišťovny.

Reklamační protokol – pokud se klient domnívá, že mu nebyla přiznána správná výše náhrady, může využít proces reklamace. K tomu slouží reklamační protokol, který po vyplnění zašlete na adresu Garanční systém finančního trhu, Týn 639/1, 110 00 Praha 1.

Rozhodný den – den, kdy Garanční systém finančního trhu obdržel písemné oznámení České národní banky o neschopnosti finanční instituce dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek, nebo den, kdy soud nebo zahraniční soud vydal rozhodnutí o úpadku nebo jiné rozhodnutí z důvodů přímo souvisejících s finanční situací finanční instituce, jehož důsledkem je pozastavení práva vkladatelů nakládat s vklady, na které se vztahuje pojištění.

Stavební spořitelna – instituce nabízející stavební spoření, úvěry ze stavebního spoření a překlenovací úvěry.

Účastníci systému pojištění pohledávek z vkladů – banky, pobočky bank se sídlem mimo EU, stavební spořitelny a družstevní záložny odvádějící každým rokem do Fondu pojištění vkladů příspěvky.

Úrok – se vypočítá jako součin počáteční jistiny a úrokové sazby děleno 100. Většinou se uvádí roční úrok.

Úroková sazba – je většinou procentním vyjádřením navýšení půjčených či uložených peněz za časové období.

Vklad - peněžní prostředky svěřené bance, družstevní záložně nebo stavební spořitelně, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu.

Vyplácející banka – banka, na jejíchž vybraných pobočkách si můžete vyzvednout náhradu vkladů. Vyplácející banku vybírá Garanční systém každé 4 roky v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Od 20. dubna 2021 byla vyplácející bankou stanovena Komerční banka, a.s.

Vyplácená banka – banka, o níž Česká národní banka vydala oznámení o neschopnosti dostát svým závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek, tj. banka, která tzv. zkrachovala.

Základní náhrada pohledávek z vkladů – náhrada pohledávek z vkladů v základní výši, tj. maximálně do ekvivalentu 100 000 EUR na jednoho klienta u jedné banky.

Zvýšená náhrada pohledávek z vkladů – náhrada pohledávek z vkladů, která se poskytuje ve zvláštních, zákonem stanovených případech, nad základní limit 100 000 EUR, a to až do výše dodatečných 100 000 EUR. Zvýšenou náhradu lze poskytnout pouze fyzické osobě.

Žádost o převod plnění – v případě, kdy si klient nemůže vyzvednout náhradu vkladu osobně na pobočkách vyplácející banky, může požádat korespondenčně o bezhotovostní výplatu náhrady. V takovém případě je nutno zaslat vyplněnou instrukci s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu vyplácející banky: Komerční banka, a.s., CKB útvar 2192, Nám. Junkových 2772/1, Praha 5 – Stodůlky, PSČ 155 00. Vzorové formuláře naleznete na stránce Doklady a dokumenty nutné pro obdržení náhrady.


Pojištěné vklady – příklady

 • Běžný účet – bankovní účet vedený u banky, na kterém má majitel účtu (klient) uloženy své peníze. S peněžními prostředky může bezprostředně uskutečňovat různé hotovostní či bezhotovostní transakce.
 • Spořicí účet – účet, na který lze uložit volné finanční prostředky. Peníze jsou úročeny zpravidla vyšší úrokovou sazbou než na běžném účtu a dostupnost uložených prostředků je také snadná.
 • Termínovaný účet – účet nabízející zpravidla vyšší úročení za delší dobu vázanosti finančních prostředků. Jedná se o bankovní vklad na dobu určitou s předem stanovenou úrokovou sazbou.
 • Vkladový účet – slouží k uložení peněz klienta na určitou dobu za předem dohodnutou pevnou úrokovou sazbu.
 • Vkladní knížka – jeden ze spořicích produktů na trhu, ale mezi konkurenty se nachází spíše v pozadí. Existují knížky na jméno, s nebo bez výpovědní lhůty. Disponovat s prostředky na „vkladní knížce na jméno“ může pouze majitel nebo jím zmocněné osoby.
 • Vklady na účtech platebních institucí, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu, institucí elektronických peněz, vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu – jedná se o penežní prostředky, které byly těmto institucím svěřeny uživateli platebních služeb k provedení platební transakce nebo proti nimž byly vydány elektronické peníze. Pro účely výpočtu náhrady z Fondu pojištění vkladů se za skutečného vlastníka těchto peněžních prostředků považují uživatelé platebních služeb nebo držitelé elektronických peněz, tj. klienti těchto institucí. Náhrada se poskytuje přímo instituci, která následně vypořádá své klienty.
 • Vklady na účtech obchodníků s cennými papíry, na jejichž účtu jsou evidovány peněžní prostředky tvořící majetek zákazníka podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. Pro účely výpočtu náhrady z Fondu pojištění vkladů se za skutečného vlastníka těchto peněžních prostředků považuje zákazník. Náhrada se poskytuje přímo obchodníkovi s cennými papíry, který následně vypořádá své zákazníky.
 • Vklady na účtech soudních exekutorů, na jejichž účtu jsou deponovány prostředky pro oprávněné a přihlášené věřitele podle exekučního řádu. Pro účely výpočtu náhrady z Fondu pojištění vkladů se za skutečného vlastníka těchto peněžních prostředků považuje oprávněný věřitel. Náhrada se poskytuje přímo soudnímu exekutorovi, který následně vypořádá oprávněné věřitele.

Nepojištěné vklady – příklady

 • Akcie – cenný papír, který potvrzuje, že jeho majitel (držitel) je akcionář, tj. že vlastní určitý majetkový podíl (kapitál) v akciové společnosti.
 • Cenný papír – listina splňující zákonné náležitosti pro cenný papír, se kterou je právo spojené takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. Cenný papír může být vydán v listinné nebo zaknihované podobě (tj. ve formě zápisu v registru Centrálního depozitáře cenných papírů).
 • Členský vklad člena družstevní záložny – základní členský vklad a další členský vklad člena družstevní záložny (§ 4b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů).
 • Dluhopis – cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky a případně vyplacení stanovených výnosů.
 • Penzijní připojištění / doplňkové penzijní spoření – specifický druh pojištění, který je prováděn penzijními společnostmi na komerční bázi. Spolu se soukromým životním pojištěním vytváří do budoucna pro pojištěnce předpoklady pro lepší finanční zabezpečení v důchodu.
 • Podřízený dluh – může mít podobu přijatého úvěru, půjčky nebo vkladu a v případě banky či obchodníka s cennými papíry také podobu vydaného podřízeného dluhopisu.
 • Předplacené platební karty – platební karty nespojené s žádným účtem, vydané ve formě elektronických peněz (např.my paysafecard).
 • Směnka – převoditelný cenný papír, ze kterého vyplývá dlužnický závazek. Směnečník dává dlužníkovi povinnost zaplatit a současně majiteli směnky právo požadovat zaplacení směnečné sumy na určeném místě a čase.
 • Vklady měst a obcí – vklady územního samosprávného celku, jehož daňové příjmy podle zákona o rozpočtovém určení daní jsou vyšší než částka odpovídající 500 000 EUR, nebo pokud územní samosprávný celek splnění zákonných předpokladů příslušné finanční instituci nedoložil. Informace o podmínkách pojištění vkladů územních samosprávných celků, jejichž daňové příjmy nedosahují tohoto limitu, naleznete zde.
 • Životní pojištění – pojištění pro případ smrti, dožití sjednaného věku anebo pro případ jiné pojistné události. Jde o finanční zajištění do budoucna (ve stáří) nebo v případných neočekávaných životních situacích; některé druhy životního pojištění mohou také zhodnocovat vložené prostředky (např. investiční životní pojištění).