Pro obce

Podle evropské směrnice 2014/49/EU o systémech pojištění vkladů se pojištění vkladů nevztahuje na žádné veřejné orgány. Směrnice však připouští, aby členské státy pojištění vkladů umožnily místním orgánům, jejichž roční daňové příjmy nepřesahují 500 000 EUR. Tuto možnost se Česká republika rozhodla využít a vklady malých obcí tedy mohou být za níže uvedených podmínek pojištěny.

Je ale potřeba zdůraznit, že vklady malých obcí nejsou pojištěny automaticky. O pojištění svých vkladů musí obec požádat a doložit splnění zákonných podmínek. Žádost se podává bance, družstevní záložně, případně stavební spořitelně (dále souhrnně označeno jako finanční instituce), kde má obec veden účet, respektive uloženy vklady, které by měly podléhat pojištění.

Podmínky a postup pro získání pojištění vkladů malých obcí

 • Podle zákona může pojištění vkladů získat pouze obec, které náleží výnosy z daní nebo podíly na nich podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní a jejíž daňové příjmy podle uvedeného zákona dosahují nejvýše 500 000 EUR. (Například: při kurzu 26 Kč/EUR je tedy limitní částkou 13 mil. Kč.)
 • Získání pojištění je administrativní procedurou, při které obec musí spolupracovat s finanční institucí, u které má účet, respektive využívá finanční produkt, na který by se mohlo vztahovat pojištění vkladů. Finanční instituce musí obci vydat potvrzení o vzniku pojištění vkladů. Teprve pokud finanční instituce vydá potvrzení, je možné, aby byly vklady obce pojištěny.

V praxi to znamená, že:

 • a) Pokud obec chce mít pojištěny vklady ve finanční instituci, kde již má uloženy finanční prostředky, musí požádat o potvrzení o pojištění od této finanční instituce. (Pokud má obec vklady u několika institucí, musí potvrzení získat od všech!) Vklady jsou pojištěny až po vydání potvrzení (nebo v příslušném roce, viz dále). Bez tohoto potvrzení uložené finanční prostředky nepodléhají pojištění vkladů.
 • b) Pokud obec uvažuje o novém vztahu s finanční institucí, od které nemá potvrzení o vzniku pojištění vkladů, a obec chce, aby její vklady u této finanční instituce byly od začátku pojištěny, musí získat potvrzení o pojištění ještě předtím, než své finanční prostředky finanční instituci svěří. Nicméně je možné, aby obec doložila své daňové příjmy později s tím, že vklady budou pojištěny až po obdržení potvrzení o pojištění podle písmene a).

Jestliže má obec účet u pobočky zahraniční banky působící v České republice, doporučujeme se informovat přímo v této pobočce na podmínky pojištění vkladů obcí, neboť některé země výjimky umožňující pojištění vkladů malých obcí nevyužily.

Daňový příjem pro účely pojištění vkladů obcí – definice a rozhodné datum

Prvním krokem na cestě k pojištění vkladů obcí je vyjasnění, co se rozumí daňovým příjmem obce. V tomto ohledu legislativa odkazuje na zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, přičemž tento zákon uvádí výčet daňových příjmů obcí v § 4. Ministerstvo financí pak k tomu dále uvádí, že se jedná o daňové příjmy vykázané ve výkazu FIN2-12M sestavovaného podle vyhlášky č. 5/2014 Sb. Pro upřesnění – jedná se o následujících 7 (z celkových 82) položek v členění podle rozpočtové skladby upravené v příloze B vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě:

 • 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
 • 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
 • 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
 • 1121 Daň z příjmů právnických osob
 • 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce
 • 1211 Daň z přidané hodnoty
 • 1511 Daň z nemovitých věcí

Druhým krokem je určení, za který rok se budou rozhodné daňové příjmy počítat. Není totiž vyloučeno, že v jednom roce obec podmínku daňových příjmů (nepřesahujících 500 000 EUR) splní, avšak v jiném roce nikoli. Pojištění vkladů je možno získat pouze v letech, pro které platí, že v jejich rozhodném předcházejícím roce byla podmínka maximálních daňových příjmů splněna.

Tímto rozhodným předcházejícím rokem je dle zákona rok, který o 2 roky předchází roku, ve kterém obec chce mít vklady pojištěny. Důvodová zpráva pak přináší upřesnění v podobě příkladu – pokud má obec zájem o pojištění vkladů v roce 2015, dokládá daňové příjmy za rok 2013. Pro pojištění vkladů v roce 2024 je tedy nutno dokládat daňové příjmy za rok 2022.

Protože hranici 500 000 EUR je nutno přepočítat na ekvivalent v českých korunách, zákon stanovuje, že se tak má učinit kurzem vyhlášeným Českou národní bankou pro poslední den kalendářního roku, ke kterému se daňové příjmy vztahují.

Rozhodným kurzem pro pojištění v roce 2024 tak je kurz CZK/EUR vyhlášený ČNB pro 31. 12. 2022. Údaje o směnných kurzech vyhlašovaných ČNB je možno získat na webových stránkách www.cnb.cz a zmíněný kurz k 31. 12. 2022 činí 24,115 CZK/EUR. Z přepočtu horní hranice 500 000 EUR tímto kurzem vyplývá, že horní hranice daňových příjmů obce v roce 2022 pro vznik nároku této obce na pojištění vkladů v roce 2024 činí 12 057 500 Kč.

Doložení daňových příjmů finanční instituci – způsob

Pokud je podmínka maximálních daňových příjmů splněna, je dalším krokem pro získání pojištění vkladů obcí nutno toto splnění doložit finanční instituci. Konkrétní způsob tohoto doložení není určen. Je tedy na obci samotné, jaký postup zvolí, a na bance, kterou obec osloví, zda bude postup obce považovat za vyhovující.

Potvrzení banky

Pokud obec splňuje výše uvedené podmínky pro pojištění svých pohledávek z vkladů a požádá o vydání potvrzení o pojištění vkladů, je banka, pokud jsou splněny zákonné náležitosti, povinna jej vydat. V tomto potvrzení je banka ze zákona povinna uvést, na které období se potvrzení vztahuje.

Zákon ukládá bance vydat potvrzení bez zbytečného odkladu. Tímto určením se rozumí, že dotčený subjekt je povinen konat ihned poté, kdy byl vyzván, a v jeho činnosti by neměla být žádná prodlení. Obecně se má za to, že úkon vykonaný bez zbytečného odkladu by měl být učiněn v řádu dnů, nicméně není vyloučeno ani trvání delší (v řádu týdnů), pokud zmíněnému subjektu některé skutečnosti brání vydat potvrzení dříve. Vždy je však potřeba bezodkladnost posuzovat ve vztahu ke konkrétnímu případu.

Pokud obec požádá banku o vydání potvrzení v roce, ve kterém mají být její vklady pojištěny, jsou vklady pojištěny ode dne, v němž bylo potvrzení bankou vydáno.

Jestliže obec požádá před začátkem roku, ve kterém mají být její vklady pojištěny, a potvrzení banky je před začátkem tohoto roku vydáno, jsou vklady obce pojištěny od prvního dne roku, pro který bylo potvrzení vydáno.

Na základě potvrzení banky jsou vklady obce pojištěny vždy pouze do konce kalendářního roku. Pokud má obec zájem o pokračování pojištění svých vkladů i v roce následujícím, měla by včas bance doložit splnění zákonných předpokladů a vyžádat si od banky nové potvrzení pro další kalendářní rok.

Ministerstvo financí k dané problematice vydalo dvě zprávy:

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/zpravy-mf-pro-obce-a-kraje/2015/zpravy-mf-cislo-6-2015-23231

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/zpravy-mf-pro-obce-a-kraje/2015/zpravy-mf-cislo-7-2015-23418

Texty zákonů najdete na stránce Legislativa.