Pro banky

Platby příspěvků

Od 1. 1. 2016 se mění pravidla pro stanovení výše příspěvků finančních institucí do Fondu pojištění vkladů. Výše příspěvku již není stanovena paušální sazbou uvedenou v zákoně, ale Českou národní bankou podle obecných pokynů Evropského orgánu pro bankovnictví. Nově je tímto postupem zohledňován nejen objem pojištěných vkladů, ale i míra rizika, kterou daná banka podstupuje. Česká národní banka stanoví výši příspěvku finanční instituce do 31. května každého roku. Proti rozhodnutí o výši příspěvku je možno podat rozklad, přičemž tento rozklad nemá odkladný účinek.

Roční sazbu příspěvků a hodnotu koeficientu upravujícího celkovou výši ročních příspěvků uveřejňuje Česká národní banka na svých internetových stránkách.

Způsob výpočtu rizikových vah bude zveřejňován formou úředního sdělení České národní banky ve Věstníku České národní banky.

Dosáhne-li objem prostředků ve Fondu hodnoty 0,8 % objemu pojištěných pohledávek z vkladů, jejichž výše nepřevyšuje částku odpovídající 100 000 EUR pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky nebo pobočky banky z jiného než členského státu (dále jen „krytá pohledávka z vkladu“), stanoví Česká národní banka roční sazbu příspěvků tak, aby celková výše ročních příspěvků stanovených v příslušném kalendářním roce odpovídala hodnotě 0,045 % objemu krytých pohledávek z vkladů.

Poté, kdy ČNB oznámí Garančnímu systému výši příspěvků, může Garanční systém rozhodnout o částečné úhradě příspěvku formu neodvolatelného platebního příslibu. Při tomto postupu musí být splněny podmínky dané zákonem, a to včetně nutnosti zajištění příslibu dluhovým cenným papírem, který by podle čl. 336 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 obdržel rizikovou váhu do výše 50 %.

Poklesne-li objem prostředků ve Fondu pod hodnotu 0,8 % objemu krytých pohledávek z vkladů, stanoví Česká národní banka roční sazbu příspěvků a koeficient upravující celkovou výši ročních příspěvků tak, aby objemu prostředků ve Fondu ve výši 0,8 % objemu krytých pohledávek z vkladů bylo dosaženo v přiměřené době, nejpozději do 5 let od konce kalendářního roku, ve kterém k tomuto poklesu došlo, v závislosti na objemu chybějících prostředků ve Fondu. Pokud objem prostředků ve Fondu poklesne pod dvě třetiny z hodnoty 0,8 % objemu krytých pohledávek z vkladů, stanoví Česká národní banka roční sazbu příspěvků a koeficient upravující celkovou výši ročních příspěvků tak, aby objemu prostředků ve Fondu ve výši 0,8 % objemu krytých pohledávek z vkladů bylo dosaženo do 6 let od konce kalendářního roku, ve kterém došlo k tomuto poklesu.

Příspěvek do Fondu za příslušný rok jsou banky, pobočky bank z jiného než členského státu, družstevní záložny a stavební spořitelny povinny zaplatit nejpozději do konce 30. června příslušného roku.

Příspěvek do Fondu pojištění vkladů se platí v českých korunách na účet Garančního systému vedený u České národní banky pod číslem 706011/0710.

Od počátku roku 2016 je zákonem nově zavedeno oprávnění České národní banky, v součinnosti s Garančním systémem, stanovit finanční instituci povinnost platit mimořádný příspěvek. Takové rozhodnutí může Česká národní banka vydat v případech, kdy prostředky Fondu nebudou postačovat k vyplacení zákonem stanovených náhrad. Finanční instituce má pak povinnost zaplatit tento mimořádný příspěvek do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o výši mimořádného příspěvku. Proti rozhodnutí může finanční instituce podat rozklad, avšak jeho podání nemá odkladný účinek. Sazbu mimořádného příspěvku Česká národní banka musí stanovit tak, aby celková výše stanoveného mimořádného příspěvku nepřekročila v kalendářním roce 0,5 % objemu krytých pohledávek z vkladů. Vyšší sazbu mimořádného příspěvku lze stanovit pouze za výjimečných okolností.

Metodické pokyny ke stanovení příspěvku do Fondu pojištění vkladů pro rok 2024 naleznete zde.

Vedení údajů o pojištěných vkladech a jejich předkládání Garančnímu systému

Banky, pobočky bank z jiného než členského státu, stavební spořitelny a družstevní záložny jsou povinny zabezpečit identifikaci vkladatele při vedení jeho účtu nebo jiné formě přijetí jeho vkladu a identifikační údaje o vkladateli vést ve své evidenci.

Forma, struktura a způsob vedení a předložení údajů Garančnímu systému je stanoven vyhláškou Ministerstva financí č. 71/2011 Sb.

Dle ust. § 3 odst. 5 vyhlášky č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka banky z jiného než členského státu povinna vést a které je povinna poskytnout Garančnímu systému finančního trhu, jsou každá banka a pobočka banky z jiného než členského státu povinny poskytnout údaje o oprávněných osobách Garančnímu systému prostřednictvím osoby, jejíž kontaktní údaje sdělily Garančnímu systému. K poskytnutí údajů o této osobě slouží formulář, jehož vzor Garanční systém na vyžádání poskytne. Osoba vyplňující tento formulář výslovně prohlašuje, že v něm uvedené údaje jsou úplné a správné, což stvrzuje svým podpisem. V souladu s uvedeným ustanovením vyhlášky jsou banka a pobočka banky z jiného než členského státu povinny sdělit tyto údaje nejpozději do 1 měsíce od vzniku účasti na systému pojištění pohledávek z vkladů a bez zbytečného odkladu sdělit Garančnímu systému každou změnu těchto kontaktních údajů.