Legislativa

Právnická osoba Fond pojištění vkladů se od 1. 1. 2016 změnila na Garanční systém finančního trhu, který od tohoto data spravuje finanční prostředky Fondu pojištění vkladů a Fondu pro řešení krize. Oba fondy jsou samostatnými účetními jednotkami Garančního systému.

Výkon činnosti Garančního systému v oblasti pojištění vkladů se řídí zejména § 41a a následujícími zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Na evropské úrovni se k činnosti Garančního systému vztahuje zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU o systémech pojištění vkladů, která je též známa pod anglickým názvem Deposit Guarantee Scheme Directive a zkratkou DGSD, a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (anglicky Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD).

Odkazy na texty výše uvedených předpisů najdete v sekci Garanční systém finančního trhu na stránce Legislativa.