Výše náhrady

Ze zákona je pojištěna celková částka vkladů až do maximální výše odpovídající 100 000 EUR na jednoho klienta u jedné banky. Klient tedy nenese žádnou spoluúčast. Od 1. 1. 2016 jsou stanoveny výjimečné případy, v rámci nichž je možno po určitou časově omezenou dobu vyplatit i náhradu vyšší. Vyšší náhrada může limit 100 000 EUR přesáhnout maximálně o dalších 100  000  EUR. Za výjimečné případy jsou považovány například náhrady vkladů finančních prostředků z prodeje nemovité věci sloužící k bydlení, vypořádání společného jmění manželů při rozvodu, pojistného plnění (pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti), dědictví, jednorázového vyrovnání z penzijního připojištění nebo spoření, odstupného při propuštění ze zaměstnání, peněžitá pomoc obětem trestného činu a v dalších případech stanovených zákonem.

Výše náhrady a způsob výplaty

Garanční systém vyplácí náhrady pohledávek z vkladů poté, co obdrží písemné oznámení České národní banky o neschopnosti banky nebo pobočky banky z jiného než členského státu, stavební spořitelny nebo družstevní záložny dostát svým závazkům vůči vkladatelům („oznámení o platební neschopnosti“), nebo poté, co soud vydá rozhodnutí o úpadku nebo jiné rozhodnutí z důvodů přímo souvisejících s finanční situací banky, jehož důsledkem je pozastavení práva vkladatelů nakládat s vklady, na které se vztahuje pojištění.

Výše náhrady

 • Náhrada vkladů se poskytuje do 100 % jejich výše.
 • Maximální výše náhrady je ekvivalent částky 100  000  EUR na jednoho klienta v jedné bance, pobočce banky z jiného než členského státu, stavební spořitelně či družstevní záložně.
 • Náhrada se vyplácí v měně státu, v němž se nachází daný účet.

Poznámka: Pro účely výplaty náhrady vkladů se sečtou všechny vklady jednoho vkladatele vedené u jedné banky, stavební spořitelny nebo družstevní záložny včetně úroků vypočtených k rozhodnému dni. V případě, že je vklad na účtu veden pro dva a více spolumajitelů, má se za to, že jejich podíly jsou stejné, pokud vkladatelé při založení či dispozici s účtem nedoloží jinou výši podílu, a tato jiná výše je vyznačena v evidenci, která je podkladem pro poskytnutí náhrad vkladů.

Přepočet měn

 • Ekvivalent limitu 100 000 EUR v českých korunách či v jiné měně státu, v němž se nachází daný účet, se přepočte podle kurzu vyhlášeného Českou národní bankou pro rozhodný den.
 • Pohledávky z vkladů vedené v jiné měně, než je měna státu, v němž se nachází daný účet, se přepočtou na měnu státu, v němž se nachází daný účet, podle kurzu vyhlášeného Českou národní bankou pro rozhodný den.

Výplata náhrady

 • Výplata náhrad musí být zahájena do 7 pracovních dnů od rozhodného dne.
 • Vkladatel nemusí o výplatu základní náhrady žádat. Informace o zahájení výplaty a jejím způsobu se zveřejňuje prostřednictvím tisku, internetových stránek Garančního systému, internetových stránek platebně neschopné instituce a také prostřednictvím vyplácející banky. Vkladatel bude rovněž o zahájení výplaty náhrad vkladů informován i dopisem, v němž bude popsán způsob vyplácení a výše základní náhrady, na kterou má nárok.
 • O výplatu zvýšené náhrady je potřeba podat žádost, a to do 2 měsíců od rozhodného dne.
 • Výplaty náhrad probíhají po dobu 3 let ode dne jejich zahájení (tzn. že vkladatel si může náhradu vkladu vyzvednout kdykoli od data, kdy je výplata náhrad zahájena, až do uplynutí 3letého promlčecího období).
 • Náhrady jsou vypláceny prostřednictvím banky s širokou pobočkovou sítí, a to jak výplatou v hotovosti, tak i formou bezhotovostního převodu.

Pro bezhotovostní výplatu náhrady vkladu je nezbytné zaslat písemnou instrukci s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby na adresu vyplácející banky: Komerční banka, a.s., CKB útvar 2192,Nám. Junkových 2772/1, Praha 5 – Stodůlky, PSČ 155 00. Vzorové formuláře „Žádost o převod plnění pro fyzickou osobu“ a „Žádost o převod plnění pro právnickou osobu“ naleznete na stránce Doklady a dokumenty nutné pro obdržení náhrady. V případě ověření podpisu mimo Českou republiku se vyžaduje ověření zastupitelským úřadem České republiky.

Případy pozastavení výplaty náhrady

Výplata náhrady může být pozastavena v následujících případech:

 • Pojištěná pohledávka z vkladu mohla mít původ v trestné činnosti, ohledně které bylo zahájeno trestní stíhání;
 • Není jisté, zda a kdo je oprávněn obdržet výplatu náhrady;
 • Pojištěná pohledávka z vkladu je předmětem právního sporu;
 • Pojištěná pohledávka z vkladu je předmětem opatření omezujícího nakládání s vkladem podle zvláštního právního předpisu, právního předpisu jiného státu či stanoveného mezinárodní organizací (např. opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu);
 • Banka, likvidátor, správce, zástupce správce či insolvenční správce popírá existenci pojištěné pohledávky z vkladu a z tohoto důvodu nepředal Garančnímu systému podklady k výplatě náhrady.

Pokud byl vklad veden u pobočky české banky v zahraničí a výplata náhrady je tedy prováděna prostřednictvím zahraničního systému pojištění vkladů, může být výplata náhrady pozdržena do aktivace tohoto zahraničního systému (v takovém případě je však zpravidla lhůta k náhradě prodloužena v řádu jednotek dnů).


Pojištění vkladů nad rámec 100 000 EUR

V zákonem přesně vymezených případech je možné vyplatit i zvýšenou náhradu nad rámec základního limitu 100 000 EUR.

Jakých případů se zvýšená náhrada týká?

Od 1. 1. 2016 jsou ze zákona pojištěny tzv. dočasně vysoké zůstatky nad 100 000 EUR. Zvýšenou náhradu za dočasně vysoký zůstatek může klient (fyzická osoba) získat v případě, že na jeho účet byla připsána částka v důsledku platební transakce, která je:

 • a) úhradou kupní ceny plynoucí z prodeje nemovité věci, která slouží k bydlení podle evidence v katastru nemovitostí, pokud byl návrh na zahájení vkladového řízení do katastru nemovitostí podán před rozhodným dnem;
 • b) vyplacením vypořádání společného jmění manželů při rozvodu manželství;
 • c) vyplacením pojistného plnění pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti;
 • d) vyplacením vypořádání dědictví;
 • e) vyplacením jednorázového vyrovnání z penzijního připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkového penzijního spoření;
 • f) vyplacením odstupného při výpovědi z pracovního poměru, při které náleží zaměstnanci odstupné podle zákoníku práce, vyplacením odstupného při rozvázání pracovního poměru dohodou, při kterém náleží zaměstnanci odstupné podle zákoníku práce, vyplacením odbytného nebo odchodného při skončení služebního poměru rozhodnutím služebního orgánu, při kterém má státní zaměstnanec nárok na výplatu odbytného nebo odchodného, a vyplacením odchodného při skončení služebního poměru fyzických osob, které v bezpečnostním sboru vykonávají službu;
 • g) vyplacením pojistného plnění pro případ újmy způsobené trestným činem;
 • h) vyplacením náhrady újmy způsobené trestným činem nebo vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem;
 • i) vyplacením náhrady škody způsobené rozhodnutím o vazbě, trestu nebo o ochranném opatření;
 • j) poskytnutím peněžité pomoci oběti trestného činu.

KDY má klient nárok na výplatu zvýšené náhrady?

Nárok na vyplacení zvýšené náhrady může klient (fyzická osoba) uplatnit, pokud byla částka na účet připsána/vložena nejdéle 3 měsíce před rozhodným dnem. Zároveň však platí, že taková částka musí být na účet připsána přímo v důsledku některé z výše uvedených transakcí, tj. např. v případě úhrady kupní ceny plynoucí z prodeje nemovité věci sloužící k bydlení se musí jednat o částku, která byla na účet zaslána/vložena přímo kupujícím, případně zprostředkovatelem/schovatelem v souladu s kupní smlouvou; v případě pojistného plnění pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti se pak musí jednat o částku zaslanou/vloženou danou pojišťovnou podle podmínek uzavřené pojistné smlouvy, atd. nelze. Pokud vkladatel s částkou dále disponuje (převede ji na jiný účet v rámci stejné banky nebo do jiné banky), zvýšenou náhradu pak již nelze vyplatit.

Zvýšená náhrada může být taktéž při splnění ostatních podmínek vyplacena i v případě, pokud se jedná o částku, která svým charakterem splňuje zařazení do dané životní situace a tato částka byla přijata do advokátní či/ notářské úschovy nebo úschovy realitního zprostředkovatele.

V případě, že částka připsaná na účet svým charakterem splňuje zařazení do dané životní situace, avšak vkladatel, jeho zákonný zástupce či opatrovník není oprávněn v den připsání částky na účet s touto částkou nakládat, shora uvedená tříměsíční lhůta začne běžet až ode dne nabytí oprávnění s částkou nakládat. To však neplatí v případě, že nemožnost nakládat s danou částkou byla dohodnuta ve smlouvě (např. v případě termínovaného vkladu). Naopak v případě, kdy nemožnost nakládat s částkou vyplývá ze skutečnosti, že byla uložena do notářské nebo advokátní úschovy, uvedená tříměsíční lhůta začne při splnění zákonem stanovených podmínek běžet až nabytím oprávnění s částkou nakládat.

Jaká je maximální výše zvýšené náhrady?

Zvýšená náhrada se vyplácí až do výše, o kterou předmětný vklad převyšuje částku vypočtenou jako základní náhrada (tj. max. ekvivalent částky 100 000 EUR pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky), nejvýše však do výše odpovídající dodatečným 100 000 EUR pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky. Tzn. že celkový limit výplaty se může zvýšit až na 200 000 EUR na jednoho vkladatele u jedné banky.

jak zvýšenou náhradu za dočasně vysoký zůstatek získat?

Na rozdíl od výplaty náhrad v základní výši je potřeba, aby vkladatel podal žádost o výplatu zvýšené náhrady. K žádosti bude nezbytné připojit zákonem požadované dokumenty prokazující vznik nároku na výplatu zvýšené náhrady, a to buďto v originále nebo v úředně ověřených kopiích. Mezi tyto dokumenty patří:

 • ad a) návrh na zahájení vkladového řízení do katastru nemovitostí s dokladem o doručení, včetně příloh;
 • ad b) rozsudek o rozvodu manželství s vyznačenou doložkou právní moci, jehož součástí je vypořádání společného jmění manželů nebo jiného majetku, nebo rozsudek s vyznačenou doložkou právní moci o vypořádání manželů po rozvodu stran jejich společného jmění;
 • ad c) potvrzení pojišťovny o vyplacení pojistného plnění;
 • ad d) rozhodnutí soudu o dědictví s vyznačenou doložkou právní moci;
 • ad e) potvrzení penzijní společnosti o vyplacení jednorázového vyrovnání;
 • ad f) potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti a vyúčtování mzdy;
 • ad g) rozhodnutí soudu o spáchaném trestném činu s vyznačenou doložkou právní moci a potvrzení o vyplacení pojistného plnění;
 • ad h) rozhodnutí soudu s vyznačenou doložkou právní moci o přiznání náhrady újmy způsobené trestným činem nebo o přiznání nároku na vydání bezdůvodného obohacení;
 • ad i) rozhodnutí soudu s vyznačenou doložkou právní moci, rozhodnutí ministerstva nebo jiného ústředního správního úřadu o přiznání náhrady škody způsobené rozhodnutím o vazbě, trestu nebo o ochranném opatření;
 • ad j) rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR nebo obdobné zahraniční potvrzení.

V případě částek přijatých do advokátních nebo notářských úschov podává žádost osoba, která byla majitelem účtu (advokátem/notářem/realitním zprostředkovatelem) označena při založení účtu nebo nejbližší dispozici s ním jako skutečný vlastník prostředků na účtu. K oznámení učiněnému po rozhodném dni se nepřihlíží. Této osobě je v případě kladného vyřízení žádosti zvýšená náhrada vyplacena.

Kdy je potřeba žádost podat a za jak dlouho bude vyřízena?

Žádost včetně příloh musí vkladatel doručit ve lhůtě 2 měsíců od rozhodného dne na adresu Garančního systému finančního trhu. Ten posoudí podanou žádost a do 4 měsíců od rozhodného dne oznámí osobě, která žádost podala, zda a jaká výše zvýšené náhrady za pohledávky z vkladů jí náleží. Ve vyrozumění bude rovněž uveden den zahájení, místo a způsob výplaty přiznané zvýšené náhrady.

Formulář žádosti vč. informací o dokumentech nezbytných pro prokázání nároku budou v případě budoucích výplat zveřejněny na webových stránkách Garančního systému.

V případě nejasností se můžete obrátit na pracovníky Garančního systému finančního trhu, kontakty jsou uvedeny zde.


Praktické příklady

Účet u jedné pojištěné instituce s vkladem nižším než 100 000 EUR

Na běžném účtu paní Kateřiny je uloženo 900 000 Kč. V případě, že dojde k výplatě náhrad pohledávek z vkladů instituce, u které je účet veden, Garanční systém při kurzu 25 Kč/EUR vyplatí paní Kateřině 900 000 Kč, neboť tato částka nepřesahuje 2 500 000 Kč (100 000 EUR).

Dva účty na jednu osobu u jedné pojištěné instituce s vkladem vyšším než 100 000 EUR

Slečna Mirka má na spořicím účtu uloženo 2 200 000 Kč. Na termínovaném účtu u stejné instituce má uložen další 1 000 000 Kč. Dohromady tak má Mirka u jedné instituce na své jméno uloženo 3 200 000 Kč. V případě, že dojde k výplatě náhrad pohledávek z vkladů instituce, u které jsou účty vedeny, Garanční systém slečně Mirce při kurzu 25 Kč/EUR vyplatí 2 500 000 Kč (100 000 EUR). Zbylá částka, tedy 700 000 Kč, bude tvořit pohledávku za bankou v insolvenčním řízení a slečna Mirka bude mít nárok na poměrné uspokojení z výnosu konkurzní podstaty.

Více účtů u více pojištěných institucí na jednu osobu

Pan Rostislav má své úspory uloženy v instituci, pro kterou ČNB oznámila neschopnost dostát závazkům. Jejich celková výše činí 2 200 000 Kč. Bohužel ve stejné době oznámila neschopnost dostát svým závazkům také druhá instituce, kde má pan Rostislav uloženo dalších 800 000 Kč. Od Garančního systému mu bude při kurzu 25 Kč/EUR vyplaceno 2 200 000 a 800 000 Kč, neboť ani jedna z částek nepřesáhla hranici 2 500 000 Kč (100 000 EUR) a každý z účtů je veden u jiné finanční instituce.

Více účtů u jedné pojištěné instituce na více osob

Paní Michaela a její manžel Richard měli své spořicí účty vedeny u instituce, pro kterou ČNB oznámila neschopnost dostát závazkům. Michaela měla na svém účtu uloženo 2 200 000 Kč a Richard 1 300 000 Kč. U této instituce měli manželé současně veden společný běžný účet, na kterém měli uloženo celkem 44 000 Kč. Garanční systém tak při kurzu 25 Kč/EUR paní Michaele vyplatí 2 222 000 Kč (tj. 2 200 000 + 22 000 Kč jako polovinu zůstatku na BÚ) a panu Richardovi 1 322 000 Kč (tj. 1 300 000 + 22 000 Kč jako druhou polovinu zůstatku na BÚ), neboť vklady ani jednoho z nich nepřekročily částku 2 500 000 Kč (100 000 EUR).

Vyplácení základní i zvýšené náhrady

Paní Marie má na běžném účtu zůstatek ve výši 300 000 Kč. Na spořicí účet jí před dvěma měsíci byla přímo kupujícím převedena částka ve výši 3 700 000 Kč, kterou získala z prodeje bytu. Oba účty má vedeny u jedné instituce, u níž došlo k úpadku (celková částka jejích vkladů u této instituce tedy představuje 4 000 000 Kč). V rámci základní náhrady jí bude vyplacena maximální částka 2 500 000 Kč (ekvivalent 100 000 EUR). Jelikož však částka na spořicím účtu splňuje podmínky pro vyplacení zvýšené náhrady (tj. jedná se o částku, jež je úhradou kupní ceny plynoucí z prodeje nemovité věci, která slouží k bydlení, a zároveň rozhodný den nastal ve lhůtě 3 měsíců ode dne připsání částky na účet), může jí být vyplacena také zvýšená náhrada, pokud podá do dvou měsíců od rozhodného dne žádost Garančnímu systému. Paní Marii pak bude vyplacena celá zbývající částka 1 500 000 Kč, jelikož zvýšená náhrada může být poskytnuta až do výše dodatečných 100 000 EUR (tedy až 2 500 000 Kč) a tento limit není v případě paní Marie překročen.