Otázky a odpovědi


O Garančním systému

Je Garanční systém finančního trhu státní institucí? Jaké je postavení Garančního systému vzhledem ke státní správě?

Garanční systém byl zřízen (pod původním názvem Fond pojištění vkladů) na základě zákona o bankách jako právnická osoba. Není státním fondem a není součástí státní správy.

Statutárním orgánem je tříčlenná výkonná rada složená ze zaměstnanců Garančního systému. Vrcholným orgánem je pětičlenná správní rada, kterou jmenuje ministr financí. Dva členové správní rady jsou zaměstnanci Ministerstva financí České republiky, dva členové zaměstnanci České národní banky a jeden člen je jmenován na návrh České bankovní asociace.

Jaké fondy Garanční systém finančního trhu spravuje? K čemu tyto fondy slouží?

Garanční systém finančního trhu spravuje dva fondy, a to Fond pojištění vkladů a Fond pro řešení krize. Oba fondy jsou samostatnými účetními jednotkami Garančního systému, mají rozdílný účel a jejich finanční prostředky mohou být použity pouze k zákonem stanoveným účelům.

Z Fondu pojištění vkladů jsou vypláceny náhrady vkladů v případě, že Česká národní banka označí některou z finančních institucí zapojených do systému pojištění vkladů (tj. bank, stavebních spořitelen či družstevních záložen) za neschopnou dostát svým závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek nebo soud vydá rozhodnutí o úpadku takové instituce.

Fond pro řešení krize slouží v případech ohrožení stability některé z finančních institucí. Finanční prostředky v tomto fondu lze také použít v rámci jednotlivých nástrojů řešení krize, jejichž cílem je předejít situaci, která by mohla jinak vyústit v nesolventnost, resp. úpadek dotčeného finančního ústavu, a následné vyplácení náhrad vkladů jeho klientům. Tento fond neslouží k přímým výplatám náhrad vkladů, ale umožňuje řešení v situacích, kdy je záchrana finanční instituce proveditelná, hodnověrná a ve veřejném zájmu.


Zdroje financování

Kde bere Garanční systém finančního trhu peníze?

Do Fondu pojištění vkladů musí ze zákona přispívat všechny instituce (banky, pobočky bank z jiného než členského státu, stavební spořitelny a družstevní záložny), u kterých jsou vedeny pojištěné vklady. V případě potřeby má Fond možnost doplnit chybějící zdroje mimořádnými příspěvky, půjčkou na finančním trhu nebo úvěrem od obdobných evropských institucí či přímo ze státního rozpočtu. Dalšími zdroji Fondu jsou přijatá plnění z konkurzních, likvidačních a insolvenčních řízení za zkrachovalými bankami, kde je Garanční systém v postavení věřitele.

Do Fondu pro řešení krize přispívají nejen instituce již zapojené do systému pojištění vkladů, ale i někteří obchodníci s cennými papíry, a to taktéž formou pravidelných ročních příspěvků. V případě potřeby je možno doplnit zdroje mimořádnými příspěvky. Fond má také možnost získat další zdroje buď na finančním trhu, nebo úvěrem od obdobných evropských institucí. Pokud nebude možné takto prostředky získat, může být na žádost Garančního systému poskytnuta Fondu pro řešení krize dotace nebo návratná finanční výpomoc ze státního rozpočtu. Minimální cílový objem tohoto fondu je stanoven jako 1 % celkového objemu krytých pohledávek z vkladů.

Bude mít Garanční systém dostatek prostředků na výplatu větší banky?

Pokud by došlo ke krachu větší banky a ve Fondu pojištění vkladů by nebyl dostatek finančních prostředků, má Garanční systém zákonné možnosti, jak chybějící peníze doplnit tak, aby všichni klienti, kteří mají na náhradu nárok, dostali své peníze zpět. Garanční systém může doplnit chybějící zdroje mimořádnými příspěvky, půjčkou na finančním trhu nebo úvěrem od obdobných evropských institucí či přímo ze státního rozpočtu.

V případě ohrožení stability některé z finančních institucí, které jsou systémově významné/plní kritické funkce na finančním trhu má Garanční systém také k dispozici Fond pro řešení krize, který může být využit, pokud Česká národní banka rozhodne o jiném postupu s cílem záchrany selhávající instituce. Nad institucí může převzít dočasně kontrolu a může ji například rozdělit a zdravou část aktiv prodat jinému vlastníkovi. Cílem tohoto postupu je, aby byl zachován chod banky a jejích vkladatelů se situace nijak nedotkla.


Jak funguje pojištění vkladů

Jak postupovat, když chci pojistit své vklady, investice či jiné způsoby zhodnocení peněz?

Finanční produkty, které využíváte pro zhodnocení svých finančních prostředků, jsou (nebo nejsou) pojištěny ze zákona. Toto pojištění nemůžete změnit, tedy ani rozšířit, ani zúžit, či jakkoli jinak upravit. Informaci, zda je finanční produkt pojištěn, je povinna vám poskytnout finanční instituce, která ho nabízí. V případě, že máte pochybnosti, můžete si obdržené informace ověřit u Garančního systému.

Pokud zkrachuje moje banka, dostanu své peníze zpět?

Pokud jste měl/a ve zkrachovalé bance, stavební spořitelně nebo družstevní záložně peníze např. na běžném, spořícím, či termínovaném účtu nebo na vkladní knížce, tak o své peníze nepřijdete. Vklady uložené u těchto finančních institucí jsou totiž ze zákona pojištěny, a to až do výše ekvivalentu 100 000 EUR.

Vztahuje se pojištění vkladů i na úroky z vkladů, o které se vklad navyšuje? Tzn. bude mi navrácena uspořená částka včetně úroků z vkladu?

Pojištění se vztahuje i na úroky z vkladů vypočítané k rozhodnému dni.

Nese klient při výplatě náhrad vkladů nějakou spoluúčast?

Ne, klient obdrží náhradu ve výši 100 % jeho vkladů, maximálně do výše ekvivalentu 100 000 EUR.

Kde získám informace o pojištění mého vkladu?

Od 1. ledna 2016 mají banky povinnost alespoň jednou ročně informovat své klienty o systému pojištění pohledávek z vkladů, kterého se účastní. Informační přehled musí mít přesně stanovenou strukturu definovanou vyhláškou České národní banky č. 12/2016 Sb. Banky tuto povinnost plní různými způsoby, např. zveřejněním informačního přehledu v internetovém bankovnictví, případně rozesláním informačního dopisu. Cílem zaslaného informačního přehledu je seznámit klienty bank se skutečností, že jejich vklady jsou pojištěny a za jakých podmínek. Pokud máte k pojištění vkladů další otázky, neváhejte se obrátit na svou banku, případně na pracovníky Garančního systému. Další informace můžete nalézt zde.


Kdo je pojištěn

Jsou pojištěny vklady jak občanů, tak i firem?

Ano, pojištění se vztahuje jak na vklady fyzických, tak právnických osob. Některé právnické osoby jsou však z pojištění vkladů zákonem vyjmuty (např. finanční instituce, pojišťovny, zdravotní pojišťovny a některé další. Výjimky jsou uvedeny v § 41c odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů).

Pokud zřídím jako rodič dítěti vklad u banky, bude tento vklad také samostatně pojištěn jako u dospělého člověka?

Ano, tento vklad bude pojištěn stejně jako u dospělého člověka s tím, že majitel vkladu bude moci s vkladem disponovat po dovršení 18 let věku. Pokud by došlo ke krachu banky v době, kdy je dítě nezletilé, výplatu náhrady vkladu je oprávněn převzít jeho zákonný zástupce nebo případně opatrovník.

Jak je to s pojištěním vkladů, má-li fyzická osoba v bance účet na své jméno a ve stejné bance je veden i účet na právnickou osobu, kde společníkem je tato fyzická osoba? Jsou pojištěny oba vklady?

Ano, oba vklady jsou pojištěny až do limitu odpovídajícímu ekvivalentu 100 000 EUR. Jedná se v tomto případě o dva odlišné majitele účtu, kdy jedním je fyzická osoba a druhým je právnická osoba. Jinak je to v případě, kdy má v bance fyzická osoba – podnikatel zřízeny dva účty, jeden na fyzickou osobu a druhý na OSVČ. V tomto případě se jedná o tutéž osobu a platí pouze jeden limit 100 000 EUR, zůstatky obou účtů se pro potřeby stanovení výše náhrady za pohledávky z vkladů sčítají.

Mám u banky termínovaný vklad, stejně tak moje manželka. Je to chápáno tak, že jsme dvě fyzické osoby, tedy každý bychom měli dostat z Garančního systému finančního trhu náhradu ve výši 100 % vkladu včetně úroků?

Ano, v tomto případě se jedná o dvě samostatné osoby a pro každou z nich platí limit pro pojištění vkladů ve výši ekvivalentu 100 000 EUR.

Jak je to s pojištěním obcí?

Obecně platí, že vklady státu, obcí, krajů či městských částí hl.m.Prahy pojištěny nejsou. Výjimku tvoří malé obce, jejichž roční daňové příjmy nepřesahují ekvivalent 500 000 EUR. Vklady těchto obcí však nejsou pojištěny automaticky. O pojištění svých vkladů musí obec požádat a doložit splnění zákonných podmínek. Žádost se podává bance, která musí následně obci vydat potvrzení o vzniku pojištění vkladů. Teprve pokud banka toto potvrzení vydá, je možné, aby byly vklady obce pojištěny. Toto potvrzení nelze vydat zpětně. Více informací o podmínkách pojištění těchto vkladů naleznete zde.


Co je pojištěno

Co všechno je pojištěno? Na jaké účty se pojištění vztahuje?

Pojištěny jsou všechny vklady jak fyzických, tak právnických osob u bank, poboček bank z jiného než členského státu, stavebních spořitelen a družstevních záložen. Jde zejména o běžné účty, spořící účty, termínované vklady, vkladní knížky atd.

Pojištěny nejsou např. směnky, dluhopisy, akcie, podílové listy a jiné cenné papíry.

Pojištěny dále nejsou členské vklady členů družstevních záložen nebo tzv. předplacené platební karty nespojené s žádným účtem, vydané ve formě elektronických peněz (např. my paysafecard). Pojištěny nejsou ani vklady územních samosprávných orgánů, pokud mají daňové příjmy vyšší než 500 000 EUR a vklady státu (včetně vkladů zastupitelských úřadů cizích států).

Vztahuje se pojištění vkladů i na účty v zahraničních měnách?

Ano, vztahuje, ale případná náhrada je vyplácena vždy v měně státu, v němž se daný účet nachází, tj. v českých korunách.

Vztahuje se pojištění vkladů i na kryptoměny nebo na obsah bezpečnostních schránek?

Ne, bohužel nevztahuje. Tyto produkty nesplňují zákonnou definici vkladu.

Jak je to s pojištěním vkladů u penzijních fondů a životních pojistek?

Tyto finanční produkty nejsou u Garančního systému pojištěny.

Vztahuje se pojištění vkladů na prostředky složené jako kupní cena do notářské nebo advokátní úschovy v souvislosti s převodem vlastnického práva k nemovitosti, které notář či advokát po dobu úschovy uložil na účet u banky?

Pokud příslušný notář či advokát dané bance při vložení prostředků řádně v souladu se zákonem oznámil, že vklad tvoří finanční prostředky ve vlastnictví jiné konkrétní osoby, na uvedené prostředky se vztahuje pojištění vkladů s tím, že případná výplaty náhrady by byla provedena přímo k rukám vlastníka finančních prostředků. Za splnění zákonem stanovených podmínek by za uvedený vklad mohla být poskytnuta i zvýšená náhrada (blíže viz zde) s tím, že tříměsíční ochranná lhůta (jako jedna z podmínek pro přiznání zvýšené náhrady) by případně mohla (dle konkrétních podmínek úschovy) začít běžet až po nabytí oprávnění vlastníka prostředků s těmito prostředky nakládat.

Je nárok na vypořádací podíl bývalého člena družstevní záložny pojištěnou pohledávkou z vkladu?

Nárok na tzv. vypořádací podíl bývalého člena družstevní záložny není pojištěnou pohledávkou z vkladu podle zákona o bankách, neboť se jedná o vypořádání majetkové účasti člena družstevní záložny na kapitálu družstevní záložny (tzv. základní členský vklad, popřípadě tzv. další členský vklad) a ve vztahu k takové pohledávce dle současné zákonné úpravy nemůže být poskytnuta náhrada z Fondu pojištění vkladů spravovaném Garančním systémem finančního trhu.

Je pojištěn Měnový prémiový vklad a další tzv. strukturované vklady?

Strukturované vklady jsou podle § 2 odst. 1 písm. r) zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů definovány jako „vklady podle zákona upravujícího činnost bank“ (tj. zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů). Z tohoto důvodu lze původní uložený vklad považovat za pojištěný u Garančního systému. Co se týče pojištění připsaného úroku/výnosu, legislativa v tuto chvíli není zcela jednoznačná, avšak do budoucna očekáváme, že tato otázka bude dále vyjasněna v rámci dalších novelizací.

Jak je to s pojištěním Investiční rezervy Portu?

Investiční rezerva Portu je tvořena kombinací úročené hotovosti a investičních nástrojů. Úročenou hotovost ukládá Portu na sběrném účtu jím zvolené banky, přičemž tento sběrný účet je pojištěn proti krachu dané banky (pojištění v tzv. zvláštním režimu podle § 41f a násl. zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů). V případě krachu banky, u které tyto prostředky byly uloženy, by klienti obdrželi náhradu od Garančního systému ve stejné výši, v jaké by se poskytla v případě, že by každá z uvedených osob měla peněžní prostředky evidované u banky na vlastním účtu. Složka investičních nástrojů naopak pojištěna u Garančního systému není.


Pojištěné instituce

Které finanční instituce jsou pojištěny u Garančního systému finančního trhu?

U Garančního systému finančního trhu jsou pojištěny vklady vedené u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen, které mají sídlo v České republice. Povinnost účastnit se na českém systému pojištění vkladů mají i pobočky bank se sídlem mimo členské státy EU. Kompletní přehled pojištěných institucí naleznete zde.

Jak je to s pojištěním vkladů u poboček zahraničních bank působících v ČR?

Pobočky zahraničních bank z členských zemí EU působících v ČR (podnikají zde, ale nejsou českými právnickými osobami) jsou pojištěny v zemi sídla dané instituce. Pokud by došlo ke krachu takové banky, zajišťoval by výplatu náhrad vkladů na území ČR Garanční systém finančního trhu, a to na základě pokynů zahraničního systému pojištění vkladů ze země, kde má daná banka sídlo. Výplata by probíhala v českých korunách. Garanční systém v takovém případě také poskytuje informace a přijímá písemná podání jménem zahraničního systému pojištění vkladů.

Od 31. 12. 2010 platí pro celou EU stejný limit pojištění ve výši 100 000 EUR. Další pravidla pro výplatu náhrad pojištěných vkladů, včetně délky příslušných lhůt, se ale mohou u poboček zahraničních bank lišit v závislosti na právní úpravě země sídla banky. Informace o pojištění vkladů by vám měla poskytnout vaše banka při uzavírání smlouvy o účtu či službách, případně kdykoliv na váš dotaz. Informace jsou zpravidla k dohledání také na webových stránkách příslušných bank.

Pokud jde o pobočky bank z jiného než členského státu EU, tak tyto pobočky se účastní českého systému pojištění vkladů a v případě jejich úpadku by výplatu náhrad pohledávek z vkladů na území České republiky prováděl Garanční systém. Vklady klientů těchto poboček jsou pojištěny za stejných podmínek jako vklady klientů českých bank.

Jak je to s pojištěním vkladů, pokud dojde ke sloučení bank?

Pokud dojde ke sloučení bank, platí pro klienty ode dne sloučení jeden limit ve výši 100 000 EUR na osobu pro takto sloučený objekt. Banka má povinnost o plánovaném sloučení klienty alespoň 1 měsíc předem informovat. Poté, co banka takto o sloučení informuje, mohou klienti v následujících 3 měsících bez jakékoliv sankce své prostředky, které převyšují zákonný limit pojištění, vybrat nebo převést do jiné banky, a to bez ohledu na to, zda se jedná o běžné, spořící či termínované vklady.


Limit pojištění

Jaký je limit pro výplatu náhrad vkladů, tedy na jakou výši vkladu se vztahuje pojištění vkladů?

Náhrada je vyplácena až do výše ekvivalentu 100 000 EUR na jednu osobu u jedné banky/stavební spořitelny/družstevní záložny.

Přepočet na CZK je prováděn k tzv. rozhodnému dni, tedy dni, kdy Česká národní banka oznámí platební neschopnost dané instituce.

V zákonem stanovených případech (tzv. dočasně vysokých zůstatků) může být tento limit dále zvýšen až o dodatečných 100 000 EUR.

V jakých případech můžu dostat i vyšší náhradu?

Vyšší náhradu lze získat pouze v zákonem přesně vymezených případech, a to pokud na Váš účet byla připsána/vložena částka plynoucí např. z prodeje nemovitosti určené k bydlení, z dědictví nebo pojistné plnění pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti, apod.). V takovém případě bude možné získat náhradu nad standardní limit 100 000 EUR, a to až do výše dodatečných 100 000 EUR. Další podmínkou je, že částka byla na účet připsána nejpozději 3 měsíce před krachem banky/stavební spořitelny/družstevní záložny.

Více informací ke zvýšeným náhradám naleznete zde.

Jak si mám pojistit milion eur, když je možné pojistit jenom 100 000? Můžu si vklad rozdělit do několika bank? Může to být pod jedním člověkem, nebo každý vklad musí uložit někdo jiný?

Limit pojištění se vztahuje na jednu banku a jednu osobu (jejího klienta). Příslušnou částku byste tedy museli rozdělit do více bank nebo na více osob.

Je možné získat zpět i peníze, které překračují pojistný limit?

Peníze, které překračují limit pojištění, je potřeba nárokovat v rámci likvidace/insolvenčního řízení u likvidátora/insolvenčního správce. Výsledek pak bude záviset na konkrétních okolnostech daného případu.


Proces výplaty

Kdo mi vyplatí náhradu, pokud moje finanční instituce zkrachuje?

Výplatu náhrad vkladů organizuje Garanční systém finančního trhu, který spravuje Fond pojištění vkladů, z něhož jsou náhrady vypláceny. Výplata je realizována prostřednictvím poboček vybrané vyplácející banky.

Za jak dlouho po krachu banky/stavební spořitelny/družstevní záložny dostanu své peníze zpět?

Výplatu náhrad vkladů organizuje Garanční systém finančního trhu, který spravuje Fond pojištění vkladů, z něhož jsou náhrady vypláceny. Výplata je realizována prostřednictvím poboček vybrané vyplácející banky.

Co je rozhodný den?

Den, kdy Garanční systém obdrží písemné oznámení České národní banky o neschopnosti finanční instituce dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek, nebo den, kdy soud nebo zahraniční soud vydal rozhodnutí o úpadku nebo jiné rozhodnutí z důvodů přímo souvisejících s finanční situací finanční instituce, jehož důsledkem je pozastavení práva vkladatelů nakládat s vklady, na které se vztahuje pojištění.

Do 7 pracovních dnů od rozhodného dne zahajuje Garanční systém výplatu náhrad vkladů klientům zkrachovalé instituce.

Je čas pro vyzvednutí náhrady nějak omezený?

Výplata náhrad vkladů probíhá po dobu 3 let ode dne jejího zahájení. Svou náhradu si můžete vyzvednout kdykoli během této lhůty.

Další otázky ohledně procesu výplaty

Další otázky a odpovědi k procesu výplaty naleznete zde.


Informační přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů

Kdo a proč mi zasílá informační přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta?

Dle zákona mají banky povinnost alespoň jednou ročně informovat své klienty o tom, že jejich vklady jsou pojištěny. Činí tak prostřednictvím formuláře "Informační přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta", který má přesně stanovenou strukturu definovanou vyhláškou České národní banky (č. 12/2016 Sb.) Banky poskytují tento informační přehled klientům různými způsoby, např. zveřejněním informačního přehledu v internetovém bankovnictví, případně rozesláním dopisu.

Cílem zaslaného informačního přehledu je seznámit klienty bank se skutečností, že jejich vklady jsou pojištěny a za jakých podmínek. Vzhledem k tom, že Garanční systém finančního trhu nemá přístup k informacím o zůstatcích na účtech klientů a dalších údajích týkajících se konkrétního smluvního vztahu mezi klientem a příslušnou bankou / stavební spořitelnou / družstevní záložnou, žádáme klienty těchto finančních institucí, aby se v případě dotazů na takové informace obraceli přímo na svou banku / stavební spořitelnu / družstevní záložnu.


Ostatní

Jak postupovat, když mám finanční produkt, který mi finanční instituce odmítá nebo není schopna vyplatit?

Pokud se jedná o produkt, na který se vztahuje pojištění vkladů, a pokud budou splněny zákonné podmínky pro zahájení výplaty náhrad, bude vám vyplacena náhrada do výše, kterou zákonná úprava umožňuje. Pokud se na vámi využívaný produkt pojištění vkladů nevztahuje, jakékoli vaše související požadavky a nároky musíte uplatnit u dané finanční instituce, případně u příslušného soudu. Můžete se též obrátit na finančního arbitra ČR (www.finarbitr.cz).

Jak postupovat, když si chci stěžovat na služby finanční instituce, finančního poradce či jinou osobu poskytující finanční služby?

Doporučujeme záležitost nejdříve řešit s vedením dané finanční instituce. Dále se můžete obrátit na finančního arbitra ČR (www.finarbitr.cz), případně na příslušný soud. Garanční systém finančního trhu do sporů mezi klienty a finančními institucemi není oprávněn zasahovat – nedisponuje k tomu potřebnými pravomocemi, informacemi ani nástroji.

Jak postupovat, když chci vědět, zda finanční instituce, jejíž produkt využívám, je v dobré kondici?

Nacházíte se v poměrně obtížné a odborně náročné situaci. Kondici finančních institucí posuzují týmy finančních analytiků. Toto posouzení můžete učinit i vy sami s využitím informací, které o sobě příslušná instituce poskytuje. Banky, stavební spořitelny a družstevní záložny jsou například povinny čtvrtletně zveřejňovat základní informace o své finanční kondici na svých webových stránkách. Vodítkem vám může být i rating mezinárodních agentur, pokud jej instituce obdržela. V České republice je odpovědným orgánem pro dohled nad finančními institucemi Česká národní banka. Ta je však platnou zákonnou úpravou vázána mlčenlivostí a poskytuje informace pouze v tom rozsahu, v jakém jí to legislativa umožňuje. Doporučujeme volit produkty takových finančních institucí, u nichž jsou vaše pochybnosti o jejich kondici nejmenší.