Často kladené otázky


Jak obdržet náhradu

Kde si mohu vyzvednout náhradu za svůj vklad?

Svou náhradu vkladu si můžete vyzvednout na vybraných pobočkách vyplácející banky. Jejich seznam naleznete zde.

O náhradu si můžete požádat taktéž korespondenčně, a to zasláním vyplněného formuláře „Žádost o převod plnění“ na adresu vyplácející banky. Vzorové formuláře „Žádost o převod plnění pro fyzickou osobu“ a „Žádost o převod plnění pro právnickou osobu“ naleznete na stránce Doklady a dokumenty nutné pro obdržení náhrady. Žádost lze zaslat na adresu vyplácející banky i v elektronické podobě datovou schránkou. V tomto případě musí být instrukce podepsána osobním elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. Tyto certifikáty obecně poskytují Postsignum Qualified (Česká pošta s.p.), První certifikační autorita, a.s., and eIdentity a.s. v ČR, případně zahraniční poskytovatelé. U oprávněných právnických osob musí být žádost zaslána z datové schránky dané společnosti a podepsána kvalifikovaným elektronickým podpisem osob, které jsou oprávněni jednat za společnost dle Obchodního rejstříku.

Jaké doklady potřebuji, když si chci náhradu vyzvednout?

Pokud jste fyzická osoba (občan), stačí Vám občanský průkaz nebo pas. Fyzická osoba - podnikatel (OSVČ) navíc musí předložit výpis z živnostenského rejstříku. Pokud si chcete vyzvednout náhradu jakožto zástupce právnické osoby, musíte kromě dokladu totožnosti navíc předložit výpis z obchodního rejstříku/jiné evidence, ne starší než 3 měsíce před požadovanou výplatou náhrady vkladu. V případě částek vyšších než ekvivalent 15 000 EUR mohou být vyžadovány též doklady ke zjištění totožnosti skutečného majitele.

Jakým způsobem mi bude náhrada vyplacena?

Peníze vám budou převedeny na váš jiný účet (tj. bezhotovostní převod) nebo vyplaceny v hotovosti. Pokud si budete chtít náhradu vkladu ve výši nad 100 000,- Kč přebírat v hotovosti, je nezbytné tento záměr oznámit na vybrané pobočce Komerční banky minimálně 2 pracovní dny předem.

Aktuálně se nacházím v zahraničí a do ČR se nechystám. Mohu i tak náhradu obdržet?

V tomto případě máte dvě možnosti, jak postupovat. Buďto můžete o náhradu zažádat korespondenčně zasláním formuláře "Žádost o převod plnění" (vzor formuláře naleznete zde) na adresu vyplácející banky nebo můžete udělit plnou moc k převzetí náhrady jiné osobě. Váš podpis jak na Žádosti o převod plnění tak i na udělené plné moci musí být úředně ověřen. V zahraničí je možné k ověření využít příslušný zastupitelský úřad ČR.

Žádost o převod plnění lze zaslat i v elektronické podobě datovou schránkou, avšak musí být opatřena kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Více informací viz zde.

Může vyplácející banka vyplatit náhradu na více bankovních účtů nebo pouze na jeden účet?

Vyplácející banka po identifikaci klienta vyplatí náhradu buďto hotově nebo bezhotovostním převodem na účet, který klient zadá. V takovém případě není možno náhradu dělit a zasílat na více účtů, náhrada může být vždy odeslána v plné výši pouze na jeden účet. O provedené výplatě dostane klient na pobočce vyplácející banky příslušný doklad.

Platí vydaný exekuční příkaz i na výplatu náhrad pohledávek z vkladů?

Exekutory, kteří v rámci exekučního řízení vydali exekuční příkaz k přikázání pohledávky z účtu u zkrachovalé banky, upozorňujeme, že nárok na náhradu pohledávky z vkladu není pohledávkou z účtu, ale tzv. jinou peněžitou pohledávkou, k jejímuž přikázání je třeba vystavit nový exekuční příkaz na přikázání této tzv. jiné peněžité pohledávky a doručit jej Garančnímu systému finančního trhu.

Kdo může náhradu převzít

Kdo může převzít náhradu v případě právnických osob?

V případě právnických osob má oprávnění k převzetí náhrady zpravidla statutární orgán. Kompletní přehled osob oprávněných k převzetí náhrady je uveden zde.

Mohu k převzetí náhrady pověřit někoho jiného?

Ano, k převzetí náhrady můžete udělit jiné osobě plnou moc, která bude vystavena výhradně pro výplatu náhrady pohledávky z vkladů. Vzor plné moci můžete nalézt zde. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. V případě plné moci vystavené v zahraničí je nutno úředně ověřit její překlad do češtiny.

Je oprávněna náhradu převzít jakákoliv osoba, která byla oprávněna disponovat s prostředky na účtu u vyplácené banky (tj. i tzv. disponent)?

Ne, náhradu vkladu je oprávněna převzít pouze osoba, na kterou je účet veden (v zákonem uvedených speciálních případech vlastník finančních prostředků na účtu). Pouhé oprávnění disponovat s prostředky na účtu (např. u tzv. disponentů), aniž by dotčená osoba byla osobou, na kterou je účet veden, nezakládá oprávnění k převzetí náhrady pohledávky z vkladu.

Kdo může převzít náhradu v případě účtů nezletilých osob?

V tomto případě může převzít náhradu zákonný zástupce. Pokud je náhrada vyšší než 50 000 Kč a zákonný zástupce chce převést tyto prostředky na svůj účet nebo je vybrat v hotovosti, bude potřebovat i rozhodnutí opatrovnického soudu. Další z možností je, že převede peníze na účet, jehož majitelem je nezletilý. V tom případě rozhodnutí opatrovnického soudu potřebovat nebude.

Jakým způsobem se vyplácí náhrada pohledávky z vkladu, který byl v advokátní či notářské úschově?

Při založení takového účtu nebo nejbližší dispozici s ním měl daný notář či advokát povinnost oznámit bance skutečného vlastníka daných peněžních prostředků. Pokud notář či advokát tuto svou povinnost splnil, bude výplata náhrady provedena takto notářem či advokátem označené osobě. V případě, že vklad přesahuje zákonný limit pojištění do ekvivalentu 100 000 EUR a zároveň jsou splněny podmínky pro vyplacení tzv. zvýšené náhrady, je možné požádat Garanční systém finančního trhu do dvou měsíců od rozhodného dne o výplatu zvýšené náhrady pohledávky z vkladu.

Jakým způsobem se vyplácí náhrada v případě vkladatelů v insolvenci?

V případě, že je vůči vkladateli jako dlužníku vedeno insolvenční řízení, záleží na konkrétní fázi daného insolvenčního řízení. Pokud je vedeno insolvenční řízení o insolvenčním návrhu, ale dosud nedošlo k rozhodnutí soudu o úpadku a nebyl dosud soudem jmenován insolvenční správce, náhrada pohledávky z vkladu insolvenčního dlužníka u banky je vyplácena k rukám insolvenčního dlužníka. Pokud však již insolvenční soud rozhodl o úpadku dlužníka a jmenoval insolvenčního správce, je náhrada pohledávky z vkladu náležejícího do insolvenční majetkové podstaty vyplácena k rukám insolvenčního správce.

Výše náhrady

Jakým kurzem se přepočítají vklady k limitu 100 000 EUR?

Ekvivalent limitu v českých korunách se přepočte podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou pro rozhodný den.

Vztahuje se pojištění vkladů i na úroky z vkladů, o které se vklad navyšuje? Tzn. bude mi navrácena uspořená částka včetně úroků z vkladu?

Pojištění se vztahuje i na úroky z vkladů vypočítané k rozhodnému dni.

U zkrachovalé banky jsem měl/a účet v zahraniční měně. V jaké měně mi bude vyplacena náhrada?

Náhrada je vyplácena v měně státu, v němž se daný účet nachází. V případě účtu vedeného v ČR bude náhrada vyplacena pouze v českých korunách, pro přepočet se použije kurz vyhlašovaný Českou národní bankou k rozhodnému dni.

Co když mám v bance uloženo více než 100 000 EUR?

Pokud nebudou naplněny podmínky pro výplatu zvýšené náhrady, bude Vám vyplacena maximální výše základní náhrady, tj. ekvivalent 100 000 EUR. Zbylou částku je nutno uplatnit jako pohledávku za bankou v insolvenčním řízení / v likvidaci.Uspokojení pohledávky bude záviset na tom, jak se podaří zpeněžit majetek banky.

Jak se provádí výpočet výše náhrady vkladů?

Pro účely výplaty náhrady vkladu se sečtou všechny pojištěné vklady jednoho vkladatele vedené u vyplácené instituce včetně úroků vypočtených k rozhodnému dni. Náhrada vkladů se vyplácí ve výši 100 % takto vypočteného souhrnu vkladů, max. však do výše ekvivalentu částky 100 000 EUR.

Poskytne se náhrada úroků z vkladu již po srážkové dani?

Ano, výplata náhrady pohledávek z vkladů včetně přirostlých úroků je již snížena o srážkovou daň dle příslušných předpisů.

Termíny

Za jak dlouho po krachu banky/stavební spořitelny/družstevní záložny dostanu své peníze zpět?

Výplatu náhrad vkladů organizuje Garanční systém finančního trhu, který spravuje Fond pojištění vkladů, z něhož jsou náhrady vypláceny. Výplata je realizována prostřednictvím poboček vybrané vyplácející banky.

Dokdy si musím náhradu vyzvednout?

Výplata náhrad vkladů probíhá po dobu tří let od jejího zahájení. Náhradu si můžete vyzvednout kdykoliv během této doby.

Kdy je možné se dostavit k vyplacení náhrady pohledávky z vkladu, u nějž byla splatnost sjednána po datu zahájení výplaty náhrad?

Z hlediska výplaty náhrady pohledávky z vkladu je nerozhodné, zda splatnost vkladu byla sjednána až k datu pozdějšímu, než je datum zahájení výplaty náhrad vkladů. Náhrada se poskytuje od prvního dne zahájení výplaty náhrad dle stavu k rozhodnému dni bez ohledu na to, zda splatnost vkladu byla sjednána až později.

Řešení nesrovnalostí

Co dělat, když se dostavím na pobočku vyplácející banky a nejsem v seznamu oprávněných osob k převzetí náhrady vkladu? Nebo v seznamu jsem, ale nesouhlasím s výší vyplacené náhrady?

V obou těchto případech je potřeba využít proces reklamace - více informací lze nalézt zde.

Zvýšené náhrady

Nárok na zvýšenou náhradu mi vznikne automaticky nebo o ni musím žádat?

Na rozdíl od výplaty náhrad v základní výši je potřeba, aby vkladatel podal žádost o výplatu zvýšené náhrady. K žádosti bude nezbytné připojit zákonem požadované dokumenty prokazující vznik nároku na výplatu zvýšené náhrady, a to buďto v originále nebo v úředně ověřených kopiích. Více informací viz zde.

Prodal jsem svoji nemovitost sloužící k bydlení a kupní cena mi přišla na účet stanovený v kupní smlouvě. Tyto peníze jsem si následně uložil na termínovaný účet v jiné bance, která 2 měsíce po uložení vkladu zkrachovala. Mám nárok na zvýšenou náhradu za dočasně vysoký zůstatek?

Bohužel nikoliv. Abyste získal nárok na zvýšenou náhradu za dočasně vysoký zůstatek, muselo by se jednat o částku, která byla na účet připsána/vložena přímo kupujícím, případně zprostředkovatelem/schovatelem v souladu s kupní smlouvou. Jelikož jste však s touto částkou dále disponoval, nelze ji už považovat za dočasně vysoký zůstatek zakládající nárok na zvýšenou náhradu (při další dispozici s uvedenou částkou se již nejednalo o úhradu kupní ceny, tj. tato částka při další dispozici již neměla charakter úhrady kupní ceny plynoucí z prodeje nemovitosti sloužící k bydlení, která je chráněna zvýšeným limitem náhrady vkladu).Toto bohužel platí i v případě, pokud by dojde k převodu částky na jiný (např. spořící/termínovaný) účet v rámci jedné banky.

Prodal jsem parcelu, která je sice v katastru nemovitostí označena jako „orná půda“, ale dle územního plánu obce jsou pozemky určeny k výstavbě rodinného domu. Budu mít, za splnění dalších podmínek, nárok na vyplacení zvýšené náhrady?

Bohužel nikoliv. Zvýšená náhrada může být vyplacena pouze pokud na účet vkladatele byla v rozhodném období připsána částka představující úhradu kupní ceny plynoucí z prodeje nemovité věci, která slouží k bydlení podle evidence v katastru nemovitostí. Takovou nemovitost vymezuje způsob využití stavby podle přílohy bodu č. 4 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhlášky), ve znění pozdějších předpisů. Za nemovitost sloužící k bydlení lze podle tohoto ustanovení považovat bytový dům nebo rodinný dům. V případě smlouvy o převodu jednotky je za nemovitou věc určenou k bydlení považována bytová jednotka. V případě prodeje parcely s označením „orná půda“ tedy tato podmínka splněna není.

Dne 1. 1. 2016 mi na účet přišla úhrada kupní ceny za nemovitost sloužící k bydlení ve výši 5 000 000 Kč. S touto částkou však nebylo možné ode dne připsání na účet nakládat, jelikož bylo soudem vydáno předběžné opatření na blokaci této částky do té doby, než bude vyřešena žaloba kupujícího, kterou se domáhal slevy z kupní ceny pro jím zjištěné vady nemovitosti. Soud nakonec rozhodl, že kupující nárok na slevu z kupní ceny neměl. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 1. 12. 2016 a banka, u níž byl účet veden, měsíc na to, dne 1. 1. 2017, zkrachovala. Budu mít nárok na výšenou náhradu za dočasně vysoký zůstatek, i když rozhodný den nastal déle než 3 měsíce po připsání této částky na účet?

Zákon o bankách stanoví, že zvýšenou náhradu lze vkladateli přiznat, pokud byla předmětná částka na účet připsána/vložena nejdéle 3 měsíce před rozhodným dnem. Zároveň však také připouští, že pokud vkladatel, jeho zákonný zástupce či opatrovník není oprávněn v den připsání částky na účet s touto částkou za určitých podmínek nakládat, shora uvedená tříměsíční lhůta začne běžet až ode dne nabytí oprávnění s částkou nakládat. Ve Vašem případě tedy začala tato tříměsíční lhůta běžet až od 1. 12. 2016, kdy byly finanční prostředky soudem uvolněny. Jelikož rozhodný den nastal do 3 měsíců od tohoto data, je tento vklad chráněn zvýšeným limitem náhrady vkladu. Pokud do 2 měsíců od rozhodného dne podáte žádost o výplatu zvýšené náhrady včetně všech zákonem stanovených příloh, budete mít nárok na zvýšenou náhradu.

Je u pohledávky z vkladu na účtu advokátní či notářské úschovy, kterým došlo k úhradě kupí ceny za nemovitost sloužící k bydlení, osobou oprávněnou k náhradě kupující či prodávající?

Oprávněnou osobou k náhradě základní pohledávky z vkladu (do limitu 100 000 EUR) a zároveň osobou, která je oprávněna v případě splnění všech zákonných podmínek podat žádost o zvýšenou náhradu pohledávky z vkladu (do limitu dalších 100 000 EUR) je vždy osoba, která byla bance majitelem účtu (advokátem či notářem) oznámena při založení účtu nebo nejbližší dispozici s ním jako skutečný vlastník prostředků na účtu. K oznámení učiněnému po rozhodném dni se nepřihlíží. Pokud tedy majitel účtu (advokát či notář) oznámil bance jako skutečného vlastníka prostředků kupujícího nemovitosti sloužící k bydlení, má nárok na náhradu pohledávky z vkladu a v případě splnění všech příslušných zákonných podmínek též nárok na zvýšenou náhradu pohledávky z vkladu kupující. Pokud majitel účtu (advokát či notář) oznámil bance jako skutečného vlastníka prostředků prodávajícího nemovitosti sloužící k bydlení, má nárok na náhradu pohledávky z vkladu a v případě splnění všech příslušných zákonných podmínek též nárok na zvýšenou náhradu pohledávky z vkladu prodávající.

Výplata náhrad u poboček zahraničních bank

V jaké měně proběhne výplata náhrad vkladů u české pobočky banky se sídlem v jiném státě EU?

Výplatu bude na základě uzavřených dohod jménem zahraničního systému pojištění vkladů zajišťovat Garanční systém finančního trhu, a to české měně.