Často kladené otázky

Jak se provádí výpočet výše náhrady vkladů?

Pro účely výplaty náhrady vkladu se sečtou všechny pojištěné vklady jednoho vkladatele vedené u vyplácené instituce včetně úroků vypočtených k rozhodnému dni. Náhrada vkladů se vyplácí ve výši 100 % takto vypočteného souhrnu vkladů, max. však do výše ekvivalentu částky 100 000 EUR.

Jakým kurzem se přepočítají vklady k limitu 100 000 EUR?

Ekvivalent limitu v českých korunách se přepočte podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou pro rozhodný den.

Vztahuje se pojištění vkladů i na úroky z vkladů, o které se vklad navyšuje? Tzn. bude mi navrácena uspořená částka včetně úroků z vkladu?

Pojištění se vztahuje i na úroky z vkladů vypočítané k rozhodnému dni.

Poskytne se náhrada úroků z vkladu již po srážkové dani?

Ano, výplata náhrady pohledávek z vkladů včetně přirostlých úroků je již snížena o srážkovou daň dle příslušných předpisů.

U zkrachovalé banky jsem měl/a účet v zahraniční měně. V jaké měně mi bude vyplacena náhrada?

Náhrada je vyplácena v měně státu, v němž se daný účet nachází. V případě účtu vedeného v ČR bude náhrada vyplacena pouze v českých korunách, pro přepočet se použije kurz vyhlašovaný Českou národní bankou k rozhodnému dni.

Kde si mohu náhradu vyzvednout?

Svou náhradu vkladu si můžete vyzvednout na vybraných pobočkách vyplácející banky. Jejich seznam naleznete zde.

Zasláním vyplněného formuláře „Žádost o převod plnění“ na adresu vyplácející banky si můžete zvolit korespondenční způsob výplaty náhrady. Vzorové formuláře „Žádost o převod plnění pro fyzickou osobu“ a „Žádost o převod plnění pro právnickou osobu“ naleznete na stránce Doklady a dokumenty nutné pro obdržení náhrady.

Jaké doklady potřebuji, když si chci náhradu vyzvednout?

Pokud jste fyzická osoba (občan), stačí Vám občanský průkaz nebo pas. Fyzická osoba - podnikatel (OSVČ) navíc musí předložit výpis z živnostenského rejstříku. Pokud si chcete vyzvednout náhradu jakožto zástupce právnické osoby, musíte kromě dokladu totožnosti navíc předložit výpis z obchodního rejstříku/jiné evidence, ne starší než 3 měsíce před požadovanou výplatou náhrady vkladu.

Dokdy si musím náhradu vyzvednout?

Výplata náhrad vkladů probíhá po dobu tří let od jejího zahájení. Náhradu si můžete vyzvednout kdykoliv během této doby.

Jakým způsobem mi bude náhrada vyplacena?

Peníze vám budou převedeny na váš jiný účet (tj. bezhotovostní převod) nebo vyplaceny v hotovosti.

Může vyplácející banka vyplatit náhradu na více bankovních účtů nebo pouze na jeden účet?

Vyplácející banka po identifikaci klienta vyplatí náhradu buďto hotově nebo bezhotovostním převodem na účet, který klient zadá. V takovém případě není možno náhradu dělit a zasílat na více účtů, náhrada může být vždy odeslána v plné výši pouze na jeden účet. O provedené výplatě dostane klient na pobočce vyplácející banky příslušný doklad.

Co dělat, když se dostavím na pobočku vyplácející banky a nejsem v seznamu oprávněných osob k převzetí náhrady vkladu? Nebo v seznamu jsem, ale nesouhlasím s výší vyplacené náhrady?

V obou těchto případech je potřeba využít proces reklamace - více informací lze nalézt zde.

Mohu k převzetí náhrady pověřit někoho jiného?

Ano, k převzetí náhrady můžete udělit jiné osobě plnou moc, která bude vystavena výhradně pro výplatu náhrady pohledávky z vkladů. Vzor plné moci můžete nalézt zde. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. V případě plné moci vystavené v zahraničí je nutno úředně ověřit její překlad do češtiny.

Je oprávněna náhradu převzít jakákoliv osoba, která byla oprávněna disponovat s prostředky na účtu u vyplácené banky (tj. i tzv. disponent)?

Ne, náhradu vkladu je oprávněna převzít pouze osoba, na kterou je účet veden (v zákonem uvedených speciálních případech též vlastník finančních prostředků na účtu). Pouhé oprávnění disponovat s prostředky na účtu (např. u tzv. disponentů), aniž by dotčená osoba byla osobou, na kterou je účet veden, nezakládá oprávnění k převzetí náhrady pohledávky z vkladu.

Kdy je možné se dostavit k vyplacení náhrady pohledávky z vkladu, u nějž byla splatnost sjednána po datu zahájení výplaty náhrad?

Z hlediska výplaty náhrady pohledávky z vkladu je nerozhodné, zda splatnost vkladu byla sjednána až k datu pozdějšímu, než je datum zahájení výplaty náhrad vkladů. Náhrada se poskytuje od prvního dne zahájení výplaty náhrad dle stavu k rozhodnému dni bez ohledu na to, zda splatnost vkladu byla sjednána až později.

Prodal jsem svoji nemovitost sloužící k bydlení a kupní cena mi přišla na účet stanovený v kupní smlouvě. Tyto peníze jsem si následně uložil na termínovaný účet v jiné bance, která 2 měsíce po uložení vkladu zkrachovala. Mám nárok na zvýšenou náhradu za dočasně vysoký zůstatek?

Bohužel nikoliv. Abyste získal nárok na zvýšenou náhradu za dočasně vysoký zůstatek, muselo by se jednat o částku, která byla na účet připsána/vložena přímo kupujícím, případně zprostředkovatelem/schovatelem v souladu s kupní smlouvou. Jelikož jste však s touto částkou dále disponoval, nelze ji už považovat za dočasně vysoký zůstatek zakládající nárok na zvýšenou náhradu (při další dispozici s uvedenou částkou se již nejednalo o úhradu kupní ceny, tj. tato částka při další dispozici již neměla charakter úhrady kupní ceny plynoucí z prodeje nemovitosti sloužící k bydlení, která je chráněna zvýšeným limitem náhrady vkladu).

Dne 1. 1. 2016 mi na účet přišla úhrada kupní ceny za nemovitost sloužící k bydlení ve výši 5 000 000 Kč. S touto částkou však nebylo možné ode dne připsání na účet nakládat, jelikož bylo soudem vydáno předběžné opatření na blokaci této částky do té doby, než bude vyřešena žaloba kupujícího, kterou se domáhal slevy z kupní ceny pro jím zjištěné vady nemovitosti. Soud nakonec rozhodl, že kupující nárok na slevu z kupní ceny neměl. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 1. 12. 2016 a banka, u níž byl účet veden, měsíc na to, dne 1. 1. 2017, zkrachovala. Budu mít nárok na výšenou náhradu za dočasně vysoký zůstatek, i když rozhodný den nastal déle než 3 měsíce po připsání této částky na účet?

Zákon o bankách stanoví, že zvýšenou náhradu lze vkladateli přiznat, pokud byla předmětná částka na účet připsána/vložena nejdéle 3 měsíce před rozhodným dnem. Zároveň však také připouští, že pokud vkladatel, jeho zákonný zástupce či opatrovník není oprávněn v den připsání částky na účet s touto částkou za určitých podmínek nakládat, shora uvedená tříměsíční lhůta začne běžet až ode dne nabytí oprávnění s částkou nakládat. Ve Vašem případě tedy začala tato tříměsíční lhůta běžet až od 1. 12. 2016, kdy byly finanční prostředky soudem uvolněny. Jelikož rozhodný den nastal do 3 měsíců od tohoto data, je tento vklad chráněn zvýšeným limitem náhrady vkladu. Pokud do 2 měsíců od rozhodného dne podáte žádost o výplatu zvýšené náhrady včetně všech zákonem stanovených příloh, budete mít nárok na zvýšenou náhradu.

V jaké měně proběhne výplata náhrad vkladů u české pobočky banky se sídlem v jiném státě EU?

Výplatu bude na základě uzavřených dohod jménem zahraničního systému pojištění vkladů zajišťovat Garanční systém finančního trhu, a to české měně.