POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE

1.Oprávněná osoba: fyzická osoba

Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti:

V případě úmrtí Oprávněné osoby se výplata náhrady vkladu provede pouze dědici nebo společně dědicům, kteří jsou k této výplatě oprávněni v pravomocném usnesení soudu o dědictví, které předloží v originále nebo jako úředně ověřenou kopii. Totožnost dědice bude ověřena v souladu s bodem č.1.

Pokud je fyzická osoba v insolvenci a není oprávněna nakládat se svou majetkovou podstatou (v souladu s výpisem z rejstříku, příp. na základě předložení příslušného usnesení insolvenčního soudu), provede se výplata náhrady pohledávky z vkladu insolvenčnímu správci, jehož totožnost bude ověřena v souladu s bodem č. 1.

2.Oprávněná osoba: fyzická osoba - podnikatel

Fyzická osoba - podnikatel předkládá zároveň s průkazem totožnosti i doklad prokazující oprávnění k podnikatelské činnosti. Tímto dokladem může být zejména:

Výše uvedený doklad může být nahrazen dokladem o přidělení IČO Českým statistickým úřadem.

V případě, kdy fyzická osoba – podnikatel dokládá oprávnění k podnikatelské činnosti dokladem neuvedeným v bodě č. 2, bude výplata náhrad vkladu provedena až po odsouhlasení Garančním systémem finančního trhu.

Pokud je fyzická osoba - podnikatel v insolvenci a není oprávněna nakládat se svou majetkovou podstatou (v souladu s výpisem z rejstříku, příp. na základě předložení příslušného usnesení insolvenčního soudu), provede se výplata náhrady pohledávky z vkladu insolvenčnímu správci, jehož totožnost bude ověřena v souladu s bodem č. 1.

3.Oprávněná osoba: právnická osoba

3.1 Právnická osoba, která se zapisuje do obchodního, příp. jiného rejstříku

Existenci právnické osoby prokáže statutární orgán (osoby oprávněné zastupovat právnickou osobu) nebo zástupce podle úředně ověřené plné moci vystavené pro tento účel předložením aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, příp. z jiného rejstříku (rejstřík). Za aktuální výpis z rejstříku se považuje dokument s datem vystavení ne starším než 3 měsíce před požadovanou výplatou náhrady vkladu. Pro tyto účely nemůže být akceptován prostý výpis z rejstříku pořízený prostřednictvím Internetu, který má pouze informativní charakter. Naopak elektronicky podepsaný výpis z obchodního rejstříku získaný na internetu (podepsaný kvalifikovaným systémovým certifikátem příslušného rejstříkového soudu), nebo takový výpis autorizovaně konvertovaný, je třeba akceptovat.

Pokud došlo u právnické osoby ke změnám (splynutí, sloučení, přeměna, změna statutárního orgánu), které podléhají zápisu do rejstříku, musí být předložen úplný výpis z tohoto rejstříku (ze kterého budou příslušné změny jednoznačně zřejmé).

Pokud došlo u právnické osoby ke změnám (na základě svolané valné hromady společnosti), které podléhají zápisu do rejstříku, a tyto dosud nejsou zapsány v rejstříku, musí být předložen originál notářsky ověřeného zápisu z valné hromady společnosti, příp. jeho úředně ověřená kopie a doklad o podání návrhu na zápis uvedené změny do příslušného rejstříku.

Za právnickou osobu může požadovat náhradu vkladů:

Oprávněná osoba uvedená pod bodem c) a d) musí podepsat prohlášení, že ke dni výplaty náhrady vkladu nebyla ukončena likvidace nebo konkurz právnické osoby.

Typ právnické osoby Na základě zákona Doklad osvědčující existenci právní osobnosti Právnickou osobu zastupuje
Společnost s ručením omezeným Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích Výpis z obchodního rejstříku Statutární orgán – jeden nebo více jednatelů, je-li jednatelů více, je oprávněn jednat jménem společnosti každý z nich samostatně, nestanoví-li společenská smlouva nebo stanovy (jsou-li vydány) jinak
Akciová společnost Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích Výpis z obchodního rejstříku Statutární orgán - představenstvo. Pokud stanovy neurčí jinak, je oprávněn jednat jménem společnosti každý člen představenstva.
Veřejná obchodní společnost Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích Výpis z obchodního rejstříku Statutární orgán – všichni společníci, pokud společenská smlouva nestanoví, že statutárním orgánem jsou jen někteří nebo jeden společník. Pokud je statutárním orgánem více společníků, je oprávněn jednat každý z nich samostatně, nestanoví-li společenská smlouva jinak.
Komanditní společnost Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích Výpis z obchodního rejstříku Statutární orgán – komplementáři. Pokud ze společenské smlouvy nevyplývá něco jiného, je každý komplementář oprávněn jednat jménem společnosti samostatně.
Družstvo Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích Výpis z obchodního rejstříku Statutární orgán - představenstvo. Nevyplývá-li ze stanov něco jiného, za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva
Zájmové sdružení právnických osob Občanský zákoník Výpis z registru sdružení vedeného u krajského úřadu/Výpis ze spolkového rejstříku Orgány a vymezení jejich působnosti je uvedeno ve stanovách sdružení. Orgány, kterými sdružení jedná, se zapisují do registru sdružení.
Ústavy Občanský zákoník Výpis z rejstříku ústavů Statutární orgán - ředitel
Nadace a nadační spolky Občanský zákoník Výpis z nadačního rejstříku Statutární orgán – správní rada. Členy správní rady a způsob jejich jednání jménem nadace stanoví nadační listina. Členové správní rady a způsob jejich jednání jménem nadace nebo nadačního fondu se zapisuje do nadačního rejstříku.
Příspěvkové organizace (od 1.1.2001 byly rozpočtové organizace nahrazeny organizačními složkami státu a územně samosprávných celků – nejsou právnickými osobami, jednají jménem zřizovatele.) z. č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky z. č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech z. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů z. č. 493/2000 Sb. o stát. dluhopisových programech a změně zák. č. 218/2000 Sb. z. č. 128/2000 Sb. o obcích z. č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze z. č. 129/2000 Sb. o krajích Zřizovací listina, zápis v obchodním rejstříku Dle uvedených dokladů
Obecně prospěšná společnost Občanský zákoník Výpis z rejstříku obecně prospěšných společností Ředitel
Společenství vlastníků jednotek (v bytovém době s nejméně pěti jednotkami) Občanský zákoník Výpis z rejstříku společenství vlastníků jednotek Statutární orgán – výbor nebo pověřený vlastník. Za výbor jedná jeho předseda. Jde-li o písemný právní úkon, musí být podepsán předsedou výboru a dalším členem výboru.
Školy, školská zařízení Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon Výpis z rejstříku škol a školských zařízení, popř. zřizovací listina nebo zřizovatelská smlouva Statutární orgán – ředitel.
Evropská společnost Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti Výpis z rejstříku členského státu, ve kterém se nachází sídlo společnosti, s úředním překladem do českého jazyka Řídící orgán (dualistický systém), správní orgán (monistický systém), nebo generální ředitel, pokud tak vyplývá z výpisu z rejstříku
Evropská družstevní společnost Nařízení rady (ES) č. 1435/2003 o statutu Evropské družstevní společnosti Výpis z rejstříku členského státu, ve kterém se nachází sídlo společnosti, s úředním překladem do českého jazyka Řídící orgán (dualistický systém), správní orgán (monistický systém), nebo výkonný ředitel, pokud tak vyplývá z výpisu z rejstříku
Evropské hospodářské zájmové sdružení Nařízení Rady (EHS) č. 2137/85 o evropském hospodářském zájmovém sdružení Výpis z rejstříku členského státu, ve kterém se nachází sídlo sdružení, s úředním překladem do českého jazyka Jednatel

3.2 Právnická osoba, která se nezapisuje do obchodního, příp. jiného rejstříku

Existenci této právnické osoby prokážou osoby oprávněné za ní jednat registrací u příslušného orgánu státní správy. Z aktuálního dokumentu (doklad o registraci, příp. potvrzení s datem vystavení ne starším 3 měsíce před požadovanou výplatou náhrady vkladu) musí být zřejmé následující skutečnosti:

Typ právnické osoby Na základě zákona Doklad osvědčující existenci právní osobnosti Právnickou osobu zastupuje
Obce, města Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva Starosta (primátor statutárního města)
Městský obvod nebo městská část statutárního města Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. Statut Vždy dle statutu (zpravidla starosta městského obvodu/ městské části statutárního města)
Praha Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze Primátor hlavního města Prahy
Městská část Prahy Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze Statut hlavního města Prahy Starosta městské části
Kraj Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích Hejtman
Církve, náboženské společnosti Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) Osvědčení Ministerstva kultury o registraci, základní dokument a aktuální výpis z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, rejstříku svazů církví a náboženských společností, příp. rejstříku evidovaných právnických osob Z osvědčení, základního dokumentu a výpisu lze vyčíst základním dokumentem určený statuární orgán a způsob jeho jednání
Politická hnutí a strany Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích Stanovy a osvědčení Ministerstva vnitra o registraci, výpis z rejstříku politických stran a politických hnutí Statutární orgán vymezený ve stanovách a ve výpisu/ osvědčení
Spolky Občanský zákoník Výpis ze spolkového rejstříku Stanovy určí, je-li statutární orgán kolektivní (výbor) nebo individuální (předseda). Statutární orgán spolku a způsob jeho jednání za spolek se zapisuje do spolkového rejstříku. Není-li v něm zapsán statutární orgán, tak v opisech listin dokládajících ustanovení statutárního orgánu spolku vydaných rejstříkovým soudem.
Odborové organizace Občanský zákoník Výpis ze spolkového rejstříku Statutární orgán uvedený ve výpisu ze spolkového rejstříku a není-li v něm zapsán statutární orgán, tak v opisech listin dokládajících ustanovení statutárního orgánu odborové organizace vydaných rejstříkovým soudem.

Osoby oprávněné zastupovat právnickou osobu podle bodu č. 3.1 a 3.2 prokazují vždy svoji totožnost platným průkazem totožnosti v souladu s ustanovením bodu č. 1. Nedostaví-li se Oprávněná osoba k výplatě náhrady vkladu osobně, výplatu lze provést pouze osobě zmocněné na základě úředně ověřené plné moci k tomuto účelu vystavené.

V případě právnických osob dokládajících svou existenci doklady vystavenými v zahraničí, bude výplata náhrady vkladu provedena vždy až po odsouhlasení Garančním systémem finančního trhu. Tyto doklady jsou vždy předloženy současně s úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

4. Svěřenský fond

V případě, že pohledávka z vkladu, za kterou má být vyplacena náhrada, náleží do svěřenského fondu podle § 1448 a násl. Občanského zákoníku, bude náhrada vyplacena svěřenskému správci takového svěřenského fondu. Pokud je svěřenských správců takového svěřenského fondu více, mohou obdržet náhradu pohledávky z vkladu, resp. provést dispozici s částkou náhrady pohledávky z vkladu u Vyplácející instituce, pouze všichni svěřenští správci společně. Svěřenský správce prokáže oprávnění nakládat s náhradou pohledávky z vkladu z titulu jeho postavení jako svěřenského správce opisem z evidence svěřenských fondů podle § 65a a násl. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, ne starším než 1 měsíc před požadovanou výplatou náhrady pohledávky z vkladu. Totožnost svěřenského správce bude ověřena platným průkazem totožnosti podle bodu 1.

5.Další ustanovení

Výplata náhrady pohledávek z vkladů nebude provedena právnickým osobám, které:

Výplata náhrady vkladů právnickým osobám, které dosud nevznikly

Právnickým osobám, které byly založeny, ale dosud nevznikly a nejsou zapsány do příslušného rejstříku, nemůže být náhrada vkladu vyplacena do doby předložení dokladu o jejich zápisu do příslušného rejstříku.

V případě předložení pravomocného dokumentu o zamítnutí žádosti o zápis takové osoby do příslušného rejstříku bude náhrada vkladu vyplacena až po odsouhlasení Garančním systémem finančního trhu.