Výplata zvýšených náhrad

Podrobné informace o tom, za jakých podmínek lze získat zvýšenou náhradu pohledávek z vkladů (tj. náhradu za tzv. dočasně vysoké zůstatky) nad rámec základního limitu 100 000 EUR lze nalézt zde . Zvýšená náhrada může být poskytnuta pouze fyzickým osobám.

Výplata zvýšených náhrad je prováděna na základě podaných žádostí oprávněných osob, které doloží nárok na zvýšenou náhradu příslušnými doklady a doručí žádost Garančnímu systému do termínu uvedeného zde: Probíhající výplaty. Seznam povinných příloh, které je potřeba k žádosti připojit, je uveden zde. Povinné přílohy musí být Garančnímu systému zaslány buďto v originále nebo v úředně ověřených kopiích. O způsobu vyřízení žádosti bude klient písemně informován v zákonné lhůtě 4 měsíců od rozhodného dne.

Výplaty zvýšených náhrad probíhají stejně jako v případě výplaty základních náhrad prostřednictvím vybraných poboček vyplácející banky v době otvíracích hodin jednotlivých poboček po dobu tří let od data jejich zahájení. Seznam poboček vyplácející banky lze nalézt zde: Seznam vyplácejících poboček.