Postup pro získání náhrady

Pro uplatnění nároku na výplatu základní náhrady pohledávky z pojištěného vkladu není nutné nic vyplňovat či se hlásit nebo registrovat u Garančního systému finančního trhu. To samé platí i pro uplatnění nároku na výplatu institucionální náhrady pohledávky z vkladu. Od okamžiku, kdy Garanční systém finančního trhu začne vyplácet náhrady pohledávek z vkladů prostřednictvím vyplácející banky (konkrétní data pro jednotlivé instituce naleznete zde: Probíhající výplaty), si můžete svoji náhradu vyzvednout na vámi vybrané pobočce vyplácející banky určené k výplatě dle Seznamu poboček. Zde stačí předložit doklad opravňující k vyzvednutí náhrady (v případě vkladů vedených na fyzické osoby platný průkaz totožnosti - občanský průkaz nebo pas případně průkaz o povolení trvalého pobytu) a zvolit si, na jaký účet chcete náhradu pohledávky z vkladu převést, případně, zda chcete náhradu vyplatit v hotovosti.Výplaty právnickým osobám se budou realizovat pouze bezhotovostně.

Pokud si z nějakého důvodu nemůžete náhradu vyzvednout osobně na pobočkách vyplácející banky, můžete si o ni zažádat i korespondenčně. V takovém případě je nutno zaslat vyplněnou instrukci s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu vyplácející banky: Komerční banka, a.s., CKB útvar 2192, Nám. Junkových 2772/1, Praha 5 – Stodůlky, PSČ 155 00. Případně lze zažádat v elektronické podobě datovou schránkou. V tomto případě musí být instrukce podepsána osobním elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. Tyto certifikáty obecně poskytují Postsignum Qualified (Česká pošta s.p.), První certifikační autorita, a.s., and eIdentity a.s. v ČR, případně zahraniční poskytovatelé. U oprávněných právnických osob musí být žádost zaslána z datové schránky dané společnosti a podepsána kvalifikovaným elektronickým podpisem osob, které jsou oprávněni jednat za společnost dle Obchodního rejstříku.

Vzorové formuláře „Žádost o převod plnění pro fyzickou osobu“ a „Žádost o převod plnění pro právnickou osobu“ naleznete na stránce Doklady a dokumenty nutné pro obdržení náhrady. Žádost u právnických osob musí být podepsána v souladu s výpisem obchodního rejstříku a musí k ní být přiložen originál či úředně ověřená kopie nebo elektronicky podepsaný platný výpis z Obchodního rejstříku či jiného veřejného rejstříku ne starší než 3 měsíce. V případě ověření podpisu mimo Českou republiku se vyžaduje ověření zastupitelským úřadem České republiky, případně ověření podpisu zahraničním úřadem s připojením apostilní doložky či superlegalizace. Pokud byla s daným státem uzavřena dohoda o právní pomoci, postačí úřední ověření podpisu zahraničním úřadem s připojením úředního překladu do českého jazyka.

  • Pokud nemáte zřízen jiný účet, na který chcete peníze převést, můžete si přímo na přepážce vyplácející banky účet založit. Samotný proces převodu do jiné banky probíhá ve standardních lhůtách pro mezibankovní platební styk, tj. zpravidla do druhého pracovního dne.
  • Pokud budete chtít přebírat náhradu vkladů v hotovosti, doporučujeme se informovat o pravidlech pro hotovostní transakce, která platí na vybrané pobočce vyplácející banky.
  • Výplata základních náhrad pohledávek z vkladů bude dle Zákona o bankách probíhat po dobu 3 let - konkrétní datum ukončení výplaty pro vyplácené instituce lze nalézt zde: Probíhající výplaty
  • Klienti zkrachovalé finanční instituce budou o zahájení výplaty náhrad vkladů informováni i dopisem, v němž bude popsán způsob vyplácení a výše základní náhrady, na kterou má klient nárok.

Podrobné informace o tom, za jakých podmínek lze získat zvýšenou náhradu pohledávek z vkladů (tj. náhradu za tzv. dočasně vysoké zůstatky) nad rámec základního limitu 100 000 EUR lze nalézt zde.