Pojištěné a nepojištěné vklady

Pojištěny jsou vklady jak občanů (fyzických osob), tak firem (právnických osob), vedené v bankách, stavebních spořitelnách nebo družstevních záložnách, které mají sídlo v České republice. Pojištěny jsou vklady vedené v české nebo cizí měně, včetně úroků. Vklady obcí a krajů jsou pojištěny pouze v případě splnění zákonných podmínek.

Příklady pojištěných vkladů

Pojištěny u Garančního systému jsou zcela automaticky např. všechny následující druhy vkladů vedené u bank, stavebních spořitelen nebo družstevních záložen.

Příklady nepojištěných vkladů

  • Dluhopisy, akcie, podílové listy, směnky a jiné další cenné papíry
  • Vklady bank (mezibankovní vklady), spořitelních a úvěrních družstev, obchodníků s cennými papíry, finančních institucí (např. investičních společností, penzijních společností), pojišťoven, zajišťoven a zdravotních pojišťoven. Pojištění vkladů se tedy nevztahuje na důchodové spoření, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, které se dělí na investiční životní pojištění a kapitálové životní pojištění
  • Vklady státu (včetně vkladů zastupitelských úřadů cizích států)
  • Podřízené dluhy (vklady, které je pojištěná instituce oprávněna zčásti zahrnout do svého kapitálu)
  • Předplacené platební karty nespojené s žádným účtem, vydané ve formě elektronických peněz (např. my paysafecard apod.)
  • Pohledávky z vkladů, které podle pravomocného rozsudku pocházejí z úmyslně spáchaného trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti, pokud nebyly zajištěny ve prospěch obětí trestné činnosti
  • Členské vklady členů družstevních záložen (tj. základní členské vklady a další členské vklady dle § 4b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů; tyto vklady nemají charakter běžného peněžního vkladu, ale vlastnického podílu na záložně)
  • Pohledávky městských částí hlavního města Prahy a dále obcí a krajů, jejichž daňové příjmy jsou vyšší než částka odpovídající 500 000 EUR