Legislativa a rámec Evropské unie

Česká legislativní úprava rámce pro zajištění stability finančních trhů vychází ze dvou evropských předpisů. Prvním je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (známá pod anglickým názvem Bank Recovery and Resolution Directive a zkratkou BRRD). Tato směrnice byla do českého právního řádu implementována zákonem č. 374/2015, o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu. Na základě tohoto zákona mimo jiné vznikl dne 1.1. 2016 Garanční systém finančního trhu přeměnou z Fondu pojištění vkladů. V souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech byla navazujícím zákonem č. 375/2015 Sb. upravena též řada dalších zákonů, přičemž největší změnou prošel zákon o bankách.

Druhým evropským předpisem je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU o systémech pojištění vkladů (známá pod anglickým názvem Deposit Guarantee Scheme Directive a zkratkou DGSD). Tato směrnice je v českém právním řádu promítnuta do zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Klíčovou roli v otázce zajištění stability finančních trhů na evropské úrovni hraje Evropský orgán pro bankovnictví (European Banking Authority), kterému směrnice 2014/59/EU přiřkla úkol vypracovat škálu závazných technických norem, obecných pokynů a zpráv s cílem zajistit v rámci Unie efektivní a konzistentní procedury prevence a řešení krizových situací ve finančním sektoru. Prvořadým cílem při budování tohoto rámce je posílit finanční stabilitu, snížit morální hazard, ochránit vkladatele a v případě krizové situace zajistit kontinuitu základních procesů důležitých pro nepřerušené fungování finančního systému, ušetřit výdaje veřejných rozpočtů a zajistit hladké fungování vnitřního trhu pro poskytování finančních služeb. Tato činnost je doprovázena průběžným vyhodnocováním dopadů směrnice 2014/49/EU o systémech pojištění vkladů, která Evropskému orgánu pro bankovnictví též přiděluje řadu regulatorních činností.

Legislativa vztahující se k činnosti Garančního systému:

K oblasti pojištění vkladů se dále vztahují následující předpisy:

K oblasti mechanismů pro řešení krize se dále vztahují následující předpisy: