Mezinárodní spolupráce

Členství v mezinárodních organizacích

Garanční systém je členem dvou mezinárodních organizací.

První z nich je Evropské fórum pojistitelů vkladů (EFDI). Bylo založeno v roce 2002 ve Vídni a jeho hlavním cílem je přispívat ke stabilitě finančních systémů podporováním evropské a mezinárodní spolupráce v oblastech pojištění vkladů, řešení krizových situací a odškodnění investorů. EFDI sdružuje 55 řádných a 14 přidružených členů z 50 evropských zemí. Je mimo jiné platformou pro diskuzi o implementaci evropské legislativy a aktivně vystupuje ve vztahu k orgánům Evropské unie.

Garanční systém je také členem Mezinárodní asociace pojistitelů vkladů (International Association of Deposit Insurers – IADI).

IADI je nezisková organizace založená v květnu 2002 podle švýcarského práva. Jejím sídlem je Banka pro mezinárodní platby ve švýcarské Basileji. Založení IADI navázalo na činnost pracovní skupiny pro pojištění vkladů vytvořené Fórem finanční stability ve spolupráci se Světovou bankou (1999–2001). V současné době má IADI 98 členů, 11 přidružených členů a 17 spolupracujících organizací, jako jsou např. Světová banka a Mezinárodní měnový fond. Fond pojištění vkladů byl jedním z 25 zakládajících členů. IADI je řízena 25členným výkonným výborem, v jehož čele stojí prezident.

Základním cílem této organizace je přispět ke stabilitě finančních trhů prostřednictvím zajištění mezinárodní spolupráce v oblasti pojištění vkladů (včetně vzájemného sdílení zkušeností) a poskytováním podpory stávajícím i nově vznikajícím systémům pojištění vkladů tak, aby bylo dosaženo jejich efektivního fungování.

IADI vydalo Základní principy efektivního fungování systémů pojištění vkladů, které stanoví standardy pro fungování pojištění vkladů včetně např. rychlosti výplaty náhrad vkladů, rozsahu pojištění vkladů, financování a správy těchto systémů, a poskytují další pokyny v oblasti krizové připravenosti a řízení. Tyto Základní principy byly Radou pro finanční stabilitu (FSB) v roce 2014 zahrnuty mezi její Základní standardy pro zdravé finanční systémy. Těchto 15 norem bylo FSB určeno jako zásadní pro zachování zdravého finančního systému, které by mělo být prioritně zavedeno do praxe v závislosti na možnostech dané země.

Spolupráce při případných přeshraničních výplatách

Evropská právní úprava (konkrétně Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU o systémech pojištění vkladů) také stanovuje postupy při přeshraničních výplatách náhrad pohledávek z vkladů. V případě, že dojde k platební neschopnosti zahraniční banky z členského státu Evropské unie vykonávající činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky, provede výplatu náhrad za pohledávky z vkladů oprávněným osobám na území České republiky Garanční systém finančního trhu. Výplata bude probíhat jménem, na náklady a v souladu s pokyny příslušného provozovatele zahraničního systému pojištění pohledávek vkladů. Stejným způsobem se bude postupovat v případě, že dojde k platební neschopnosti české banky, která vykonává svou činnost na území jiného členského státu Evropské unie prostřednictvím pobočky. V takovém případě provede výplatu náhrad za pohledávky z vkladů oprávněným osobám na území jiného státu tamní provozovatel systému pojištění pohledávek z vkladů, a to jménem, na účet a v souladu s pokyny Garančního systému.

V návaznosti na tyto požadavky na spolupráci systémů pojištění vkladů v rámci celé Evropské unie uzavřel Garanční systém (stejně jako řada dalších systémů pojištění vkladů ze zemí EU) v roce 2016 multilaterální mezinárodní dohodu z dílny Evropského fóra pojistitelů vkladů, která stanovuje základní principy spolupráce. Text dohody je zveřejněn v záložce Dokumenty. Na tuto dohodu navazují tzv. „bilaterální specifikace“, tj. dvoustranné dohody s dotčenými systémy pojištění vkladů, které stanovují detailnější podmínky spolupráce.