Organizační struktura

Garanční systém spravuje jmění tvořené Fondem pojištění vkladů, Fondem pro řešení krize a ostatní jmění Garančního systému. Fond pojištění vkladů a Fond pro řešení krize jsou samostatnými účetními jednotkami Garančního systému.

Orgány garančního systému

Nejvyšším orgánem Garančního systému je správní rada, statutárním orgánem je výkonná rada.

Správní rada

Správní rada je nejvyšším orgánem Garančního systému finančního trhu. Její členy jmenuje ministr financí České republiky. Správní rada je pětičlenná a je složena ze dvou zaměstnanců České národní banky, dvou zaměstnanců Ministerstva financí České republiky a jednoho člena jmenovaného na návrh České bankovní asociace. Její členové jsou jmenováni na pětileté období.

Správní rada jmenuje tříčlennou výkonnou radu Garančního systému a dohlíží na její činnost. Způsob přijímání rozhodnutí a další podrobnosti o jednání správní rady stanoví statut Garančního systému. Mezi další úkoly správní rady patří například schvalování rozpočtu Garančního systému, ročního a dlouhodobého plánu činnosti, výroční zprávy, významných veřejných zakázek nebo stanovení způsobu odměňování výkonné rady.

Členové správní rady:
Mgr. Ing. Tomáš Müller, předseda správní rady
funkční období: do 2026
vedoucí oddělení Ministerstva financí České republiky

Ing. Radek Urban, místopředseda správní rady
funkční období: do 2026
ředitel sekce České národní banky

Mgr. Petr Frydrych, člen správní rady
funkční období: do 2025
náměstek ředitele sekce České národní banky

Mgr. Bc. Eva Sluková, členka správní rady
funkční období: do 2025
ředitelka odboru Ministerstva financí České republiky

Ing. Monika Zahálková, členka správní rady
funkční období: do 2029
zástupce České bankovní asociace

Výkonná rada

Výkonná rada je statutárním orgánem Garančního systému finančního trhu, který zabezpečuje činnost Garančního systému a vykonává rozhodnutí správní rady. Výkonná rada má tři členy, kteří jsou jmenováni správní radou Garančního systému a jsou zaměstnanci Garančního systému. Způsob přijímání rozhodnutí a další podrobnosti o jednání výkonné rady stanoví statut Garančního systému.

Členové výkonné rady:
Ing. Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka
Ing. Martin Hlavnička, manažer rizik
Ing. Roman Kahánek, finanční manažer