Oznámení Fondu pojištění vkladů: Dne 27. prosince 2013 Fond obdržel Oznámení ČNB o neschopnosti Metropolitního spořitelního družstva dostát závazkům vůči oprávněným osobám.

Fond očekává výplatu náhrad vkladů ve výši cca 12 mld. Kč Po výplatě klientů Union banky (rok 2003) se bude jednat o 2. největší výplatu v historii Fond zahájí výplatu pojištěných vkladů nejpozději 27. 1. 2014

Praha 27. prosince 2013 – Fond pojištění vkladů obdržel v souladu s ustanovením § 41d zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, dne 27. 12. 2013 Oznámení ČNB o neschopnosti Metropolitního spořitelního družstva (dále jen „spořitelní družstvo“) dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek.

Fond pojištění vkladů ihned požádal insolvenčního správce tohoto spořitelního družstva o předání podkladů k provedení výplaty náhrad vkladů.

Fond bude vyplácet náhrady vkladů do výše 100 %, maximálně však do limitu 2 744 000 Kč na jednoho vkladatele (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kursu 27,440 Kč/ EUR vyhlášeného ČNB ke dni 27. 12. 2013).

Fond nejpozději do 15. 1. 2014 stanoví den zahájení, místo a způsob vyplácení náhrad, o němž budou vkladatelé spořitelního družstva informováni prostřednictvím webových stránek Fondu (www.fpv.cz), facebookových stránek Fondu (https://www.facebook.com/gsft.cz) a sdělovacích médií.

Fond je povinen zahájit výplatu náhrad vkladů nejpozději do 20 pracovních dní od data vyhlášení platební neschopnosti, tedy nejpozději 27. 1. 2014.

Při nárokování výplaty náhrady pojištěných vkladů nemusí vkladatel spořitelního družstva vyplňovat žádný formulář. Stačí, když se na výplatním místě prokáže platným průkazem totožnosti. Mohou však nastat situace, kdy si vkladatel nemůže náhradu vkladu vyzvednout osobně. V tomto případě může někoho zmocnit k vyzvednutí plnou mocí – vzor plné moci najde vkladatel na www.fpv.cz.

„Fond v současné době disponuje rezervami ve výši cca 27,5 miliard korun a další finanční prostředky může poptat na finančním trhu, případně mu mohou být poskytnuty ze státního rozpočtu,“ popisuje finanční situaci Fondu jeho výkonná ředitelka Renáta Kadlecová. Finanční prostředky má Fond uloženy v likvidních státních dluhopisech a krátkodobých repo operacích se státními dluhopisy či poukázkami ČNB. Fond má tak pro výplatu náhrad vkladů zajištěno dostatek likvidních finančních prostředků.

Nejvíce se zatím vyplácelo klientům Union banky

Vedení Fondu pojištění vkladů předpokládá, že klientům MSD bude prostřednictvím Fondu, celkově bude vyplaceno zhruba 12 miliard korun. Pád MSD by se tak od doby založení existence Fondu pojištění vkladů v roce 1994 z pohledu vyplácených náhrad vkladů zařadil na druhé místo. Na prvním je výplata klientů Union banky, která zkrachovala v roce 2003 a jejíž klienti získali pojištěné vklady ve výši 12,4 miliard korun. „Vzhledem k tomu, že náhrada vkladů bude v případě MSD plně kryta finančními rezervami Fondu, na jeho hospodaření výplata náhrad ani v takto vysoké výši nebude mít zásadní vliv,“ vysvětluje Renáta Kadlecová.

 

Vyplácet bude Česká spořitelna nebo GE Money Bank

Klienti MSD budou vypláceni buď prostřednictvím poboček České spořitelny nebo GE Money Bank, s nimiž má Fond pojištění vkladů na základě otevřeného zadávacího řízení uzavřenu Rámcovou smlouvu na zajištění výplaty náhrad vkladů. Fond nyní vyhlásí tzv. minitendr, v rámci něhož vybere z uvedených dvou bank vyplácející banku, na jejíchž pobočkách budou náhrady vkladů vypláceny. Jedním z hodnotících kritérií v minitendru na vyplácející banku bude počet poboček banky zapojených do poskytování výplat náhrad vkladů a pokrytí míst (měst, obcí). „V případě vyplácení vkladů v MSD se bude jednat zejména o pokrytí větších měst, ve kterých mělo MSD pobočky,“ dodává Kadlecová.

 

Příspěvky záložen jsou ve srovnání s bankami a stavebními spořitelnami zanedbatelné

Fond pojištění vkladů je podle zákona financován z pravidelných příspěvků finančních institucí, které odvádějí banky, družstevní záložny a stavební spořitelny. Poplatky činí čtvrtletně 0,04 % z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů u bank a družstevních záložen a 0,02 % z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů u stavebních spořitelen. „V roce 2013 odvedly družstevní záložny do Fondu pojištění vkladů příspěvky v celkové výši 58,9 mil. Kč, banky a stavební spořitelny pak 3 691 milionu Kč. O rok dříve to u záložen bylo 42,2 milionu korun a u bank a stavebních spořitelen 3 484,5 milionu korun,“ udává Renáta Kadlecová.


Zpět na seznam aktualit