Garanční systém finančního trhu obdržel Oznámení České národní banky o neschopnosti Sberbank CZ, a.s. dostát závazkům vůči oprávněným osobám. Do sedmi pracovních dní bude zahájena výplata náhrad vkladů

Praha, 28.2.2022 – Garanční systém finančního trhu obdržel1 dne 28.2.2022 Oznámení České národní banky o neschopnosti Sberbank CZ, a.s. dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek. Očekávaná výše výplaty náhrad činí přibližně 28,5 mld. Kč.

Garanční systém bude nyní z Fondu pojištění vkladů vyplácet tři typy náhrad vkladů:

  • Základní, fyzickým a právnickým osobám, které byly ke dni 28.2.2022 (tzv. rozhodný den) vkladateli Sberbank CZ, a.s., a to do výše 100 % součtu jejich vkladů, maximálně však do limitu 2 499 500 Kč na jednoho vkladatele (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kurzu 24,995 Kč/EUR vyhlášeného ke dni 28. 2. 2022).
  • Institucionální, vybraným institucím, na jejichž účtech jsou uloženy finanční prostředky jejich zákazníků (platební instituce, poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz, vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, obchodníci s cennými papíry, soudní exekutoři), a to až do výše 100 % vkladů každého jejich zákazníka v souladu s evidencí klienta, maximálně však (spolu se základními náhradami náležejícími příslušnému zákazníkovi) do limitu 2 499 500 na jednoho zákazníka.
  • Zvýšené, fyzickým osobám, které prokáží2 nárok na zvýšenou náhradu vkladu.

Garanční systém nejpozději do 8.března 2022 stanoví den zahájení, místo a způsob vyplácení všech náhrad, o němž budou vkladatelé Sberbank CZ, a.s. informováni prostřednictvím webových stránek Garančního systému a sdělovacích prostředků. Garanční systém navíc před zahájením výplaty zašle všem osobám oprávněným k vyplacení náhrady informační dopis obsahující kromě informací o způsobu výplaty náhrady též informaci o výši náhrady náležející příslušné oprávněné osobě.

Garanční systém musí zahájit výplatu základních náhrad vkladů nejpozději do 7 pracovních dní od rozhodného dne, tedy nejpozději dne 9. března 2022, výplatu institucionálních náhrad nejpozději do 15 pracovních dnů od rozhodného dne, tedy nejpozději dne 21. března 2022 a výplatu zvýšených náhrad do 4 měsíců od rozhodného dne, tedy nejpozději dne 28. června 2022.

Vyplácet bude Komerční banka

Klienti Sberbank CZ, a.s. budou vypláceni prostřednictvím vybraných poboček Komerční banky, a.s., s níž má Garanční systém uzavřenu smlouvu na zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů. Konkrétní seznam poboček, ve kterých bude výplata náhrady vkladů probíhat, bude uveden zde před zahájením výplaty. Výplaty náhrad budou probíhat po dobu tří let od zahájení výplaty příslušného typu náhrad (základních institucionálních nebo zvýšených).

Při výplatě základních náhrad nemusí klienti Sberbank CZ, a.s. vyplňovat žádný formulář. Stačí, když se na pobočce Komerční banky prokáží platným průkazem totožnosti, v případě fyzických osob - podnikatelů pak ještě dokladem o oprávnění k podnikání. Pro výplatu náhrady vkladů právnických osob je potřeba se prokázat originálem, úředně ověřenou kopií nebo elektronicky podepsaným platným výpisem z Obchodního/jiného veřejného rejstříku ne starším než 3 měsíce a průkazem totožnosti osoby, která je zástupcem právnické osoby. Bezhotovostní výplata náhrady může být realizována i korespondenčně, a to zasláním písemné instrukce (vyplněného formuláře „Žádost o převod plnění“) s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu: Komerční banka, a.s., CKB útvar 2192, Václavské náměstí 42, Praha 1, PSČ 114 07.

Mohou nastat situace, kdy si vkladatel nemůže náhradu vkladu vyzvednout osobně. V tomto případě může někoho zmocnit k vyzvednutí plnou mocí – vzor plné moci, stejně jako vzorový formulář k vyplnění instrukce „Žádost o převod plnění“ či reklamační formulář najde vkladatel zde.

O výplatu zvýšené náhrady je na rozdíl od výplaty náhrad v základní výši potřeba podat žádost ve lhůtě do dne 28. dubna 2022. Veškeré informace o tom, kdo je oprávněn žádat o zvýšenou náhradu pohledávek z vkladů, vzor žádosti a další potřebné informace jsou zveřejněny zde.

Další informace lze nalézt na stránkách České národní banky.


1v souladu s ustanovením § 41d zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

2 v souladu s § 41ea a § 41eb zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů


Zpět na seznam aktualit