Informace Garančního systému finančního trhu: dne 28.4. 2022 končí klientům Sberbank CZ lhůta pro doručení žádostí o vyplacení zvýšené náhrady

Praha, 26. dubna 2022 – Garanční systém upozorňuje klienty Sberbank CZ, a.s. se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5, IČ 25083325 (dále jen Sberbank CZ), že ve čtvrtek 28.4. 2022 končí lhůta pro doručení žádostí o výplatu zvýšených náhrad za pojištěnou pohledávku z vkladu podle § 41eb odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Žádosti podávané osobně nebo poštou musí být Garančnímu systému doručeny do 28.4.2022 do 16:00 hod., žádosti podávané datovou schránkou do 28.4.2022 do 24:00 hod.

K žádostem o výplatu zvýšené náhrady je nutné připojit veškeré zákonem stanovené přílohy, které dokazují nárok na výplatu zvýšené náhrady, a to buďto v originále nebo ověřených kopiích. K žádostem podaným po uplynutí zákonem stanovené dvouměsíční lhůty, která uplyne dne 28. dubna 2022, nebude přihlíženo.

Oprávněnými osobami k výplatě zvýšených náhrad z Fondu pojištění vkladů jsou fyzické osoby, které byly vkladateli (popř. jinými oprávněnými osobami) ke dni 28. 2. 2022, tj. ke dni, kdy Garanční systém obdržel písemné oznámení České národní banky o neschopnosti Sberbank CZ, a.s. dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek, a splňují podmínky pro výplatu zvýšené náhrady za pojištěnou pohledávku z vkladu, tj. pokud jim na účet byla připsána částka, která je:

  • úhradou kupní ceny plynoucí z prodeje nemovité věci, která slouží k bydlení podle údajů v katastru nemovitostí,
  • vypořádáním společného jmění manželů při rozvodu manželství,
  • pojistným plněním pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti,
  • dědictvím,
  • vyplacením jednorázového vyrovnání z penzijního připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkového penzijního spoření,
  • odstupným vyplaceným při výpovědi z pracovního poměru nebo odchodným vyplaceným při skončení služebního poměru,
  • pojistným plněním pro případ újmy způsobené trestným činem,
  • vyplacením náhrady újmy způsobené trestným činem, nebo vydáním bezdůvodného obohacení získaného trestným činem,
  • vyplacením náhrady škody způsobené rozhodnutím o vazbě, trestu nebo o ochranném opatření,
  • poskytnutím peněžité pomoci oběti trestného činu,

Těmto osobám zároveň musela být částka připsána na účet (nebo oprávněná osoba nabyla oprávnění s touto částkou poprvé nakládat) v době od 28. listopadu 2021 do 28. února 2022.

V případě advokátních úschov kupní ceny za nemovitost sloužící k bydlení, kdy advokát jako skutečného vlastníka prostředků označil kupujícího a před rozhodným dnem nedošlo k uvolnění předmětu úschovy ve prospěch prodávajícího, je žádost o výplatu zvýšené náhrady oprávněn (při splnění dalších podmínek) podat jako oprávněná osoba kupující, nikoli prodávající.

Vzor žádosti o výplatu zvýšených náhrad a seznam jejích povinných příloh je zveřejněn zde.

O způsobu vyřízení žádosti bude žadatel písemně vyrozuměn nejpozději do 28. června 2022.

Zdroje aktuálních a doplňujících informací:

Více informací k výplatám náhrad vkladů, včetně kompletního seznamu požadovaných dokladů a možností pro případné uplatnění reklamací, najdou oprávněné osoby na:Zpět na seznam aktualit