Garanční systém finančního trhu zahájí zítra, 9. března, výplatu základních náhrad vkladů klientům Sberbank CZ. Týká se více než 100 000 klientů

Praha, 8. 3. 2022 – Garanční systém začne zítra, tj. ve středu 9. března 2022, prostřednictvím poboček Komerční banky, a.s., vyplácet tzv. základní náhrady pohledávek z vkladů klientům Sberbank CZ, a.s. Na výplatu náhrad vkladů má nárok přes 106 tisíc klientů banky, kterým bude vyplaceno 24,2 miliardy korun.

Náhradu vkladů si od 9. 3. 2022 do 10.3. 2025 mohou vyzvednout fyzické a právnické osoby, které byly vkladateli Sberbank CZ ke dni 28.2.2022, případně jejich dědicové nebo jejich právní nástupci.

Garanční systém vyplatí oprávněným osobám 100 % jejich vkladů, maximálně však do základního limitu 2 499 500 Kč na jednoho vkladatele (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kurzu 24.995 Kč/EUR vyhlášeného ČNB ke dni 28.2.2022).

Jak postupovat při vyřizování výplaty náhrad vkladů na pobočkách Komerční banky, a.s.:

Výplatu náhrad vkladů si je možné vyzvednout po dobu tří let od zahájení výplaty (tj. do 10. 3. 2025). Vzhledem k vysokému počtu vyplácených klientů očekáváme na pobočkách v prvních dnech velký nápor. Proto doporučujeme klientům:

Upřednostněte bezhotovostní výplaty náhrad vkladů, na již existující účet, a to za účelem úspory času i větší bezpečnosti.

 • Bezhotovostní výplatu je možné provést na všech pobočkách Komerční banky.
 • Výplata hotovosti je možná jen na 40 vybraných pobočkách Komerční banky. Požadavek na hotovostní výplatu přesahující 100 000 korun je nutné oznámit příslušné pobočce nejméně 2 pracovní dny předem.

Připravte si potřebné doklady:

 • fyzické osoby – platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas, případně průkaz o povolení trvalého pobytu),
 • fyzické osoby podnikatelé – platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas, případně průkaz o povolení trvalého pobytu) a doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti,
 • právnické osoby – originál, úředně ověřená kopie nebo elektronicky podepsaný platný výpis z Obchodního/jiného veřejného rejstříku ne starší než 3 měsíce a průkaz totožnosti osoby, která je zástupcem právnické osoby (platný občanský průkaz, pas, případně průkaz o povolení trvalého pobytu). V případě částek vyšších než ekvivalent 15 000 EUR mohou být vyžadovány též doklady ke zjištění totožnosti skutečného majitele.

Pro výplatu náhrady vkladů není bezpodmínečně nutné navštívit pobočku Komerční banky. Bezhotovostní výplata náhrady může být realizována také korespondenčně, a to zasláním písemné instrukce (vyplněného formuláře „Žádost o převod plnění“) poštou na adresu: Komerční banka, a.s., CKB útvar 2192, Václavské náměstí 42, Praha 1, PSČ 114 07. Podpis oprávněné osoby na instrukci musí být úředně ověřen. V případě ověření podpisu mimo Českou republiku se vyžaduje ověření zastupitelským úřadem České republiky. Zaslání této žádosti bohužel nelze realizovat prostřednictvím datových schránek.

V případě dědice či právního nástupce z jiného titulu bude požadován i dokument (originál nebo úředně ověřená kopie) prokazující nabytí pohledávky.

Pokud si vkladatel nemůže náhradu vkladu vyzvednout osobně, může zmocnit k vyzvednutí jinou osobu, a to na základě úředně ověřené plné moci vystavené výhradně pro výplatu náhrady pohledávky z vkladu.

Vzorový formulář plné moci, stejně jako vzorový formulář k vyplnění instrukce „Žádost o převod plnění“ či reklamační formulář (pro případ jakékoliv reklamace související s výplatou náhrady) je k dispozici ke stažení na webových stránkách Garančního systému. Formulář plné moci či formulář k podání reklamace bude možné vyzvednout též na pobočkách Komerční banky.

Upozorňujeme klienty, kteří měli vklady uložené v advokátních úschovách, že náhrady za tyto specifické vklady budou probíhat za stejných podmínek jako u ostatních náhrad vkladů, avšak k zahájení jejich výplaty dojde až v průběhu příštího týdne. Přesné datum oznámí Garanční systém prostřednictvím svých webových stránek www.gsft.cz a tiskové zprávy pro média.

Dále připomínáme, že výplaty náhrad vkladů institucí, na jejichž účtech jsou uloženy finanční prostředky jejich zákazníků (platební instituce, poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz, vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, obchodníci s cennými papíry, soudní exekutoři) budou zahájeny v zákonné lhůtě 15 pracovních dní od vydání Oznámení České národní banky o neschopnosti Sberbank CZ, a.s. dostát svým závazkům, tj. od 21. 3. 2022. Tyto instituce mají nyní zákonnou povinnost předat informace o jejich zákaznících bance.

Pokud budou klienti podávat žádost o zvýšenou náhradu, je potřeba tak učinit do 28.4. 2022 a předložit veškeré požadované přílohy, které musí být součástí žádosti. Více informací ke zvýšeným náhradám lze nalézt zde.

Exekutory, kteří v rámci exekučního řízení vydali exekuční příkaz k přikázání pohledávky z účtu u Sberbank CZ, a.s., upozorňujeme, že nárok na náhradu pohledávky z vkladu není pohledávkou z účtu, ale tzv. jinou peněžitou pohledávkou, k jejímuž přikázání je třeba vystavit nový exekuční příkaz na přikázání této tzv. jiné peněžité pohledávky a doručit jej Garančnímu systému finančního trhu (nikoli Komerční bance, a.s.).

Základní čísla o výplatě náhrad vkladů Sberbank CZ, a.s.:

 • Nárok na výplatu základní náhrady vkladů má více než 106 000 klientů;
 • z toho 95 000 klientů jsou fyzické osoby a 11 000 klientů jsou právnickými osobami;
 • 52 000 klientů má v bance vedeny vklady do výše 10 000 korun;
 • 3 000 klientů má v bance vedeny vklady do výše 1 koruny;
 • v bance jsou evidovány vklady z celkem 104 zemí mimo Českou republiku – nejvíce z Ruské federace (2 667) a Ukrajiny (1 428);
 • 2 600 klientů mělo v bance vklady převyšující zákonný limit pojištění vkladů;
 • 30 klientů mělo v bance vklady přesahující 100 000 000 korun.

Zdroje aktuálních a doplňujících informací:

Více informací k výplatám náhrad vkladů, včetně kompletního seznamu požadovaných dokladů a možností pro případné uplatnění reklamací, najdou oprávněné osoby na:


Zpět na seznam aktualit