Výzva k podávání žádostí o zvýšené náhrady za pojištěné vklady u Sberbank CZ, a.s.

Praha, 4. 3. 2022 - Garanční systém finančního trhu vyzývá fyzické osoby, kterým vznikl nárok na zvýšenou náhradu pohledávek z vkladů1 vedených u Sberbank CZ, a.s. se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5, IČ 250 83 325, aby do 28. 4. 2022 podaly žádost o výplatu zvýšené náhrady pohledávky z vkladu.

Garanční systém bude oprávněným osobám vyplácet zvýšenou náhradu nad základní limit 2 499 500 Kč (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kurzu 24,995 Kč/EUR vyhlášeného ČNB ke dni 28. 2. 2022), a to až do částky dodatečných 2 499 500 Kč na jednoho vkladatele.

Oprávněnými osobami k výplatě zvýšených náhrad z Fondu pojištění vkladů jsou fyzické osoby, které

 • byly vkladateli (popř. jinými oprávněnými osobami) ke dni 28. 2. 2022, tj. ke dni, kdy Garanční systém obdržel písemné oznámení České národní banky o neschopnosti Sberbank CZ, a.s. dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek,
 • splňují podmínky pro výplatu zvýšené náhrady za pojištěnou pohledávku z vkladu, tj. pokud jim na účet byla připsána částka, která je
  • úhradou kupní ceny plynoucí z prodeje nemovité věci, která slouží k bydlení podle údajů v katastru nemovitostí,
  • vypořádáním společného jmění manželů při rozvodu manželství,
  • pojistným plněním pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti,
  • dědictvím,
  • vyplacením jednorázového vyrovnání z penzijního připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkového penzijního spoření,
  • odstupným vyplaceným při výpovědi z pracovního poměru nebo odchodným vyplaceným při skončení služebního poměru,
  • pojistným plněním pro případ újmy způsobené trestným činem,
  • vyplacením náhrady újmy způsobené trestným činem, nebo vydáním bezdůvodného obohacení získaného trestným činem,
  • vyplacením náhrady škody způsobené rozhodnutím o vazbě, trestu nebo o ochranném opatření,
  • poskytnutím peněžité pomoci oběti trestného činu,
   a zároveň byla tato částka připsána na účet nebo oprávněná osoba nabyla oprávnění s touto částkou poprvé nakládat v době od 28. 11. 2021 do 28. 2. 2022,
 • požádají o výplatu zvýšené náhrady, a doloží svůj nárok příslušnými dokumenty.

Vzor žádosti o výplatu zvýšených náhrad a seznam jejích povinných příloh je zveřejněn zde.

Žádost o výplatu zvýšených náhrad může být doručena poštou nebo osobně v pracovních dnech mezi 8.-16. hod. na adresu:

Garanční systém finančního trhu
Týn 639/1
110 00 Praha 1

K žádostem podaným po uplynutí zákonem stanovené dvouměsíční lhůty, která uplyne dne 28. 4. 2022, nebude přihlíženo.

O způsobu vyřízení žádosti bude žadatel písemně vyrozuměn nejpozději do 28. 6. 2022.

V případě nejasností při zpracování žádosti se můžete obracet na informační telefonní linku Garančního systému +420 237 762 796, popřípadě další informace naleznete na webových stránkách Garančního systému.


1 podle § 41ea zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů


Zpět na seznam aktualit