Vznik Garančního systému finančního trhu přináší pojištění vkladů i nad rámec současných 100 000 EUR

Klientům finančních institucí přináší Garanční systém finančního trhu mimo jiné lepší informovanost, od 1. 6. 2016 zkrácení lhůty výplat náhrad vkladů na 7 pracovních dní a pojištění dočasně vysokých vkladů nad 100 000 EUR.

Co je dočasně vysoký vklad?

Od 1. 1. 2016 jsou nově ze zákona pojištěny dočasně vysoké vklady nad 100 000 EUR. Zvýšená náhrada se vztahuje na vklady plynoucí z příjmů ve specifických životních situacích, např. z prodeje soukromého nemovitého majetku sloužícího k bydlení, rozvodového vyrovnání, inkasa pojistného plnění pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti, dědictví, výplaty jednorázové důchodové dávky, odstupného při propuštění ze zaměstnání, náhrady újmy způsobené trestným činem aj.

KDY má klient nárok na výplatu dočasně vysokého vkladu?

Nárok na vyplacení náhrady za dočasně vysoké zůstatky může klient uplatnit, pokud rozhodný den (den, kdy ČNB oznámí, že daná finanční instituce není schopna dostát svým závazkům) nastal ve lhůtě 3 měsíců ode dne připsání částky na účet. Zvýšená náhrada se vyplácí až do výše, o kterou předmětný vklad převyšuje částku vypočtenou jako základní náhrada (tj. max. ekvivalent částky 100 000 EUR pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky), nejvýše však do výše odpovídající dodatečným 100 000 EUR pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky. Tzn., že celkový limit výplaty se může zvýšit až na 200.000 EUR na jednoho vkladatele u jedné finanční instituce.

Jaké dokumenty a žádosti je potřeba doložit?

Na rozdíl od výplaty náhrad v základní výši je potřeba, aby vkladatel podal žádost o výplatu zvýšené náhrady. K žádosti bude nezbytné připojit zákonem požadované dokumenty prokazující vznik nároku na výplatu zvýšené náhrady. Mezi tyto dokumenty patří např. návrh na zahájení vkladového řízení do katastru nemovitostí, rozsudek o rozvodu manželství, jehož součástí je vypořádání společného jmění manželů nebo jiného majetku, potvrzení pojišťovny o vyplacení pojistného plnění, rozhodnutí soudu o dědictví, potvrzení penzijní společnosti o vyplacení jednorázového vyrovnání, potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti a vyúčtování mzdy, rozhodnutí soudu o spáchaném trestném činu a potvrzení o vyplacení pojistného plnění aj. U rozhodnutí soudu musí být vždy vyznačena doložka právní moci. Žádost včetně příloh musí vkladatel doručit ve lhůtě dvou měsíců od rozhodného dne na adresu Garančního systému finančního trhu. Ten posoudí podanou žádost a do 4 měsíců od rozhodného dne oznámí osobě, která žádost podala, zda a jaká výše zvýšené náhrady za pohledávky z vkladů jí náleží. Ve vyrozumění bude rovněž uveden den zahájení, místo a způsob výplaty přiznané zvýšené náhrady. Formulář žádosti vč. informací o dokumentech nezbytných pro prokázání nároku budou v případě budoucích výplat zveřejněny na webových stránkách Garančního systému.


Zpět na seznam aktualit