Vklady obcí a krajů nejsou od účinnosti nové právní úpravy automaticky pojištěny, většina však může pojištění opět získat. Nepojištěny jsou dále vklady státu i případných dalších státních orgánů.

1. 1. 2016 vstoupila v účinnost nová legislativní úprava zabývající se garančními mechanismy finančních trhů, která upravuje také nástroje pro řešení problémů finančních institucí a aktualizuje podmínky pojištění vkladů, vyjímá z pojištění vklady některých územních samosprávních celků, jakož i vklady státu. Tato úprava vychází z evropské směrnice účinné i pro Českou republiku. Tato směrnice stanovila, že pojištění vkladů se nevztahuje na žádné veřejné orgány, avšak zároveň připustila, aby členské státy pojištění vkladů umožnily místním orgánům s ročním rozpočtem nepřesahujícím 500 000 EUR.

Česká republika se rozhodla umožnění pojištění vkladů malých obcí využít a v nové legislativě jsou stanovena následující pravidla, jak malé obce mohou toto pojištění získat.

Je potřeba ale zdůraznit, že umožnění pojištění vkladů malých obcí neznamená, že by vklady malých obcí byly „automaticky“ pojištěny i po nabytí účinnosti nové legislativy. Naopak, ode dne nabytí účinnosti nové legislativy, tj. od 1. 1. 2016, tyto vklady pojištěny nejsou, proto o zachování pojištění vkladů musí obec sama požádat v bance nebo v družstevní záložně (dále souhrnně označeno jako finanční instituce), kde má veden účet, respektive uloženy vklady, které by měly podléhat pojištění, a doložit splnění zákonných podmínek.

Podmínky a postup pro získání pojištění vkladů malých obcí

  • Podle zákona může pojištění vkladů získat pouze obec, jejíž daňové příjmy podle zákona o rozpočtovém určení daní dosahují nejvýše 500 000 EUR. (Například: při kurzu 27 Kč/EUR je tedy limitní částkou 13,5 mil. Kč.)
  • Získání pojištění je administrativní procedura, při které obec musí spolupracovat s finanční institucí, u které má účet, respektive využívá finanční produkt, na který by se mohlo vztahovat pojištění vkladů. Finanční instituce musí obci vydat potvrzení o vzniku pojištění vkladů. Teprve pokud finanční instituce vydá potvrzení, je možné, aby byly vklady obce pojištěny.

V praxi to znamená, že:

a) Pokud obec chce mít pojištěny vklady ve finanční instituci, kde již má uloženy finanční prostředky, musí požádat o potvrzení o pojištění od této finanční instituce (pokud má obec vklady u několika institucí, musí potvrzení získat od všech!). Vklady jsou pojištěny až po vydání potvrzení (nebo v příslušném roce viz dále). Bez tohoto potvrzení uložené finanční prostředky nepodléhají pojištění vkladů.

b) Pokud obec uvažuje o novém vztahu s finanční institucí, od které nemá potvrzení o vzniku pojištění vkladů, a obec chce, aby její vklady u této finanční instituce byly od začátku pojištěny, musí získat potvrzení o pojištění ještě předtím, než své finanční prostředky finanční instituci svěří. Nicméně je možné, aby obec doložila své daňové příjmy později s tím, že vklady budou pojištěny až po obdržení potvrzení o pojištění podle písmene a).

Jestliže má obec účet u pobočky zahraniční banky působící v České republice, doporučujeme se informovat přímo v této pobočce na podmínky pojištění vkladů obcí, neboť některé země výjimky umožňující pojištění vkladů malých obcí nevyužily.

Daňový příjem pro účely pojištění vkladů obcí – definice a rozhodné datum

Prvním krokem na cestě k pojištění vkladů obcí je vyjasnění, co se rozumí daňovým příjmem obce. V tomto ohledu nová legislativa odkazuje na zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, přičemž tento zákon uvádí výčet daňových příjmů obcí v § 4. Ministerstvo financí pak v souvislosti s aplikací nové legislativy uvedlo, že se jedná o daňové příjmy vykázané ve výkazu FIN2-12M sestavovaného podle vyhlášky č. 5/2014 Sb. Pro upřesnění, jedná se o následujících 7 (z celkových 82) položek v členění podle rozpočtové skladby upravené v příloze B vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě:

  • 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
  • 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
  • 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
  • 1121 Daň z příjmů právnických osob
  • 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce
  • 1211 Daň z přidané hodnoty
  • 1511 Daň z nemovitých věcí.

Druhým krokem je určení, za který rok se budou rozhodné daňové příjmy počítat. Není totiž vyloučeno, že v jednom roce obec podmínku daňových příjmů (nepřesahujících 500 000 EUR) splní, avšak v jiném roce nikoli. Pojištění vkladů je možno získat pouze v letech, pro které platí, že v jejich rozhodném předcházejícím roce byla podmínka maximálních daňových příjmů splněna.

Tímto rozhodným předcházejícím rokem je dle zákona rok, který o 2 roky předchází roku, ve kterém obec chce mít vklady pojištěny. Důvodová zpráva pak přináší upřesnění v podobě příkladu, že pokud má obec zájem o pojištění vkladů v roce 2015, dokládá daňové příjmy za rok 2013. Pro pojištění vkladů v roce 2016 je tedy nutno dokládat daňové příjmy za rok 2014.

Protože hranici 500 000 EUR je nutno přepočítat na ekvivalent v českých korunách, zákon stanovuje, že se tak má učinit kurzem vyhlášeným Českou národní bankou pro poslední den kalendářního roku, ke kterému se daňové příjmy vztahují.

Je zřejmé, že drtivá většina obcí, které budou mít zájem o pojištění vkladů, budou toto pojištění chtít co nejdříve po nabytí účinnosti nové legislativy v roce 2016. Rozhodným kurzem pro přepočet tak je kurz CZK/EUR vyhlášený ČNB pro 31. 12. 2014. Údaje o směnných kurzech vyhlašovaných ČNB je možno získat na webových stránkách www.cnb.cz a zmíněný kurz k 31. 12. 2014 činí 27,725 CZK/EUR. Z přepočtu horní hranice 500 000 EUR tímto kurzem vyplývá, že horní hranice daňových příjmů obce v roce 2014 pro vznik nároku této obce na pojištění vkladů v roce 2016 činí 13 862 500 Kč.

Doložení daňových příjmů finanční instituci – způsob

Pokud je podmínka maximálních daňových příjmů splněna, je dalším krokem pro získání pojištění vkladů obcí nutno toto splnění doložit finanční instituci. Konkrétní způsob tohoto doložení není určen. Je tady na obci samotné, jaký postup zvolí, a na bance, kterou obec osloví, zda bude postup obce považovat za vyhovující.

Potvrzení banky

Pokud obec splňuje výše uvedené podmínky pro pojištění svých pohledávek z vkladů a požádá o vydání potvrzení o pojištění vkladů, je banka, pokud jsou splněny zákonné náležitosti, povinna jej vydat. V tomto potvrzení je banka ze zákona povinna uvést, na které období se potvrzení vztahuje.

Zákon ukládá bance vydat potvrzení bez zbytečného odkladu. Tímto určením se rozumí, že dotčený subjekt je povinen konat ihned poté, kdy byl vyzván, a v jeho činnosti by neměla být žádná prodlení. Obecně se má za to, že úkon vykonaný bez zbytečného odkladu by měl být učiněn v řádu dnů, nicméně není vyloučeno ani trvání delší (v řádu týdnů), pokud zmíněnému subjektu některé skutečnosti brání vydat potvrzení dříve. Vždy je však potřeba bezodkladnost posuzovat ve vztahu ke konkrétnímu případu.

Pokud obec požádá banku o vydání potvrzení v roce, ve kterém mají být její vklady pojištěny, jsou vklady pojištěny ode dne, v němž bylo potvrzení bankou vydáno.

Jestliže obec požádá před začátkem roku, ve kterém mají být její vklady pojištěny, a potvrzení banky je před začátkem tohoto roku vydáno, jsou vklady obce pojištěny od prvního dne roku, pro který bylo potvrzení vydáno.

Na základě potvrzení banky jsou vklady obce pojištěny vždy pouze do konce kalendářního roku. Pokud má obec zájem o pokračování pojištění svých vkladů i v roce následujícím, měla by včas bance doložit, splnění zákonných předpokladů, a vyžádat si od banky nové potvrzení pro další kalendářní rok.

Speciální situací je doba před nabytím účinnosti nové legislativy. Obce sice mohou již v jejím průběhu doložit některé z bank splnění podmínek pro vznik pojištění vkladů a požádat ji o vydání potvrzení, vzhledem k prozatímní neúčinnosti nové legislativy však banka není povinna konat a potvrzení vydat. Pokud se banka pro vydání potvrzení rozhodne a toto potvrzení vydá před účinností nové legislativy, doporučujeme obcím, aby po nabytí účinnosti nové legislativy bance splnění podmínek znovu doložily a získaly nové potvrzení. Zamezí tak tomu, že by pojištění jejich vkladů mohlo být zpochybněno.

Zákony ustanovující vznik, organizaci a funkci Garančního systému finančního trhu:

374/2015 Sb. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/15-374.htm

375/2015 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/15-375.htm

Účinnost zákonů je od 1. 1. 2016 (s výjimkou zkrácení doby pro zahájení výplaty náhrad, které bude účinné od 1. 6. 2016).

Ministerstvo financí k dané problematice vydalo dvě zprávy:

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/zpravy-mf-pro-obce-a-kraje/2015/zpravy-mf-cislo-6-2015-23231

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/zpravy-mf-pro-obce-a-kraje/2015/zpravy-mf-cislo-7-2015-23418


Zpět na seznam aktualit