Oznámení klientům WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci: Fond pojištění vkladů zahájí výplatu náhrad vkladů 14. října 2014 prostřednictvím pobočkové sítě České spořitelny

Praha, 6. října 2014 – Fond pojištění vkladů (dále také „Fond“) v úterý 14. října 2014 začne prostřednictvím pobočkové sítě České spořitelny, a.s. (dále také „ČS“) vyplácet pojištěné vklady klientům zkrachovalého WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci, se sídlem Kamenná 835/13, Brno Štýřice, PSČ 639 00, IČ 25780450 (dále také „WPB“ či „WPB Capital“).

Fond bude oprávněným osobám vyplácet 100 procent jejich vkladů, maximálně však do limitu 2 752 000 Kč na jednoho vkladatele (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kurzu 27,520 Kč/EUR vyhlášeného ČNB ke dni 18. září 2014). Celková výše výplaty náhrad za tuto družstevní záložnu dosahuje částky 2,787 miliardy korun. Pro Fond pojištění je výplata náhrad vkladů klientům záložny WPB Capital čtvrtou nejvyšší výplatou v jeho dvacetileté historii.

Oznámení:

Fond pojištění vkladů oznamuje klientům WPB Capital v likvidaci (dále též „oprávněným osobám“), že dne 14. října 2014 bude zahájena výplata náhrad vkladů podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Výplata náhrad vkladů oprávněným osobám bude probíhat prostřednictvím pobočkové sítě České spořitelny, a. s., po dobu tří let ode dne jejich zahájení, tedy do 14. října 2017.

 

Oprávněnými osobami k výplatě náhrad vkladů z Fondu pojištění vkladů jsou:

a)    fyzické a právnické osoby, které byly vkladateli ke dni 18. září 2014, tj. ke dni, kdy Fond obdržel písemné oznámení České národní banky o neschopnosti WPB Capital v likvidaci dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek,

b)    jejich dědicové,

c)    jejich právní nástupci.

 

Oprávněné osoby prokážou své nároky platnými dokumenty:

  • fyzické osoby – platným průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo pas),
  • fyzické osoby podnikatelé – platným průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a výpisem ze živnostenského rejstříku,
  • právnické osoby – originálem, úředně ověřenou kopií nebo elektronicky podepsaným platným výpisem z OR ne starším 1 měsíce a průkazem totožnosti osoby jednající jménem právnické osoby (platný občanský průkaz nebo pas). Výplaty právnickým osobám se budou realizovat pouze bezhotovostně.

 

V případě dědice či právního nástupce z jiného titulu bude požadován i dokument (originál nebo úředně ověřená kopie) prokazující nabytí pohledávky.

 

Pokud si vkladatel nemůže náhradu vkladu vyzvednout osobně, může zmocnit k vyzvednutí jinou osobu, a to na základě úředně ověřené plné moci vystavené výhradně pro výplatu náhrad vkladů z FPV – vzor této plné moci je k dispozici ke stažení na zde. Formulář plné moci bude možné vyzvednout též na pobočkách České spořitelny, a.s.

 

Důležitá upozornění pro klienty:

  • Upozorňujeme klienty, kteří budou chtít přebírat náhradu vkladů v hotovosti ve výši nad 100 000 Kč, aby oznámili svůj záměr na vybrané pobočce České spořitelny, a.s., minimálně 2 pracovní dny předem.
  • Členské vklady klientů WPB Capital nepodléhají ze zákona pojištění vkladů, a tudíž nejsou součástí výplaty náhrad vkladů.
  • Seznam poboček České spořitelny, a.s., určených k výplatě náhrady vkladů pro klienty WPB Capital, je k dispozici na internetových stránkách Fondu zde (popřípadě na bezplatné telefonní lince ČS na čísle 800 207 207).

 

Zdroje aktuálních a doplňujících informací:

Více informací k výplatám náhrad vkladů, včetně kompletního seznamu požadovaných dokladů a možností pro případné uplatnění reklamací, najdou oprávněné osoby na:

  • Internetových stránkách Fondu www.fpv.cz a na facebookových stránkách www.facebook.com/fondpojistenivkladu či v sídle Fondu pojištění vkladů, Praha 1, Růžová 15, 2. patro.
  • Pobočkách České spořitelny, a. s., jejích internetových stránkách www.csas.cz či na bezplatné telefonní lince 800 207 207.
  • Informace budou zveřejněny i na pobočce WPB Capital a na webových stránkách www.wpb.cz.

 

Informace pro editory:

Fond pojištění vkladů zahájil přípravu na výplatu náhrad vkladů WPB Capital v likvidaci 18. září 2014, kdy od České národní banky obdržel Oznámení o neschopnosti WPB Capital dostát závazkům vůči oprávněným osobám.

Podle zákona má Fond na přípravu podkladů a zahájení výplat 20 pracovních dnů ode dne obdržení Oznámení ČNB.

Fond pojištění vkladů bude vyplácet 2,787 mld. Kč pro 6 880 pojištěných klientů.