Garanční systém finančního trhu obdržel Oznámení České národní banky o neschopnosti Československého úvěrního družstva dostát závazkům vůči oprávněným osobám. Do sedmi pracovních dní bude zahájena výplata náhrad vkladů

Praha, 2. srpna 2021 – Garanční systém finančního trhu obdržel1 dne 2. srpna 2021 Oznámení České národní banky o neschopnosti spořitelního a úvěrního družstva Československé úvěrní družstvo v likvidaci (dále jen „ČSÚD“) dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek. Garanční systém ihned požádal likvidátora ČSÚD o předání podkladů k provedení výplaty náhrad pohledávek z vkladů. Očekávaná výše výplaty náhrad činí přibližně 50 mil. Kč.

Garanční systém bude nyní z Fondu pojištění vkladů vyplácet základní náhrady vkladů fyzickým a právnickým osobám, které byly ke dni 2. srpna 2021 (tzv. rozhodný den) vkladateli ČSÚD, a to do výše 100 % součtu jejich vkladů, maximálně však do limitu 2 547 500 Kč na jednoho vkladatele (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kurzu 25,475 Kč/EUR vyhlášeného ke dni 2. srpna 2021).

Garanční systém nejpozději do 10. srpna 2021 stanoví den zahájení, místo a způsob vyplácení všech náhrad, o němž budou vkladatelé ČSÚD informováni prostřednictvím webových stránek Garančního systému a sdělovacích prostředků. Garanční systém navíc před zahájením výplaty zašle všem osobám oprávněným k vyplacení náhrady informační dopis obsahující kromě informací o způsobu výplaty náhrady též informaci o výši náhrady náležející příslušné oprávněné osobě.

Garanční systém musí zahájit výplatu základních náhrad vkladů nejpozději do 7 pracovních dní od rozhodného dne, tedy nejpozději dne 11. srpna 2021.

Vyplácet bude Komerční banka

Klienti ČSÚD budou vypláceni prostřednictvím poboček Komerční banky, a.s., s níž má Garanční systém uzavřenu smlouvu na zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů. Konkrétní seznam poboček, ve kterých bude výplata náhrad vkladů probíhat, bude uveden zde před zahájením výplaty. Výplaty náhrad budou probíhat po dobu tří let od jejich zahájení.

Při výplatě základních náhrad nemusí klienti ČSÚD vyplňovat žádný formulář. Stačí, když se na pobočce Komerční banky prokáží platným průkazem totožnosti, v případě fyzických osob - podnikatelů pak ještě dokladem o oprávnění k podnikání. Pro výplatu náhrad vkladů právnických osob je potřeba se prokázat originálem, úředně ověřenou kopií nebo elektronicky podepsaným platným výpisem z Obchodního/jiného veřejného rejstříku ne starším než 3 měsíce a průkazem totožnosti osoby, která je zástupcem právnické osoby. Bezhotovostní výplata náhrady může být realizována i korespondenčně, a to zasláním písemné instrukce (vyplněného formuláře „Žádost o převod plnění“) s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu: Komerční banka, a.s., CKB útvar 2192, Václavské náměstí 42, Praha 1, PSČ 114 07.

Mohou nastat situace, kdy si vkladatel nemůže náhradu vkladu vyzvednout osobně. V tomto případě může někoho zmocnit k vyzvednutí plnou mocí – vzor plné moci, stejně jako vzorový formulář k vyplnění instrukce „Žádost o převod plnění“ či reklamační formulář najde vkladatel zde.


1v souladu s ustanovením § 41d zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů


Zpět na seznam aktualit