Oznámení Garančního systému finančního trhu o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů"

Praha, 19. března. 2020 – Garanční systém finančního trhu jako veřejný zadavatel zahájil otevřené zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem "Zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů". Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy upravující podmínky zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů klientům vyplácených bank podle § 41a a násl. zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem zadávacího řízení na veřejnou zakázku bude výběr tzv. vyplácející banky, která v případě krachu některé z finančních institucí zapojených do systému pojištění vkladů provede výplatu náhrad vkladů klientům takové instituce.

Nabídky mohou zájemci podávat do 15. 5. 2020 do 12:00 a pokud splní stanovené požadavky na kvalifikaci, budou jejich nabídky následně hodnoceny podle výše fixního ročního poplatku za udržování systému pro případnou výplatu náhrad, výše poplatku za výplatu jednoho klienta vyplácené banky a předložené metodiky postupu výplaty.

Rámcová smlouva bude uzavřena s jedním účastníkem na dobu 4 let. Pokud během této doby Garanční systém finančního trhu obdrží písemné oznámení České národní banky o neschopnosti banky dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek nebo soud vydá rozhodnutí o úpadku banky („rozhodný den“), bude s vybraným účastníkem uzavřena ještě prováděcí realizační smlouva, která stanoví podrobnější podmínky a lhůty pro konkrétní výplatu náhrad zkrachovalé finanční instituce.

Bližší informace o tomto zadávacím řízení mohou zájemci nalézt v Oznámení o zahájení zadávacího řízení, které je uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Zadávací dokumentace veřejné zakázky je zájemcům k dispozici na profilu zadavatele.


Zpět na seznam aktualit