Oznámení Garančního systému finančního trhu o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů"

Praha, 25. května 2016 – Garanční systém finančního trhu (GSFT) jako veřejný zadavatel zahájil otevřené zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem "Zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů". Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy upravující podmínky zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů klientům vyplácených bank podle § 41a a násl. zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem zadávacího řízení na veřejnou zakázku bude výběr čtyř uchazečů, z nichž GSFT v případě krachu některé z finančních institucí spadajících do systému pojištění vkladů vybere v rámci zrychleného minitendru toho, který prostřednictvím svých poboček klientům zkrachovalé banky, družstevní záložny nebo stavební spořitelny vyplatí náhrady jejich vkladů.

Garanční systém finančního trhu stanoví, že hodnotícím kritériem pro výběr uchazečů, se kterými bude rámcová smlouva uzavřena, bude ekonomická výhodnost nabídky. V rámci tohoto kritéria bude hodnocena výše fixního ročního poplatku za udržování systému pro případnou výplatu náhrad (v Kč bez DPH), výše poplatku za výplatu jednoho klienta vyplácené banky (v Kč bez DPH) a předložená metodika postupu výplaty.

Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu 4 let. Místem plnění veřejné zakázky je Česká republika.

Minitendr mezi vybranými uchazeči proběhne poté, co Garanční systém obdrží písemné oznámení České národní banky nebo orgánu bankovního dohledu domovského státu příslušné zahraniční banky o neschopnosti banky dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek nebo soud vydá rozhodnutí o úpadku banky („rozhodný den“). Na základě výsledku minitendru bude s vítězným uchazečem uzavřena realizační smlouva, která stanoví podrobnější podmínky a lhůty pro konkrétní výplatu náhrad zkrachovalé finanční instituce.

Realizační smlouvy uzavřené na základě rámcové smlouvy mohou být v odůvodněných případech a nastane-li rozhodný den před uplynutím doby trvání rámcové smlouvy plněny i po uplynutí doby trvání rámcové smlouvy.

Bližší informace o tomto zadávacím řízení mohou zájemci nalézt v oznámení o zakázce uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek, přičemž zadávací dokumentace veřejné zakázky je zájemcům k dispozici na profilu zadavatele.


Zpět na seznam aktualit