Oznámení Garančního systému finančního trhu o opětovném zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů" po zrušení předcházejícího řízení

Praha, 19. září 2016 – Garanční systém finančního trhu (dále též „Garanční systém“ či „GSFT“) jako veřejný zadavatel opětovně zahájil otevřené zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem "Zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů" poté, co původní zadávací řízení muselo být zrušeno vzhledem k tomu, že nabídku podal pouze jediný uchazeč. Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy upravující podmínky zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů klientům vyplácených bank podle § 41a a násl. zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Nové zadávací řízení umožní uzavřít rámcovou smlouvu i v případě, že nabídku podá jediný uchazeč.

Cílem zadávacího řízení na veřejnou zakázku bude výběr vyplácející instituce, která v případě krachu některé z finančních institucí spadajících do systému pojištění vkladů vyplatí prostřednictvím svých poboček klientům zkrachovalé banky, družstevní záložny nebo stavební spořitelny náhrady jejich vkladů.

Garanční systém finančního trhu stanoví, že hodnotícím kritériem pro výběr uchazeče, se kterým bude rámcová smlouva uzavřena, bude ekonomická výhodnost nabídky. V rámci tohoto kritéria bude hodnocena výše fixního ročního poplatku za udržování systému pro případnou výplatu náhrad (v Kč bez DPH), výše poplatku za výplatu jednoho klienta (oprávněné osoby) vyplácené banky (v Kč bez DPH) a předložená metodika postupu výplaty.

Rámcová smlouva bude uzavřena s vítězným uchazečem na dobu 4 let. Místem plnění veřejné zakázky je Česká republika.

Na základě rámcové smlouvy budou pro účely konkrétní výplaty náhrad pohledávek z vkladů u konkrétní finanční instituce uzavřeny jednotlivé realizační smlouvy. Příslušná realizační smlouva bude uzavřena na základě výzvy Garančního systému poté, co Garanční systém obdrží písemné oznámení České národní banky nebo orgánu bankovního dohledu domovského státu příslušné zahraniční banky o neschopnosti banky dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek nebo soud vydá rozhodnutí o úpadku finanční instituce. Realizační smlouva stanoví podrobnější podmínky a lhůty pro konkrétní výplatu náhrad zkrachovalé finanční instituce.

Bližší informace o tomto zadávacím řízení mohou zájemci nalézt v oznámení o zakázce uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek, přičemž zadávací dokumentace veřejné zakázky je zájemcům k dispozici na profilu zadavatele.


Zpět na seznam aktualit