Oznámení Garančního systému finančního trhu: Dne 11. října 2016 Garanční systém obdržel Oznámení ČNB o neschopnosti ERB bank, a.s. dostát závazkům vůči oprávněným osobám.

Praha, 11. října 2016 – Garanční systém finančního trhu obdržel v souladu s ustanovením § 41d zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, dne 11. října 2016 (dále jen „rozhodný den“) Oznámení ČNB o neschopnosti ERB bank, a.s. dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek.

Garanční systém očekává výplatu náhrad vkladů ve výši cca 3,6 mld. Kč.

Garanční systém požádá ERB bank, a.s.o předání podkladů k provedení výplaty náhrad vkladů.

Garanční systém bude z Fondu pojištění vkladů vyplácet tři typy náhrad pohledávek z vkladů:

 • Základní, fyzickým a právnickým osobám, které byly k rozhodnému dni vkladateli ERB bank, a.s., a to do výše 100 % součtu jejich vkladů, maximálně však do limitu 2 702 000 Kč na jednoho vkladatele (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kursu 27,02 Kč/EUR vyhlášeného ČNB ke dni 11. října 2016).
 • Institucionální, vybraným institucím, na jejichž účtech jsou uloženy finanční prostředky jejich zákazníků (platební instituce, poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz, vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, obchodníci s cennými papíry, soudní exekutoři), a to až do výše 100 % vkladů každého jejich zákazníka v souladu s evidencí institucionálního klienta, maximálně však (spolu se základními náhradami náležejícími příslušnému zákazníkovi) do limitu 2 702 000 Kč na jednoho zákazníka.
 • Zvýšené, fyzickým osobám, které prokáží v souladu s § 41ea a § 41eb zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů nárok na zvýšenou náhradu pohledávky z vkladu.

  Garanční systém nejpozději do 19. října 2016 stanoví den zahájení, místo a způsob vyplácení všech náhrad, o němž budou vkladatelé ERB bank, a.s. informováni prostřednictvím webových stránek Garančního systému (www.garancnisystem.cz), facebookových stránek (www.facebook.com/gsft.cz) a sdělovacích médií.

  Garanční systém je povinen zahájit výplatu základních náhrad vkladů nejpozději do 7 pracovních dní od rozhodného dne, tedy nejpozději 20. října 2016, výplatu institucionálních vkladů nejpozději do 15 pracovních dnů od rozhodného dne, tedy nejpozději 2. listopadu 2016 a zvýšenou náhradu do 4 měsíců od rozhodného dne, tedy nejpozději 11. února 2017.

  Při nárokování výplaty základní náhrady pojištěných vkladů nemusí vkladatel (fyzická osoba) ERB bank, a.s. vyplňovat žádný formulář. Stačí, když se na výplatním místě prokáže platným průkazem totožnosti. Pro výplatu náhrady pohledávek z vkladů právnických osob je potřeba se prokázat originálem, úředně ověřenou kopií nebo elektronicky podepsaným platným výpisem z Obchodního/jiného veřejného rejstříku ne starším 1 měsíce a průkazem totožnosti osoby, která je zástupcem právnické osoby.

  Mohou nastat situace, kdy si vkladatel nemůže náhradu vkladu vyzvednout osobně. V tomto případě může někoho zmocnit k vyzvednutí plnou mocí – vzor plné moci najde vkladatel na https://www.garancnisystem.cz/formulare/.

  O výplatu zvýšené náhrady je na rozdíl od výplaty náhrad v základní výši potřeba podat žádost. Veškeré informace o tom, kdo je oprávněn žádat o zvýšenou náhradu pohledávek z vkladů, vzor žádosti a další potřebné informace budou zveřejněny na webových stránkách Garančního systému www.garancnisystem.cz.

  Vyplácet bude Česká spořitelna, a.s. nebo MONETA Money Bank, a.s.

  Klienti ERB bank, a.s. budou vypláceni buď prostřednictvím poboček České spořitelny, a.s. nebo MONETA Money Bank, a.s. s nimiž má Garanční systém finančního trhu na základě otevřeného zadávacího řízení uzavřenu Rámcovou smlouvu na zajištění výplaty náhrad vkladů. Garanční systém nyní vyhlásí tzv. minitendr, v rámci něhož vybere z uvedených dvou bank vyplácející banku, na jejíchž pobočkách budou náhrady pohledávek z vkladů vypláceny. Jedním z hodnotících kritérií v minitendru na vyplácející banku bude počet poboček banky zapojených do poskytování výplat náhrad vkladů a pokrytí míst (měst, obcí).


  Zpět na seznam aktualit