Novinky v sektoru kampeliček

Novela zákona o spořitelních a úvěrních družstvech [pozn.1] přináší pro rok 2015 a roky následující významné změny v sektoru družstevních záložen (kampeliček), související též s pojištěním vkladů.

Pro vklady vložené do družstevní záložny po 1. červenci 2015 platí, že souhrn vkladů člena družstevní záložny spojený s úrokem nebo jinou obdobnou výhodou nesmí překročit desetinásobek souhrnu jeho splaceného členského vkladu (pravidlo desetinásobku). Minimální částka základního členského vkladu je 1.000,- Kč.

Pro vklady vložené do družstevní záložny před 1. červencem 2015 se dle přechodných ustanovení výše uvedené novely uplatní zejména následující pravidla:

(a)      V případě, že v době od 1. července 2015 dojde k prodloužení vkladu či jeho navýšení, uplatní se na takový vklad automaticky výše uvedené pravidlo desetinásobku ode dne následujícího po dni, kdy k takovému prodloužení či navýšení došlo, přičemž nebude možné úročit souhrn vkladů člena převyšující desetinásobek souhrnu jeho splaceného členského vkladu.

(b)     Pokud nebude bez ohledu na písm. (a) nejpozději od 1. ledna 2018 shora uvedené pravidlo desetinásobku u konkrétního člena družstevní záložny splněno nebo souhrn jeho splaceného členského vkladu nebude činit alespoň 20 000 Kč, nebude obdobně souhrn jeho vkladů vložených do družstevní záložny úročen v rozsahu převyšujícím uvedené omezení.

(c)      Minimální základní členský vklad musí od 1. ledna 2018 činit alespoň 1 000 Kč, v opačném případě členství v družstevní záložně zanikne.

Přesné znění uvedených pravidel je uvedeno v předmětné novele zákona č. 333/2014 Sb.

Fond pojištění vkladů v této souvislosti upozorňuje, že členský vklad člena družstevní záložny (tj. jak základní členský vklad, tak další členský vklad) není i nadále pojištěn u Fondu pojištění vkladů a nevztahuje se tedy na něj náhrada pohledávky z vkladu z Fondu pojištění vkladů v případě neschopnosti družstevní záložny dostát svým závazkům.

-------------------------------------------------

[pozn.1]     Zákon č. 333/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů


Zpět na seznam aktualit