Informace Fondu pojištění vkladů pro klienty WPB Capital, spořitelní družstvo

Česká národní banka s účinností dne 24. června 2014 odejmula WPB Capital, spořitelní družstvo povolení působit jako družstevní záložna. ČNB podá návrh soudu na jmenování likvidátora. Soud o návrhu ČNB rozhodne do 24 hodin od podání návrhu. Účinky jmenování likvidátora nastanou vyvěšením usnesení soudu na úřední desce soudu.

Úkolem likvidátora bude zjistit majetkový stav záložny, tj. sestavit zahajovací likvidační účetní rozvahu a soupis jmění. Skutečnost, že družstevní záložna vstoupí do likvidace, ještě neznamená, že nebude schopna dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek (tj. vyplatit vklady svých členů z vlastních prostředků bez nutnosti zapojit do výplat Fond pojištění vkladů).

Prosíme všechny vkladatele, aby vyčkali na informace, které zveřejní likvidátor.

V případě, že by likvidátor při sestavení zahajovací likvidační účetní rozvahy a soupisu jmění ke dni vstupu družstevní záložny do likvidace zjistil, že záložna nebude schopna dostát svých závazků vůči vkladatelům a vyplatit jim jejich vklady z vlastních prostředků, byly by pohledávky těchto vkladatelů hrazeny Fondem pojištění vkladů. Fond pojištění vkladů poskytuje náhrady vkladů na základě oznámení České národní banky o neschopnosti banky, družstevní záložny či stavební spořitelny dostát svým závazkům za zákonných a smluvních podmínek.

Vklady občanů i firem u této družstevní záložny jsou ze zákona pojištěny, a to včetně úroků, do výše maximálně 100.000 eur (cca 2,7 milionu Kč) na jednoho klienta této družstevní záložny. Klientské vklady jsou pojištěny do 100 procent jejich výše včetně úroků, klient tedy nenese žádnou spoluúčast.

Toto pojištění vkladu vzniklo automaticky uzavřením smlouvy se záložnou a vložením peněžních prostředků na účet. Pojištěny jsou jak běžné účty, spořící účty tak i termínované vklady. Pojištění vkladů se nevztahuje na členský poplatek (v případě WPB - Základní členský vklad ve výši 1 Kč).

Zdroje informací

Internetové stránky ČNB (www.cnb.cz), WPB Capital (www.wpb.cz) a Fondu pojištění vkladů (www.fpv.cz).


Zpět na seznam aktualit