Informace Fondu pojištění vkladů pro klienty Metropolitního spořitelního družstva

Česká národní banka s účinností dne 18. prosince 2013 odejmula Metropolitnímu spořitelnímu družstvu povolení působit jako družstevní záložna. Likvidátorem družstevní záložny byl usnesením Městského soudu v Praze z téhož dne jmenován JUDr. David Termer.

Úkolem likvidátora je nyní zjistit majetkový stav záložny, tj. sestavit zahajovací likvidační účetní rozvahu a soupis jmění. Skutečnost, že družstevní záložna vstoupí do likvidace, ještě neznamená, že nebude schopna dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek (tj. vyplatit vklady svých členů z vlastních prostředků bez nutnosti zapojit do výplat Fond pojištění vkladů).

Prosíme všechny vkladatele, aby vyčkali na informace, které zveřejní likvidátor.

V případě, že by likvidátor při sestavení zahajovací likvidační účetní rozvahy a soupisu jmění ke dni vstupu družstevní záložny do likvidace zjistil, že záložna nebude schopna dostát svých závazků vůči vkladatelům a vyplatit jim jejich vklady z vlastních prostředků, byly by pohledávky těchto vkladatelů hrazeny Fondem pojištění vkladů. Fond pojištění vkladů poskytuje náhrady vkladů na základě oznámení České národní banky o neschopnosti banky, družstevní záložny či stavební spořitelny dostát svým závazkům za zákonných a smluvních podmínek.

Vklady občanů i firem u této družstevní záložny jsou ze zákona pojištěny, a to včetně úroků, do výše maximálně 100.000 eur (cca 2,7 milionu Kč) na jednoho klienta této družstevní záložny. Náhrady se poskytují do 100 procent jejich výše, není tedy žádná spoluúčast.

Toto pojištění vkladu vzniklo automaticky uzavřením smlouvy se záložnou a vložením peněžních prostředků na účet. Pojištěny jsou jak spořicí konta tak i termínované vklady.

Informace o jmenování likvidátora najdete zde: http://infodeska.justice.cz/soubor.aspx?souborid=3542848


Zpět na seznam aktualit