Garanční systém finančního trhu vzniklý z Fondu pojištění vkladů má zvoleny všechny členy svých orgánů

Od 1. ledna 2016 je účinný zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, a doprovodný zákon, který mj. novelizuje úpravu pojištění vkladů. Od stejného dne tak funguje komplexnější systém ochrany vkladatelů a podpory stability na finančním trhu. Fond pojištění vkladů se změnil na Garanční systém finančního trhu a kromě prostředků Fondu pojištění vkladů spravuje prostředky ve Fondu pro řešení krize, použitelné pro případné budoucí řešení krizí finančních institucí.

Praha, 4. února 2016 – S účinností od 6. ledna 2016 jmenoval ministr financí členy správní rady Garančního systému finančního trhu (dále též „Garanční systém“), instituce, která od 1. ledna 2016 vznikla přeměnou Fondu pojištění vkladů. Ten je součástí českého finančního sektoru již dvacet let a nadále bude tvořit důležitý pilíř ochrany vkladatelů. Správní rada je nejvyšším orgánem Garančního systému, s těžištěm činnosti ve strategickém řízení. Její složení je následující:

Ing. Dušan Hradil – předseda (Ministerstvo financí)

Ing. Karel Bauer – místopředseda (Česká národní banka)

Mgr. Ondřej Landa – člen (Ministerstvo financí)

Ing. Radek Urban – člen (Česká národní banka)

Ing. Josef Tauber – člen (Česká bankovní asociace)

S účinností od 14. ledna 2016 jmenovala správní rada členy výkonné rady – statutárního orgánu, složeného ze zaměstnanců Garančního systému. Její složení je následující:

Ing. Renáta Kadlecová - předsedkyně

JUDr. Tomáš Hejduk – člen

Ing. Roman Kahánek – člen

Kromě správy prostředků Fondu pojištění vkladů byl Garanční systém pověřen správou prostředků Fondu pro řešení krize, jehož použití umožní efektivně řešit případné problémy finančních institucí a podpořit tak stabilitu domácího finančního sektoru.

Funkce pojištění vkladů zůstává součástí Garančního systému a klienti se stále mohou spolehnout na tento způsob ochrany jejich vkladů. V některých ohledech dokonce dochází ke zlepšení funkce a organizace pojištění vkladů.

Co přinese změna klientům bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen?

1. Zkrácení lhůty výplaty náhrad vkladů

-       Od 1. června 2016 bude lhůta pro zahájení výplaty dlouhá pouze 7 pracovních dnů (namísto dosavadních 20 pracovních dnů).

2. Nově budou pojištěny dočasně vysoké vklady nad 100 000 EUR

-       Platí pro vklady plynoucí z příjmů ve specifických životních situacích, např. z prodeje soukromého nemovitého majetku sloužícího k bydlení, rozvodového vyrovnání, inkasa pojistného plnění, jednorázové důchodové dávky, odstupného při propuštění ze zaměstnání, náhrady škody, úmrtí. Celkový limit výplaty se tak v odůvodněných případech může zvýšit až na 200.000 EUR na jednoho vkladatele u jedné finanční instituce. Takovéto vklady budou však chráněny pouze po dobu tří měsíců od připsání na účet.

3. Lepší informovanost klientů bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen

-       Před podpisem smlouvy o účtu či vkladu a dále nejméně jednou ročně vkladatel obdrží informaci o systému pojištění vkladů, limitech pojištění, kontaktní údaje a další informace pro případ platební neschopnosti banky.

4. Změny v pojištění vkladů obcí

-       Ode dne nabytí účinnosti nové legislativy, tj. od 1. ledna 2016, nejsou vklady obcí pojištěny. O pojištění musí obec sama požádat v bance (bankách), kde má veden účet, respektive uloženy vklady podléhající pojištění, a doložit splnění zákonných podmínek. Nárok na pojištění vkladů mají pouze obce s daňovými příjmy nepřesahujícími částku 500 000 EUR/rok, tedy přibližně 13,5 milionu korun.

Zákony ustanovující vznik, organizaci a funkci Garančního systému finančního trhu:


Zpět na seznam aktualit