Fond pojištění vkladů se mění na Garanční systém finančního trhu

Od 1. 1. 2016 funguje komplexnější systém ochrany vkladatelů a podpory stability na finančním trhu.

Fond pojištění vkladů se mění na Garanční systém finančního trhu.

Pojištění vkladů i nadále zůstává jistotou pro vkladatele.

Výše pojištěného vkladu se nemění, i nadále zůstává v ekvivalentu 100 000 EUR.

Od 1. 6. 2016 se zkrátí lhůta pro výplatu náhrad vkladů na 7 pracovních dní.

 

Nově vzniklý Fond pro řešení krize bude spravovat finanční prostředky použitelné na aktivní řešení krizové situace. Může se tak předejít krachu finanční instituce.

Od 1. 1. 2016 začínají platit zákony, které budou znamenat zavedení komplexnějšího systému ochrany vkladatelů a podpory stability na finančním trhu. Změny v nastavení zabezpečení finančního trhu vycházejí z plánu zemí Evropské unie. Cílem je zajistit stabilní a silnou záchrannou finanční síť, která minimalizuje případné problémy finančních trhů jednotlivých zemí i celé Unie.

Vzniká nová instituce - Garanční systém finančního trhu

Garanční systém finančního trhu (dále jen „Garanční systém“ nebo také „GSFT“) bude zajišťovat výplatu náhrad vkladů v případě, že by některá z bank, stavebních spořitelen či družstevních záložen byla označena Českou národní bankou za insolventní. Tuto funkci dosud vykonával Fond pojištění vkladů, který organizoval proces výplaty náhrad vkladů.

Garanční systém bude zastřešovat jak již existující Fond pojištění vkladů a nově vzniklý Fond pro řešení krize.

Garanční systém bude spravovat finanční prostředky, které budou moci být použity nejen pro výplatu náhrad vkladů, ale i pro řešení případných problémů finančních institucí za účelem odvrácení jejich krachu. Pro klienty bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen bude změna znamenat posílení jistot v oblasti bezpečí uložených peněz pojištěných v rámci zákona a flexibilnější přístup při výplatách náhrad vkladů v případě, že ke krachu některé z uvedených institucí skutečně dojde. Fungování Garančního systému zajistí i větší provázanost s Českou národní bankou a Ministerstvem financí ČR.

Fond pojištění vkladů

Základním pilířem Garančního systému bude i nadále Fond pojištění vkladů, jenž nezaniká, pouze se integruje do Garančního systému finančního trhu jako organizační a účetní jednotka. Náplň jeho činnosti se ve srovnání se stávajícím stavem nezmění – finanční prostředky v něm uložené budou i nadále sloužit pouze pro situace, kdy na českém finančním trhu dojde ke krachu některé z institucí, která je zapojena do systému pojištění vkladů. Finanční instituce budou do Fondu pojištění vkladů přispívat i nadále.

Zásadní novinkou bude zkrácení lhůty, během níž musí být v případě, že některá z finančních institucí zkrachuje, výplata náhrad vkladů zahájena. Od 1. 6. 2016 bude tato lhůta dlouhá pouze 7 pracovních dní.

Fond pro řešení krize

Nově zřízený Fond pro řešení krize (opět je integrován pod Garanční systém jako organizační a účetní jednotka) bude sloužit k ukládání finančních prostředků, které mohou být použity v případě krizových situací. Peníze z tohoto fondu tedy budou v případě možného ohrožení stability na finančním trhu použity k předejití situace, která by mohla vyústit v krach dotčeného finančního ústavu a následné vyplácení náhrad vkladů jeho klientům. Tento fond tedy neslouží k přímým výplatám náhrad vkladů.

Přispívat do něj budou nejen finanční instituce již zapojené do systému pojištění vkladů (banky, družstevní záložny a stavební spořitelny), ale nově i někteří obchodníci s cennými papíry. V případě obtíží některé z nich pak mohou být získané prostředky použity například na poskytnutí záruky, úvěru či dodatečného kapitálu, což v důsledku může zabránit jejich krachu. Rozhodování o způsobu použití prostředků tohoto fondu je v pravomoci České národní banky. Celkové příspěvky mají činit dvě až tři miliardy korun ročně. Cílem je, aby Fond pro řešení krize do deseti let nashromáždil částku ve výši přibližně 25 miliard korun.

Případné použití nashromážděných prostředků může navrhovat Česká národní banka v případech, kde je to proveditelné, věrohodné a ve veřejném zájmu.

Příspěvky do Fondu pojištění vkladů dle míry rizika

Pro banky, družstevní záložny a stavební spořitelny bude jednou z největších změn zavedení rizikově vážených příspěvků. Poplatky institucí, povinně zapojených do systému pojištění vkladů, budou nově zohledňovat míru rizika, kterou pro trh instituce představuje. Zjednodušeně řečeno: čím vyšší míra rizika, tím vyšší bude příspěvek do Fondu pojištění vkladů. Obdobný systém bude zaveden i pro platbu příspěvků do Fondu pro řešení krize.

Řídící orgány Garančního systému - správní a výkonná rada

Garanční systém bude mít dva řídící orgány.

  1. Správní rada - bude činit strategická rozhodnutí. Správní rada bude mít pět členů jmenovaných ministrem financí, přičemž dva členové budou zaměstnanci ministerstva financí, dva členové budou zaměstnanci České národní banky a jeden člen správní rady bude jmenován na návrh České bankovní asociace.
  2. Výkonná rada – bude odpovědná za běžný provoz a bude zároveň za Garanční systém jednat vůči třetím osobám. Výkonná rada bude mít tři členy, které do funkce bude jmenovat správní rada.

Co přinese změna klientům finančních institucí?

  1. Zkrácení lhůty výplaty náhrad vkladů - od 1. 6. 2016 bude lhůta dlouhá pouze 7 pracovních dní.
  2. Nově budou pojištěny dočasně vysoké vklady nad 100 000 EUR - platí pro vklady plynoucí z příjmů ve specifických životních situacích, např. z prodeje soukromého nemovitého majetku sloužícího k bydlení, rozvodového vyrovnání, inkasa pojistného plnění, jednorázové důchodové dávky, odstupného při propuštění ze zaměstnání, náhrady škody, úmrtí.
  3. Lepší informovanost klientů finančních institucí - před podpisem smlouvy o účtu či vkladu a dále nejméně jednou ročně vkladatel obdrží od banky informaci o výši a systému pojištění, kontaktní údaje a další informace pro případ platební neschopnosti banky.
  4. Nový zdroj finančních prostředků pro řešení krizí způsobem, který nevyužije výplaty náhrad vkladů - prostředky Fondu pro řešení krize bude moci Česká národní banka použít v rámci přijatého řešení krize, které může zamezit krachu finanční instituce, např. na poskytnutí záruky, úvěru či dodatečného kapitálu.

Zákony ustanovující vznik, organizaci a funkci Garančního systému finančního trhu:

Účinnost zákonů je od 1. 1. 2016 (s výjimkou zkrácení doby pro zahájení výplaty, které bude účinné od 1. 6. 2016).

Otázky a odpovědi

Znamená vznik Garančního systému finančního trhu snížení garance za vklady?

V žádném případě, naopak dochází k posílení pojištění vkladů a vzniku nových nástrojů na ochranu vkladů a finančního trhu. I nadále jsou vklady klientů u finančních institucí „kryty“ do výše 100 000 EUR (u jedné banky, na jednoho vkladatele). A i nadále pokud dojde k situaci, kdy nějakou bankovní instituci Česká národní banka označí za insolventní (neschopnou dostát svým závazkům), klientům budou vklady vyplaceny v zákonné lhůtě. Ta je nyní 20 pracovních dní. Od 1. 6. 2016 se tato lhůta však zkracuje na 7 pracovních dní.

Zaniká Fond pojištění vkladů?

Fond pojištění vkladů nezaniká, pouze se přejmenovává na základě zákona na Garanční systém finančního trhu. Veškeré povinnosti a funkci, které dosud zastával Fond pojištění vkladů, přebírá v plném rozsahu a zákon je dále doplňuje a rozšiřuje novými nástroji. Fond pojištění vkladů zůstává nadále „jen“ účetní jednotkou v rámci nástupnické instituce – Garanční systém finančního trhu.

Jaký je limit pro výplatu náhrad vkladů, tedy na jakou výši vkladů se vztahuje pojištění vkladů?

Limit pro výplatu náhrad vkladů – tedy peněz, které měl klient uložené na běžném/spořicím/ termínovaném účtu u finanční instituce, je 100 000 EUR.

Ekvivalent limitu v českých korunách se přepočítá podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v den vydání oznámení o neschopnosti banky dostát svým závazkům nebo podle soudního rozhodnutí o úpadku či jiného soudního rozhodnutí omezujícího nakládání klientů s vklady z důvodu finanční situace banky.

Pokud zkrachuje nějaká finanční instituce, kdo bude vyplácet finanční prostředky?

Nově výplatu náhrad vkladů zastřešuje Garanční systém finančního trhu. Dosud to byl Fond pojištění vkladů. Ten se však stává „pouze“ účetní jednotkou (není tedy již právnickou osobou) a jeho povinnosti přebírá v plném rozsahu právě Garanční systém finančního trhu.

Co je zahrnuto pod pojištění vkladů? Na jaké účty se vztahuje?

Pojištěny jsou všechny vklady u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen vedené na jméno a příjmení, rodné číslo a adresu bydliště fyzické osoby nebo název, identifikační číslo a sídlo právnické osoby. Jde zejména o běžné účty, termínované vklady atd. Pojištěny nejsou např. směnky, dluhopisy, akcie, podílové listy a jiné cenné papíry.

Nově se zavádí možnost výplaty tzv. zvýšené náhrady za vklady fyzických osob vzniklé ve specifických případech – jedná se například o vklady plynoucí z dědictví, prodeje nemovitosti určené k bydlení nebo pojistné plnění pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti. U těchto typů vkladů bude možné získat náhradu nad standardní limit 100 000 EUR, ale pouze v případě, že vklad byl do finanční instituce vložen nejdéle 3 měsíce před jejím krachem.

Pojištěny nejsou členské vklady členů družstevních záložen (tj. základní členské vklady a další členské vklady dle § 4b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů).

Pojištěny též nejsou tzv. předplacené platební karty nespojené s žádným účtem, vydané ve formě elektronických peněz (např. Blesk peněženka, Cool karta, Napka, my paysafecard apod.).

Je třeba pojišťovat si vklady? A od jaké výše částky?

Vklady v bankách, stavebních spořitelnách a družstevních záložnách jsou pojištěny ze zákona. Vklad je tedy pojištěn automaticky a není třeba v této věci nic podnikat.

Kde bere Garanční systém finančního trhu peníze?

Garanční systém má nyní dva organizačně a účetně oddělené fondy. Tyto fondy také mají rozdílný účel a jejich finanční prostředky nemohou být využity na jiné než zákonem určené úkony.

Do Fondu pojištění vkladů přispívají ze zákona všechny instituce (banky, stavební spořitelny a družstevní záložny), u kterých jsou vedeny pojištěné vklady. V případě potřeby bude mít fond možnost doplnit chybějící zdroje mimořádnými příspěvky, půjčkou na finančním trhu nebo úvěrem od obdobných evropských institucí či přímo ze státního rozpočtu. K 30. 11. 2015 Fond disponoval částkou cca 28,8 mld. Kč.

Fond pro řešení krize bude postupně naplňován formou ročních příspěvků a v případě potřeby doplňován mimořádnými příspěvky od finančních institucí. V případě potřeby je možno dofinancování i z jiných zdrojů. Fond bude mít možnost získat další zdroje buď na finančním trhu, nebo úvěrem od obdobných evropských institucí či přímo ze státního rozpočtu. Cílový objem tohoto fondu je stanoven jako 1 % celkového objemu krytých pohledávek z vkladů. Tuto hranici by měl fond dosáhnout do poloviny roku 2024.

Platí výplatní limity pro výplaty náhrad vkladů i pro pobočky zahraničních bank působících v ČR? Pokud ne, podle jakých pravidel se postupuje v případě jejich krachu?

Pobočky zahraničních bank (podnikají zde, ale nejsou českými právnickými osobami) jsou pojištěny v zemi sídla mateřské instituce. Od 31. 12. 2010 je výše pojištění jednotná v celé EU, a to ve výši 100 000 EUR.

Za jak dlouho po krachu banky dostanu své peníze? Jsou stejná pravidla pro tuzemské banky i pobočky zahraničních bank?

Lhůta pro výplatu náhrady vkladů je stanovena zákonem na 20 pracovních dní od data vyhlášení platební neschopnosti. Tato pravidla platí pro tuzemské banky. V případě pobočky zahraniční banky se lhůty řídí pravidly platnými v zemi sídla mateřské banky (v rámci EU je tato lhůta stanovena také na 20 pracovních dní).

Od 1. 6. 2016 se tato lhůta zkracuje na 7 pracovních dní!

Je Garanční systém finančního trhu státní institucí? Jaké je postavení Garančního systému vzhledem ke státní správě?

Garanční systém byl zřízen na základě zákona o bankách jako právnická osoba, není státním fondem a není součástí státní správy. Je řízen pětičlennou správní radou, kterou jmenuje a odvolává ministr financí. Dva členové správní rady zastupují ČNB, dva členové MF a jeden člen je jmenován na návrh České bankovní asociace.

Kontaktní údaje Garančního systému finančního trhu

GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU
Týn 639/1
110 00 Praha 1

IČ: 49710362

Tel.: +420 234 767 676
Fax: +420 234 767 679
E-mail: info@gsft.cz

Nový obsah webových stránek Garančního systému finančního trhu (www.garancnisystem.cz) je v přípravě.

Garanční systém finančního trhu je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložka 10736.

Fond pojištění vkladů se mění na Garanční systém finančního trhu

Od 1. 1. 2016 funguje komplexnější systém ochrany vkladatelů a podpory stability na finančním trhu.

Fond pojištění vkladů se mění na Garanční systém finančního trhu.

Pojištění vkladů i nadále zůstává jistotou pro vkladatele.

Výše pojištěného vkladu se nemění, i nadále zůstává v ekvivalentu 100 000 EUR.

Od 1. 6. 2016 se zkrátí lhůta pro výplatu náhrad vkladů na 7 pracovních dní.

Nově vzniklý Fond pro řešení krize bude spravovat finanční prostředky použitelné na aktivní řešení krizové situace. Může se tak předejít krachu finanční instituce.

Od 1. 1. 2016 začínají platit zákony, které budou znamenat zavedení komplexnějšího systému ochrany vkladatelů a podpory stability na finančním trhu. Změny v nastavení zabezpečení finančního trhu vycházejí z plánu zemí Evropské unie. Cílem je zajistit stabilní a silnou záchrannou finanční síť, která minimalizuje případné problémy finančních trhů jednotlivých zemí i celé Unie.

Vzniká nová instituce - Garanční systém finančního trhu

Garanční systém finančního trhu (dále jen „Garanční systém“ nebo také „GSFT“) bude zajišťovat výplatu náhrad vkladů v případě, že by některá z bank, stavebních spořitelen či družstevních záložen byla označena Českou národní bankou za insolventní. Tuto funkci dosud vykonával Fond pojištění vkladů, který organizoval proces výplaty náhrad vkladů.

Garanční systém bude zastřešovat jak již existující Fond pojištění vkladů a nově vzniklý Fond pro řešení krize.


Zpět na seznam aktualit