Komentář Garančního systému k aktuálnímu průběhu insolvence Sberbank CZ

V Praze, 24. listopadu 2022. Insolvenční řízení Sberbank CZ může přinést historicky nejvyšší uspokojení pohledávek věřitelů v rekordním čase. K tomu je nutné, aby někteří věřitelé přestali bezdůvodně a nepochopitelně mařit dosavadní výsledky a postup tohoto procesu, a tím prokázali společný zájem na uspokojení všech věřitelů v maximální výši v co nejkratším čase.

Garanční systém finančního trhu (GSFT), jakožto člen a předseda věřitelského výboru Sberbank CZ, vzal dne 7. listopadu 2022 na vědomí dopis insolvenční správkyně JUDr. Jiřiny Lužové zveřejněný v insolvenčním rejstříku 9. listopadu 2022 a vyslovil podporu obsahu tohoto dopisu. Insolvenční správkyně v něm shrnuje postup prodeje úvěrového portfolia v rámci výběrového řízení, které vyhrála Česká spořitelna, a.s., přičemž zdůrazňuje výhodnost její nabídky pro všechny věřitele spočívající zejména v neobvykle vysoké ceně, ale i v rychlosti, se kterou je možno prodej uskutečnit a výnos z prodeje vyplatit věřitelům. Zároveň upozorňuje, že kroky některých věřitelů by mohly tento prodej zmařit, a to za situace, kdy k němu neexistuje jediná srovnatelně výhodná alternativa. Proto apeluje na všechny věřitele, zejména pak na ty, kteří již insolvenční proces blokují a jejichž jednání by mohlo prodej vítězi výběrového řízení zmařit, aby měli na paměti zájmy své i ostatních věřitelů, aby postupovali odpovědně a procesu prodeje přestali bránit.

Zmíněný apel insolvenční správkyně je očividně vyvolán situací, kdy na jedné straně je dosaženo pro věřitele zjevné výhodnosti prodeje portfolia a z toho vyplývající vysoké výše uspokojení jejich pohledávek – výše uspokojení pohledávek bude při uzavření obchodu historicky unikátní, a na druhé straně se některé skupiny věřitelů vytrvale, nepochopitelně a zcela absurdně snaží celý proces insolvenčního řízení zdiskreditovat a zmařit, kromě jiného napadáním Garančního systému finančního trhu jakožto člena a řádně zvoleného předsedy věřitelského výboru. Z již dostupných textů doplnění odvolání některých věřitelů v ISIR je zřejmé, že naprosto ignorují vývoj a současný stav insolvenčního řízení. Neustále opakují svoji nespokojenost s volbou tříčlenného věřitelského výboru a jeho personálním obsazením a nezohledňují výsledky činnosti věřitelského výboru a rovněž výsledky činnosti insolvenční správkyně a jejich společnou snahu k dosažení co nejvyšší míry uspokojení všech věřitelů v krátkém čase, tedy jednoznačný postup hájící zájmy všech věřitelů (prodej podstatné části majetku Sberbank CZ České spořitelně, a.s.).

Absurdnost situace je podtržena tím, že v rámci prozatímního věřitelského výboru to byl právě Garanční systém spolu s Českou národní bankou a dalšími dvěma věřiteli, navzdory opozici ostatních věřitelů, kdo podpořil tendr na prodej úvěrového portfolia jako celku instituci s bankovní licencí a dále účelně a efektivně konal a koná kroky, v rámci zákonem svěřených kompetencí, k tomu, aby bylo skutečně toto portfolio prodáno za nejvyšší možnou cenu v co nejkratším čase. Pokud je tedy navozována některými věřiteli myšlenka, že Garančním systém nejedná ve společném zájmu věřitelů, respektive že „dosavadní postup při ustanovování věřitelského výboru není správný a souladný se společným zájmem věřitelů a postupem Garančního systému finančního trhu a insolvenční správkyně došlo k tomu, že celé insolvenční řízení ovládl Garanční systém finančního trhu“ (citace JUDr. Jindřicha Lechovského, 11.11.2022 – Seznam Zprávy) a je pokračováno z těchto důvodů v řízení o odvolání proti usnesení insolvenčního soudu ohledně jmenování věřitelského výboru a zmaření jeho rozhodnutí, včetně zablokování či úplného zmaření prodeje portfolia vítězi výběrového řízení, pak to považujeme nejen za zcela nekompetentní a nezodpovědné, ale také za jednání, které přímo a reálně ohrožuje maximální výši uspokojení pohledávek všech věřitelů. Tedy za jednání, které může vést k tomu, že prodej nebude realizován, neboť vítěz výběrového řízení odstoupí od smlouvy. A následně, jak upozornila i sama insolvenční správkyně ve výše zmíněném dopise věřitelům, bude muset být znovu otevřeno jednání o prodeji úvěrového portfolia s potenciálními investory a prodej se nejen oddálí v čase, ale s vysokou pravděpodobností bude realizován za výrazně nižší cenu. Výsledné uspokojení pohledávek věřitelů, zejména těm ze třetí skupiny, tedy obcím, krajům a velkým společnostem se sníží, a to výrazně pod nyní očekávanou míru uspokojení.

S odkazem na výše uvedené bychom rádi zdůraznili, že především zájmy GSFT nejsou odlišné od zájmů jiných věřitelů a pokud někdo tvrdí opak, pak by měl konkrétně a fakticky doložit, v čem jsou zájmy GSFT údajně odlišné. GSFT má stejný zájem na co nejrychlejším zpeněžení majetkové podstaty za co nejvyšší cenu, aby mohlo dojít k maximálnímu možnému uspokojení všech věřitelů v co nejkratší době. To, že GSFT hájí zájmy všech věřitelů mimo jiné vyplývá z jeho úlohy, kterou je podpora finanční stability v České republice. Jeho činnost a postavení je regulováno příslušnými zákony, které jsou odvozeny od evropské legislativy. Činnost GSFT je tedy striktně omezena a vymezena zákonem a je například zcela vyloučeno, že by GSFT obchodoval na vlastní účet s pohledávkami, což naopak může být snadno případ jiných, zákonem takto neregulovaných věřitelů. Můžeme se tedy jen ptát a spekulovat jaké jiné zájmy mají tito věřitelé nebo jejich zástupci, kteří výše popsaný odpovědný, pro věřitele výhodný a plně legální, postup napadají a maří.

Z žádného vyjádření věřitelů popírajících volbu věřitelského výboru, nevyplývá jediný relevantní právní argument, na základě, kterého by bylo možné dovodit, že by při volbě věřitelského výboru byl přímo porušen insolvenční zákon. Zákon připouští volbu tříčlenného věřitelského výboru, stejně tak jako hlasování při volbě jeho členů na schůzi věřitelů podle výše pohledávek. Argumenty v médiích, prezentované např. Mgr. Lechovským z advokátní kanceláře, která zastupuje celou řadu obcí, jsou ryze účelové, neboť vyjadřuje nesoulad s tím, že se municipality nemohou podílet na „spolurozhodování“ o prodeji majetku. Obdobná tvrzení uváděl i Kraj Vysočina, který se vzdal funkce v prozatímním věřitelském výboru s tím, že nebude součástí tohoto orgánu, pokud nebude moci ovlivňovat proces insolvence.

Na tomto místě je nutné zdůraznit, že věřitelský výbor přímo neovlivňuje insolvenční řízení, primárně nerozhoduje o prodeji majetku a insolvenční proces neřídí. Plní pouze takové činnosti, které mu ukládá zákon (§ 58/2 insolvenčního zákona – výčet činností VV, ani v jednom z písmen daného odstavce nelze najít slovo „rozhoduje“, vyjma situace rozhodnutí o ověření řádné účetní závěrky, či mimořádné účetní závěrky auditorem).

Zvolený věřitelský výbor je tříčlenný a každý z jeho členů disponuje pouze jedním hlasem, z čehož vyplývá, že i v tomto konkrétním případě může být GSFT přehlasován ostatními členy věřitelského výboru bez ohledu na výši jeho pohledávky.

Aby byl věřitelský výbor ve svém rozhodování akceschopný, musí být složen z odborně způsobilých osob a musí být schopen přijmout za své rozhodování odpovědnost. Ve věřitelském výboru, tak jak byl navržen a schválen schůzí věřitelů, byly zastoupeny všechny kategorie věřitelů dle jejich postupného uspokojování podle § 374 insolvenčního zákona, tj. (1) GSFT, (2) fyzické osoby, resp. malí a střední podnikatelé a (3) ostatní věřitelé. Každá kategorie věřitelů je zastoupena jedním zástupcem, vždyť i GSFT je ve své kategorii pouze jeden. V případě dosavadních velkých bankovních konkurzů, například Union banky či ERB banky, byl věřitelský výbor taktéž tříčlenný. Navíc je třeba zdůraznit, že jmenování členů věřitelského výboru a jejich počet schválila nejen schůze věřitelů, ale i insolvenční soud, který dohlíží nad zákonností procesu celého insolvenčního řízení.

V neposlední řadě je také třeba zdůraznit, že každý člen věřitelského výboru je podle insolvenčního zákona povinen při výkonu své funkce postupovat s odbornou péčí a hájit zájmy všech věřitelů. GSFT je i s ohledem na své dosavadní zkušenosti s insolvencích bankovních institucí připraven tuto odpovědnost nést a povinnost bezezbytku plnit. Možná na rozdíl od některých jiných věřitelů, kteří si právní a odpovědnostní souvislosti také uvědomili a do věřitelského výboru i přes své poměrně razantní mediální vystupování nakonec neaspirovali.

S ohledem na výše uvedené se připojujeme k výzvě insolvenční správkyně a v zájmu zdárného dokončení insolvenčního řízení žádáme věřitele Sberbank CZ, aby se zdrželi podávání návrhů, které by mohly ohrozit dokončení prodeje úvěrového portfolia, zejména aby vzali zpět odvolání podaná na schůzi věřitelů a nenapadali sjednaný prodej úvěrového portfolia žalobami. Tuto výzvu podpořil na svém jednání dne 7.11.2022 jednomyslně i celý věřitelský výbor Sberbank CZ.

Renáta Kadlecová – výkonná ředitelka GSFT


Zpět na seznam aktualit