Garanční systém finančního trhu zahájí dne 9. 3. 2022 výplatu základních náhrad vkladů klientům Sberbank CZ, a.s. prostřednictvím pobočkové sítě Komerční banky

Praha, 4. 3. 2022 – Garanční systém začne1 dne 9. 3. 2022 prostřednictvím vybraných poboček Komerční banky, a.s. vyplácet tzv. základní náhrady pohledávek z vkladů klientům Sberbank CZ, a.s., se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5, IČ 250 83 325.

Garanční systém bude oprávněným osobám vyplácet 100 % jejich vkladů, maximálně však do základního limitu 2 499 500 Kč na jednoho vkladatele (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kurzu 24.995 Kč/EUR vyhlášeného ČNB ke dni 28. 2. 2022). Celková výše základních náhrad vkladů za tuto instituci dosahuje částky 24,2 mld. Kč.

Náhradu vkladů si ode dne 9. 3. 2022 mohou vyzvednout fyzické a právnické osoby, které byly vkladateli Sberbank CZ, a.s. ke dni 28. 2. 2022, případně jejich dědicové nebo jejich právní nástupci.

Na pobočkách Komerční banky se klienti Sberbank CZ, a.s. při vyřizování výplaty náhrady vkladů prokáží těmito dokumenty:

  • fyzické osoby – platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, pas, případně průkaz o povolení trvalého pobytu),
  • fyzické osoby podnikatelé – platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, pas, případně průkaz o povolení trvalého pobytu) a dokladem o oprávnění k podnikatelské činnosti,
  • právnické osoby – originálem, úředně ověřenou kopií nebo elektronicky podepsaným platným výpisem z Obchodního/jiného veřejného rejstříku ne starším než 3 měsíce a průkazem totožnosti osoby, která je zástupcem právnické osoby (platný občanský průkaz, pas, případně průkaz o povolení trvalého pobytu). V případě částek vyšších než ekvivalent 15 000 EUR mohou být vyžadovány též doklady ke zjištění totožnosti skutečného majitele.

Bezhotovostní výplata náhrady může být realizována také korespondenčně, a to zasláním písemné instrukce (vyplněného formuláře „Žádost o převod plnění“) poštou na adresu: Komerční banka, a.s., CKB útvar 2192, Václavské náměstí 42, Praha 1, PSČ 114 07. Podpis oprávněné osoby na instrukci musí být úředně ověřen. V případě ověření podpisu mimo Českou republiku se vyžaduje ověření zastupitelským úřadem České republiky.

V případě dědice či právního nástupce z jiného titulu bude požadován i dokument (originál nebo úředně ověřená kopie) prokazující nabytí pohledávky.

Pokud si vkladatel nemůže náhradu vkladu vyzvednout osobně, může zmocnit k vyzvednutí jinou osobu, a to na základě úředně ověřené plné moci vystavené výhradně pro výplatu náhrady pohledávky z vkladu.

Vzorový formulář plné moci, stejně jako vzorový formulář k vyplnění instrukce „Žádost o převod plnění“ či reklamační formulář (pro případ jakékoliv reklamace související s výplatou náhrady) je k dispozici ke stažení zde. Formulář plné moci či formulář k podání reklamace bude možné vyzvednout též na pobočkách Komerční banky.

Důležitá upozornění pro klienty:

  • Upozorňujeme klienty, kteří budou chtít přebírat náhradu vkladů v hotovosti ve výši nad 100 000,- Kč, aby oznámili svůj záměr na vybrané pobočce Komerční banky minimálně 2 pracovní dny předem.
  • Seznam poboček Komerční banky určených k výplatě náhrady vkladů pro klienty Sberbank CZ, a.s. je k dispozici zde.
  • Náhradu lze vyzvednout v době 3 let od zahájení výplaty náhrad, tj. nejpozději do 10. 3. 2025. Po uplynutí této lhůty již nebude možné náhradu vyplatit.

Zdroje aktuálních a doplňujících informací:

Více informací k výplatám náhrad vkladů, včetně kompletního seznamu požadovaných dokladů a možností pro případné uplatnění reklamací, najdou oprávněné osoby na:

O zahájení výplat tzv. institucionálních náhrad pohledávek z vkladů (§ 41f odst. 7 a 8 zákona o bankách) a o možnosti podávat žádosti o vyplacení zvýšených náhrad za pojištěné pohledávky z vkladů (§ 41ea zákona o bankách) bude Garanční systém informovat v samostatně uveřejněných oznámeních.


1podle § 41d odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů


Zpět na seznam aktualit