Garanční systém finančního trhu zahájí dne 16. března 2022 výplatu náhrad vkladů vedených na účtech advokátních úschov u Sberbank CZ

Praha, 16. března 2022 – Garanční systém začne dne 16. března 2022 prostřednictvím poboček Komerční banky, a.s. vyplácet náhrady za pohledávky z vkladů vedených na účtech advokátních úschov u Sberbank CZ, a.s., se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5, IČ 25083325 (dále jen Sberbank CZ).

Advokáti a další osoby, na jejichž účtech se nacházejí prostředky jiné osoby, mají ze zákona povinnost při založení účtu nebo nejbližší dispozici s ním o této skutečnosti banku informovat. Pokud je tato informační povinnost majitele účtu splněna, náhrady jsou vypláceny přímo takto označeným vlastníkům prostředků jako oprávněným osobám.

Každá oprávněná osoba má nárok na náhradu ve výši 100% vkladu předaného do advokátní úschovy, maximálně však do limitu 2 499 500 Kč na jednu osobu (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kurzu 24.995 Kč/EUR vyhlášeného ČNB ke dni 28.2. 2022). Pokud oprávněné osobě vznikl nárok na náhradu za pohledávku i z jiného vkladu vedeného u Sberbank CZ, uvedená maximální částka se sníží o výši tohoto nároku.

Garanční systém však upozorňuje, že zatím od Sberbank CZ obdržel podklady pouze pro část klientů, kteří měli v advokátních úschovách své prostředky. Konkrétně se jedná o 2781 klientů, což představuje zhruba ¼ z celkového bankou uváděného počtu úschovních účtů. Všechny klienty Garanční systém informuje doporučeným dopisem. Tento dopis obsahuje informaci o výši náhrady náležející příslušné oprávněné osobě a také informaci o tom, jak postupovat pro získání náhrady. Jakmile klienti tento dopis obdrží, mohou si na pobočkách Komerční banky vyzvednout náhrady za jejich vklady. V případě, že klienti zatím dopis neobdrželi, je potřeba vyčkat až se tak v následujících několika dnech stane. Garanční systém ujišťuje klienty, že všechny osoby oprávněné k náhradě si budou moci svou náhradu vyzvednout. Garanční systém současně informuje advokáty, příp. insolvenční správce o tom, které účty, u nichž jsou vedeni jako majitelé byly zařazeny do seznamu předaného k výplatě náhrady.

Náhrady bude vyplácet Komerční banka

Výplata náhrad vkladů vedených na účtech advokátních úschov bude probíhat prostřednictvím pobočkové sítě Komerční banky. Seznam poboček určených k výplatě náhrad vkladů pro tyto klienty je k dispozici zde.

Na pobočkách Komerční banky se oprávněné osoby při vyřizování výplaty náhrady vkladů prokáží těmito dokumenty:

  • fyzické osoby – platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, pas, případně průkaz o povolení trvalého pobytu),
  • fyzické osoby podnikatelé – platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, pas, případně průkaz o povolení trvalého pobytu) a dokladem o oprávnění k podnikatelské činnosti,
  • právnické osoby – originálem, úředně ověřenou kopií nebo elektronicky podepsaným platným výpisem z Obchodního/jiného veřejného rejstříku ne starším než 3 měsíce a průkazem totožnosti osoby, která je zástupcem právnické osoby (platný občanský průkaz, pas, případně průkaz o povolení trvalého pobytu). V případě částek vyšších než ekvivalent 15 000 EUR mohou být vyžadovány též doklady ke zjištění totožnosti skutečného majitele.

Bezhotovostní výplata náhrady může být realizována také korespondenčně, a to zasláním písemné instrukce (vyplněného formuláře „Žádost o převod plnění“) poštou na adresu: Komerční banka, a.s., CKB útvar 2192, Václavské náměstí 42, Praha 1, PSČ 114 07. Podpis oprávněné osoby na instrukci musí být úředně ověřen. V případě ověření podpisu mimo Českou republiku se vyžaduje ověření zastupitelským úřadem České republiky.

K vyzvednutí náhrady lze zmocnit i jinou osobu, a to na základě úředně ověřené plné moci vystavené výhradně pro výplatu náhrady vkladu. Vzorový formulář této plné moci, stejně jako reklamační formulář (pro případ jakékoliv reklamace související s výplatou náhrad) nebo formulář „Žádost o převod k plnění“, je k dispozici ke stažení zde. Formuláře bude možné vyzvednout též na pobočkách Komerční banky.

Náhradu lze vyzvednout v době 3 let od zahájení výplaty náhrad, tj. nejpozději do 10. března 2025. Po uplynutí této lhůty již nebude možné náhradu vyplatit.

Zdroje aktuálních a doplňujících informací:

Více informací k výplatám náhrad vkladů, včetně kompletního seznamu požadovaných dokladů a možností pro případné uplatnění reklamací, najdou oprávněné osoby na:Zpět na seznam aktualit