Garanční systém finančního trhu zahájí dne 22. dubna 2022 výplatu náhrad vkladů institucionálním klientům Sberbank CZ prostřednictvím pobočkové sítě Komerční banky

Praha, 22. dubna 2022 – Garanční systém začne1 v pátek, dne 22. dubna 2022 prostřednictvím poboček Komerční banky, a.s. vyplácet tzv. institucionální náhrady pohledávek z vkladů2 klientům Sberbank CZ, a.s. (dále jen Sberbank CZ) se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5, IČ 25083325.

Těmito institucionálními klienty jsou:

  • platební instituce
  • poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu
  • instituce elektronických peněz
  • vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu
  • obchodníci s cennými papíry, na jejichž účtech jsou evidovány peněžní prostředky tvořící majetek zákazníka podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu
  • soudní exekutoři, na jejichž účtech jsou deponovány prostředky pro oprávněné a přihlášené věřitele podle exekučního řádu.

Aktuálně se jedná o 17 exekutorských úřadů, které vedly účty pro více jak 17 700 klientů.

Garanční systém bude institucionálním klientům vyplácet náhradu vkladů každého jejich zákazníka, jehož prostředky byly evidovány ke dni 28. 2. 2022 na účtu institucionálního klienta vedeného u Sberbank CZ, maximálně však do limitu 2 499 500 Kč na jednoho zákazníka (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kurzu 24,995 Kč/EUR vyhlášeného ČNB ke dni 28. 2. 2022. Pokud zákazníkovi institucionálního klienta vznikl nárok na náhradu za pohledávku z jiného vkladu vedeného u Sberbank CZ, uvedená maximální částka se sníží o výši tohoto nároku.

Výplata institucionálních náhrad vkladů oprávněným osobám bude probíhat prostřednictvím pobočkové sítě Komerční banky. Seznam poboček určených k výplatě náhrad vkladů pro institucionální klienty je k dispozici na webových stránkách Garančního systému www.garancnisystem.cz/seznam-pobocek-vyplata.

Institucionální klienti Sberbank CZ prokáží své nároky originálem, úředně ověřenou kopií nebo elektronicky podepsaným platným výpisem z obchodního/jiného veřejného rejstříku ne starším než 3 měsíce a průkazem totožnosti osoby, která je zástupcem právnické osoby (platný občanský průkaz nebo pas).

K vyzvednutí náhrady lze zmocnit i jinou osobu, a to na základě úředně ověřené plné moci vystavené výhradně pro výplatu náhrady vkladu. Vzorový formulář této plné moci, stejně jako reklamační formulář (pro případ jakékoliv reklamace související s výplatou náhrad), je k dispozici ke stažení zde. Formulář plné moci či formulář k podání reklamace bude možné vyzvednout též na pobočkách Komerční banky.

Náhradu lze vyzvednout v době 3 let od zahájení výplaty náhrad, tj. nejpozději do 22. dubna 2025. Po uplynutí této lhůty již nebude možné náhradu vyplatit.

Zdroje aktuálních a doplňujících informací:

Více informací k výplatám náhrad vkladů, včetně kompletního seznamu požadovaných dokladů a možností pro případné uplatnění reklamací, najdou oprávněné osoby na:


1v souladu s ustanovením § 41d zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

2 náhrady pohledávek z vkladů dle § 41f odst. 7 a 8 cit. zákona


Zpět na seznam aktualit