Garanční systém finančního trhu uzavřel novou rámcovou smlouvu s bankou, která bude zajišťovat výplaty náhrad vkladů po dobu dalších 4 let

Praha, 31. března 2017 – Garanční systém finančního trhu (GSFT) jako veřejný zadavatel realizoval otevřené zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem "Zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů", jehož výsledkem je uzavření rámcové smlouvy upravující podmínky zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů klientům vyplácených bank podle § 41a a násl. zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Rámcová smlouva nabude účinnosti dne 19. dubna 2017, kdy skončí účinnost stávající rámcové smlouvy. Nová rámcová smlouva byla uzavřena s Českou spořitelnou, a.s.

Cílem zadávacího řízení na veřejnou zakázku bylo vybrat tzv. vyplácející banku, která vyplatí prostřednictvím svých poboček náhrady za vklady klientů finančních institucí spadajících do systému pojištění vkladů, v případě, že by se některá z těchto institucí v budoucnu stala neschopnou dostát svým závazkům.

Do zadávacího řízení podaly nabídku tři banky, a to Česká spořitelna, a.s., MONETA Money Bank, a.s. (s těmito bankami měl Garanční systém finančního trhu uzavřenou rámcovou smlouvu dosud) a dále také Komerční banka, a.s.

Oproti původní rámcové smlouvě, která byla uzavřena se dvěma bankami, mezi nimiž probíhal po tzv. rozhodném dni (tj. den, kdy Garanční systém obdrží písemné oznámení České národní banky nebo orgánu bankovního dohledu domovského státu příslušné zahraniční banky o neschopnosti banky dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek nebo soud vydá rozhodnutí o úpadku banky) minitendr za účelem výběru jedné vyplácející instituce, je nová rámcová smlouva uzavřena jen s jedním vítězným uchazečem. Tím je Česká spořitelna, a.s. Tento nový postup umožní Garančnímu systému mimo jiné zrychlit přípravy na výplatu náhrad pohledávek z vkladů, jelikož od 1. 6. 2016 platí, že případná výplata náhrad musí být zahájena již do 7 pracovních dní od rozhodného dne.

Hodnotícím kritériem pro výběr vítězného uchazeče byla ekonomická výhodnost nabídky. V rámci tohoto kritéria byla hodnocena výše fixního ročního poplatku za udržování systému pro případnou výplatu náhrad (v Kč bez DPH), výše poplatku za výplatu jednoho klienta vyplácené banky (v Kč bez DPH) a předložená metodika postupu výplaty.

Rámcová smlouva je uzavřena na dobu 4 let a stanoví obecné podmínky pro zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů. V případě, že dojde k situaci, kdy bude nutné zahájit výplatu náhrad, bude na základě rámcové smlouvy uzavřena s Českou spořitelnou ještě tzv. realizační smlouva, která stanoví doplňující podmínky specifické pro konkrétní případ (zejména stanovení termínů či určení seznamu obchodních míst, ve kterých bude probíhat výplata náhrad pohledávek z vkladů).


Zpět na seznam aktualit