Garanční systém finančního trhu otestoval funkčnost systému vyplácení náhrad

Praha, 12. července 2017 – Garanční systém finančního trhu otestoval u 32 finančních institucí zapojených do systému pojištění vkladů schopnost zvládnout následky případného vyhlášení insolvence. Test prověřil schopnosti institucí předat data o klientech a jejich pojištěných vkladech Garančnímu systému v přesném formátu, struktuře a v požadovaném čase. V rámci testu byly všechny banky, družstevní záložny a stavební spořitelny vyzvány předat Garančnímu systému informace do pouhých pěti pracovních dnů.

Pokud nastane situace, kdy Česká národní banka oznámí, že je některá z bank, družstevních záložen nebo stavebních spořitelen spadajících do systému pojištění vkladů v platební neschopnosti, Garanční systém finančního trhu musí podle zákona zahájit výplatu náhrad pojištěných vkladů nejpozději do sedmi pracovních dnů od obdržení tohoto oznámení. „Mezi námi a zkrachovalou finanční institucí tak musí dojít k poměrně rychlé, precizní a především dostatečně zabezpečené výměně dat. V případě výplaty máme na předání dat dokonce ještě kratší lhůtu, než byla tentokrát stanovena pro tento test, a to pouhé tři pracovní dny. Vzhledem k množství požadovaných informací a takto krátké lhůtě se samozřejmě jedná o úkon, který vyžaduje bezchybnou a spolehlivou součinnost na obou stranách, tedy jak u nás, tak i u platebně neschopné instituce,“ říká výkonná ředitelka Garančního systému Renáta Kadlecová.

Výměna potřebných informací o klientech a jejich vkladech v pojištěných finančních institucích proběhla nyní vůbec poprvé s využitím nového IT systému a podle aktualizované vyhlášky Ministerstva financí, která rozšířila počet údajů, které jsou instituce povinny Garančnímu systému předkládat. „Vzhledem k tomu, že se jednalo o první ostrý test podle nových pravidel, stanovil Garanční systém lhůtu pro předání dat na 5 pracovních dní. 75 % institucí absolvovalo test na první pokus, ostatní ho musely v zadané lhůtě opakovat. Pouze jedna instituce dodala data po uplynutí stanovené lhůty.   Výsledek testu hodnotíme pozitivně a v tomto duchu budeme také o testování informovat i Evropský orgán pro bankovnictví, který dohlíží na testy bank ve všech členských zemí Evropské unie,“ doplňuje Renáta Kadlecová.

Situace, kdy Garanční systém klientům zkrachovalé instituce vyplácel náhrady vkladů, nastala naposledy loni v říjnu v souvislosti s platební neschopností ERB bank. Garanční systém tehdy vůbec poprvé náhrady vkladů vyplácel ve zkrácené lhůtě sedmi pracovních dnů. A na dobu tří pracovních dnů byla poprvé zkrácena i doba pro předání informací mezi bankou a Garančním systémem. „Na zkrácení lhůty jsme se my i do systému pojištění vkladů zapojené instituce dlouhodobě připravovali, a to ještě před tím, než tato úprava začala platit. Výplata klientů ERB bank proto probíhala plynule a jen během prvního měsíce od zahájení výplat jsme více než dvěma a půl tisícům klientů ERB bank vyplatili téměř tři miliardy korun,“ vysvětluje Renáta Kadlecová, podle níž bude testování finančních institucí probíhat i nadále v intervalu dvou testů během jednoho roku.


Zpět na seznam aktualit