OZNÁMENÍ KLIENTŮM ERB BANK, A.S.: GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU ZAHÁJÍ VÝPLATU ZÁKLADNÍCH NÁHRAD POHLEDÁVEK Z VKLADŮ DNE 20. ŘÍJNA 2016 PROSTŘEDNICTVÍM VYBRANÝCH POBOČEK ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S.

Praha, 17. října 2016 – Garanční systém finančního trhu (dále jen „Garanční systém“) začne dne 20. října 2016 prostřednictvím vybraných poboček České spořitelny, a.s. vyplácet pojištěné vklady klientům ERB bank, a.s., se sídlem Štefánikova 78/50, 150 00 Praha 5, IČ 284 28 943.

Garanční systém bude oprávněným osobám vyplácet 100 % jejich vkladů, maximálně však do základního limitu 2 702 000 Kč na jednoho vkladatele (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kursu 27,02 Kč/EUR vyhlášeného ČNB ke dni 11. října 2016. Celková výše výplaty náhrad za tuto instituci dosahuje částky 3,53 mld. Kč.

Oznámení:

Garanční systém finančního trhu oznamuje klientům ERB bank, a.s. (dále též „oprávněným osobám“), že dne 20. října 2016 bude zahájena výplata základních náhrad pohledávek z vkladů podle § 41d odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Výplata základních náhrad pohledávek z vkladů oprávněným osobám bude probíhat prostřednictvímvybraných pobočekČeské spořitelny, a.s po dobu tří let ode dne jejich zahájení, tedy do 20. října 2019.

Oprávněnými osobami k výplatě základních náhrad pohledávek z vkladů jsou:

a)    fyzické a právnické osoby, které byly vkladateli ke dni 11. října 2016, tj. ke dni, kdy Garanční systém obdržel písemné oznámení České národní banky o neschopnosti ERB bank, a.s. dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek,

b)    jejich dědicové,

c)    jejich právní nástupci.

 Oprávněné osoby prokážou své nároky platnými dokumenty:

  • fyzické osoby – platným průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo pas),
  • fyzické osoby podnikatelé – platným průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a výpisem ze živnostenského rejstříku,
  • právnické osoby – originálem, úředně ověřenou kopií nebo elektronicky podepsaným platným výpisem z Obchodního/jiného veřejného rejstříku ne starším 1 měsíce a průkazem totožnosti osoby, která je zástupcem právnické osoby (platný občanský průkaz nebo pas). Výplaty právnickým osobám se budou realizovat pouze bezhotovostně.

V případě dědice či právního nástupce z jiného titulu bude požadován i dokument (originál nebo úředně ověřená kopie) prokazující nabytí pohledávky.

Pokud si vkladatel nemůže náhradu vkladu vyzvednout osobně, může zmocnit k vyzvednutí jinou osobu, a to na základě úředně ověřené plné moci vystavené výhradně pro výplatu náhrady pohledávky z vkladu – vzor této plné moci je k dispozici ke stažení na www.garancnisystem.cz/formulare. Formulář plné moci bude možné vyzvednout též na vybraných pobočkách České spořitelny, a.s.

 Důležitá upozornění pro klienty:

  • Upozorňujeme klienty, kteří budou chtít přebírat náhradu vkladů v hotovosti, aby se informovali o pravidlech pro hotovostní transakce na jimi vybrané pobočce České spořitelny, a.s.
  • Seznam poboček České spořitelny, a.s., určených k výplatě náhrady vkladů pro klienty ERB bank, a.s., je k dispozici na internetových stránkách Garančního systému www.garancnisystem.cz (popřípadě na bezplatné telefonní lince České spořitelny, a.s.: 800 207 207.

 Zdroje aktuálních a doplňujících informací:

Více informací k výplatám náhrad vkladů, včetně kompletního seznamu požadovaných dokladů a možností pro případné uplatnění reklamací, najdou oprávněné osoby na:

  •         Internetových stránkách Garančního systému finančního trhu www.garancnisystem.cz a na facebookových stránkáchwww.facebook.com/gsft.cz či v sídle Garančního systému finančního trhu, Praha 1, Týn 639/1, 2. patro.
  •         Pobočkách České spořitelny, a.s. a jejích internetových stránkách www.csas.cz či na bezplatné telefonní lince 800 207 207.
  • Informace budou zveřejněny i na pobočkách ERB bank, a.s. a na webových stránkách www.erbank.cz.

 

O možnosti podávat žádosti o vyplacení zvýšených náhrad za pojištěné pohledávky z vkladů (§ 41ea zákona o bankách) informuje Garanční systém finančního trhu v samostatně uveřejněných oznámeních.