Informační leták

Informační leták ke stažení ve formátu pdf naleznete zde.


Garanční systém finančního trhu - Jistota pro Vaše úspory


Garanční systém finančního trhu je složen ze dvou fondů:

 • Fond pojištění vkladů - pojištění vkladů občanů a firem uložených v bankách, stavebních spořitelnách a družstevních záložnách pro případ jejich krachu.
 • Fond pro řešení krize - zdroj prostředků na restrukturalizaci bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen pro případ potřeby zabezpečení pokračování jejich zásadních činností a obnovení životaschopnosti bez dopadu na pojištěné vkladatele.

Kdo je pojištěn?

Pojištěny jsou vklady občanů, firem a malých obcí.

Jaké vklady jsou pojištěny?

 • vklady na běžných účtech
 • vklady na spořicích účtech
 • vklady na termínovaných účtech
 • na vkladových účtech a vkladních knížkách.

Co není pojištěno?

 • směnky a cenné papíry (akcie, dluhopisy, podílové listy)
 • penzijní spoření, životní pojištění
 • členské vklady členů záložen
 • podřízené dluhy (vklady které je pojištěná instituce oprávněna zčásti zahrnout do svého kapitálu)

Kolik je pojištěno?

Pojištěno je 100 % vkladu do výše 100 000 EUR na jednoho klienta u jedné instituce.

Kde je pojištěno?

 • v bankách
 • ve stavebních spořitelnách
 • v družstevních záložnách

Krach banky, záložny nebo stavební spořitelny. Co následuje?

 • Den 0 (=rozhodný den) – ČNB informuje o neschopnosti finanční instituce dostát svým závazkům. GSFT informuje vkladatele a zahajuje přípravu výplaty náhrad vkladů.
 • Den 1-3 – příprava podkladů pro výplatu náhrad vkladů.
 • Den 4-6 – kontrola podkladů a předání vyplácející bance. GSFT informuje vkladatele o místě, způsobu a datu zahájení výplaty. GSFT předává data vyplácející bance. Odeslání informačních dopisů klientům.
 • Den 7 – zahájení výplaty náhrad vkladů prostřednictvím vyplácející banky.

Co potřebuji pro vyzvednutí náhrady vkladu?

 • Stačí se dostavit na vybranou pobočku vyplácející banky a předložit občanský průkaz nebo pas.
 • Fyzická osoba - podnikatel (OSVČ) navíc musí předložit výpis z živnostenského rejstříku.
 • Zástupce právnické osoby musí navíc předložit výpis z obchodního rejstříku nebo z jiné evidence.

Pojištění vkladů nad rámec 100 000 EUR

Garanční systém může vyplácet i zvýšenou náhradu nad rámec základní výše pojištění za tzv. dočasně vysoké zůstatky.

Kdy se jedná o dočasně vysoký zůstatek?

 • Na účet byla připsána částka za prodanou nemovitost sloužící k bydlení, dědictví, vypořádání společného jmění manželů, pojistné plnění pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti, apod.;
 • tato částka byla na účet připsána nejdéle 3 měsíce před rozhodným dnem;
 • vkladatelem je fyzická osoba.

Kolik může činit zvýšená náhrada?

Limit výplaty se může zvýšit až na ekvivalent 200 000 EUR na jednoho vkladatele u jedné instituce.

Otázky a odpovědi

Jak se dozvím o krachu mé banky?

Nejrychleji se to dozvíte z médií (TV, rozhlas, tisk, internetové zpravodajské weby), které o podobných případech informují. Zprávu o krachu najdete také na webu Garančního systému a zpravidla i na webu zkrachovalé finanční instituce.

Bude mi navrácena uspořená částka včetně úroků z vkladu?

Pojištění se vztahuje i na úroky z vkladů vypočítané k rozhodnému dni.

Co když mám v bance uloženo více než 100 000 EUR?

Pokud nebudou naplněny podmínky pro výplatu zvýšené náhrady, bude Vám vyplacena maximální výše základní náhrady, tj. ekvivalent 100 000 eur. Zbylou částku je nutno uplatnit jako pohledávku za bankou v insolvenčním řízení/v likvidaci.

Další otázky a odpovědi

Další otázky a odpovědi naleznete zde .