Oznámení Garančního systému finančního trhu k výplatám náhrad pohledávek z vkladů institucionálním klientům Sberbank CZ, a.s.: Z důvodu nedodání nezbytných podkladů nezahájí Garanční systém finančního trhu výplatu náhrad pohledávek z vkladů institucionálním klientům Sberbank CZ, a.s., v původně oznámeném termínu 21. března 2022. Nový termín zahájení výplaty těchto náhrad bude zveřejněn

Praha, 21. března 2022 – Garanční systém informuje institucionální klienty Sberbank CZ, a.s., že dne 21. března 2022 nedojde k zahájení výplaty tzv. institucionálních náhrad pohledávek z vkladů1. Sberbank CZ, a.s neposkytla Garančnímu systému v souladu s ustanovením § 41d odst. 5 zákona o bankách podklady potřebné pro vyplacení těchto náhrad. O této skutečnosti Garanční systém také informoval Českou národní banku.

Výplata náhrad nezačne v původně oznámeném termínu z důvodu nedodání podkladů pro výplatu náhrady vkladů institucionálním klientům ze strany Sberbank CZ, a.s. Dotčeným institucionálním klientům se za způsobené komplikace omlouváme.

Garanční systém ubezpečuje institucionální klienty, že jejich nárok pro výplatu náhrad pohledávek z vkladů nezaniká. Náhrady pohledávek z vkladů jim budou vyplaceny po dodání podkladů ze strany Sberbank CZ, a.s. a jejich zpracování Garančním systémem. Termín zahájení výplaty náhrad těchto vkladů bude zveřejněn. Současně budou jednotliví institucionální klienti o této skutečnosti přímo informováni Garančním systémem prostřednictvím datové schránky.

Institucionálními klienty jsou:

  • platební instituce
  • poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu
  • instituce elektronických peněz
  • vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu
  • obchodníci s cennými papíry, na jejichž účtech jsou evidovány peněžní prostředky tvořící majetek zákazníka podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu
  • soudní exekutoři, na jejichž účtech jsou deponovány prostředky pro oprávněné a přihlášené věřitele podle exekučního řádu.

Garanční systém bude institucionálním klientům vyplácet náhradu pohledávek z vkladů každého jejich zákazníka, jehož prostředky byly evidovány ke dni 28. 2. 2022 na účtu institucionálního klienta vedeného u Sberbank CZ, maximálně však do limitu 2 499 500 Kč na jednoho zákazníka (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kurzu 24.995 Kč/EUR vyhlášeného ČNB ke dni 28.2. 2022. Pokud zákazníkovi institucionálního klienta vznikl nárok na náhradu za pohledávku z jiného vkladu vedeného u Sberbank CZ, uvedená maximální částka se sníží o výši tohoto nároku. Náhrady pohledávek z vkladů jsou vypláceny po dobu 3 let od jejich zahájení.


1 náhrady pohledávek z vkladů dle § 41f odst. 7 a 8 cit. zákona


Zpět na seznam aktualit