Reakce na množící se dotazy k pojištění vkladů Sberbank CZ, a. s. a Expobank CZ, a. s.

Praha, 25. února 2022 - Vklady Sberbank CZ, a. s. a Expobank CZ, a. s. jsou pojištěny u Garančního systému finančního trhu

Obě zmíněné banky mají sídlo v České republice (bankovní licenci vydanou Českou národní bankou) a tudíž spadají pod národní systém pojištění vkladů. Ze zákona je tedy pojištěna celková částka vkladů až do maximální výše odpovídající 100 000 EUR na jednoho klienta u jedné banky. Zároveň jsou zákonem stanoveny výjimečné případy, v rámci nichž je možno po určitou časově omezenou dobu vyplatit i náhradu vyšší. Zvýšená náhrada za dočasně vysoké zůstatky může limit 100 000 EUR přesáhnout maximálně o dalších 100 000 EUR. Za výjimečné případy jsou při splnění příslušných podmínek považovány například náhrady vkladů finančních prostředků plynoucích z prodeje nemovité věci sloužící k bydlení, vypořádání společného jmění manželů při rozvodu, pojistného plnění (pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti), dědictví, jednorázového vyrovnání z penzijního připojištění nebo spoření, odstupného při propuštění ze zaměstnání, peněžité pomoci obětem trestného činu a v dalších případech stanovených zákonem.

Obecná pravidla pojištění vkladů:

Pojištěny jsou vklady jak občanů (fyzických osob), tak firem (právnických osob), vedené v bankách, stavebních spořitelnách nebo družstevních záložnách, které mají sídlo v České republice. Pojištěny jsou vklady vedené v české nebo cizí měně, včetně úroků.

Vklady obce nebo kraje jsou pojištěny pouze za předpokladu, že jim náleží výnosy z daní nebo podíly na nich podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní, přičemž jejich daňové příjmy nepřesahují částku 500 000 EUR, a pokud splní další podmínky stanovené zákonem.

Pojištěny jsou zcela automaticky např. všechny následující druhy vkladů vedené u bank, stavebních spořitelen nebo družstevních záložen:

  • Běžné účty v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob
  • Spořicí účty v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob
  • Termínované účty v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob
  • Vkladové účty v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob (nikoli však podřízené vkladové účty)
  • Vkladní knížky v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob

Podrobnější informace o pojištění vkladů naleznete zde.


Zpět na seznam aktualit