Pokračují výplaty advokátních úschov. Garanční systém předal další část dat vyplácející bance

Garanční systém finančního trhu pokračuje ve výplatě náhrad vkladů klientů Sberbank CZ. K 8.4. 2022 vyplatil skrze pobočky Komerční banky už více než 61 tisíc klientů. GSFT rovněž pokračuje ve výplatách náhrad vkladů uložených v advokátních úschovách.

Praha, 11. dubna 2022 – Garanční systém finančního trhu již od Sberbank CZ, a.s. obdržel všechna data klientů, kteří měli v advokátních úschovách uloženy své prostředky. Výplata náhrad těmto klientům bude zahájena 12. dubna. Všechny klienty Garanční systém informuje doporučeným dopisem. Tento dopis obsahuje informaci o výši náhrady náležející příslušné oprávněné osobě a také informaci o tom, jak postupovat pro získání náhrady.

Upozorňujeme vkladatele Sberbank CZ, a.s., že lhůta k podání žádostí o výplatu zvýšené náhrady končí dne 28.4.2022. V případě advokátních úschov kupní ceny za nemovitost sloužící k bydlení, kdy advokát jako skutečného vlastníka prostředků označil kupujícího a před rozhodným dnem nedošlo k uvolnění předmětu úschovy ve prospěch prodávajícího, je žádost o výplatu zvýšené náhrady oprávněn (při splnění dalších podmínek) podat jako oprávněná osoba kupující, nikoli prodávající. K žádosti je třeba přiložit originály nebo úředně ověřené kopie listin prokazujících nárok na zvýšenou náhradu.

K 8. dubnu již Garanční systém skrze pobočky Komerční banky vyplatil náhrady vkladů více než 61 000 klientům Sberbank CZ v celkové výši 21,7 miliardy korun. Výplata náhrad vkladů byla zahájena 9. března 2022 a klienti Sberbank CZ si mohou náhradu pojištěných vkladů vyzvednout po dobu tří let od zahájení výplaty, tedy do 10. března 2025.

Zdroje aktuálních a doplňujících informací:

Více informací k výplatám náhrad vkladů, včetně kompletního seznamu požadovaných dokladů a možností pro případné uplatnění reklamací, najdou oprávněné osoby na:Zpět na seznam aktualit