Garanční systém finančního trhu uzavřel novou smlouvu. Výplatu náhrad vkladů zajistí Komerční banka, a.s.

Praha, 20. dubna 2021 – Garanční systém finančního trhu uzavřel novou rámcovou dohodu na zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů na další čtyři roky.

Pokud Česká národní banka oznámí platební neschopnost některé z bank, stavebních spořitelen nebo družstevních záložen, předá Garanční systém finančního trhu podklady a prostředky k provedení výplaty náhrad vkladů tzv. vyplácející bance. Tou byla doposud Česká spořitelna, a.s., nově se jí stala Komerční banka, a.s..

Uzavřená rámcová dohoda je výsledkem zadávacího řízení, které Garanční systém realizoval na přelomu let 2020 a 2021. Účinnosti dohoda nabude 20. dubna 2021, kdy skončí stávající rámcová dohoda s Českou spořitelnou, a.s.

Od 20. dubna tak bude Komerční banka, a.s. připravena na pokyn Garančního systému prostřednictvím svých poboček provést výplatu náhrad vkladů, pokud by v budoucnu došlo k neschopnosti některé z bank, stavebních spořitelen nebo družstevních záložen dostát svým závazkům. Naposledy se tak stalo v roce 2016, kdy byli vypláceni klienti ERB bank, a.s.

V takových případech si klienti zkrachovalé instituce mohou vyzvednout náhradu za své vklady až do výše ekvivalentu 100 000 EUR již za 7 pracovních dní. Výplata probíhá po dobu tří let od jejího zahájení na vybraných pobočkách vyplácející banky, kam se klient dostaví s příslušnými dokumenty (u fyzických osob postačí platný doklad totožnosti). Výplata je prováděna formou bezhotovostního převodu na zvolený účet vedený v České republice nebo v hotovosti. Nově bude umožněno zažádat si o výplatu náhrady i korespondenčně, a to zasláním vyplněného formuláře s úředně ověřeným podpisem.

Klienti zkrachovalé finanční instituce budou o zahájení výplaty náhrad vkladů nově informováni i dopisem, zaslaným na adresu trvalého bydliště klienta vedenou v evidenci dané finanční instituce, v němž bude popsán způsob vyplácení a výše základní náhrady, na kterou má klient nárok. Informace o způsobu výplaty jsou rovněž vždy uvedeny na webu Garančního systému a v médiích.

Více informací o pojištění vkladů naleznete na webových stránkách Garančního systému.Zpět na seznam aktualit