Vyplácení Československého úvěrního družstva – shrnutí nejdůležitějších informací pro klienty

Garanční systém finančního trhu (dále též "Garanční systém") obdržel v souladu s ustanovením § 41d odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění (dále též "Zákon o bankách") dne 02.08.2021 Oznámení České národní banky (dále též "Oznámení ČNB") o neschopnosti Československého úvěrního družstva(dále jen "ČSÚD") dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek.

Garanční systém bude z Fondu pojištění vkladů vyplácet následující typ náhrad pohledávek z vkladů:

  • Základní, fyzickým a právnickým osobám, které byly k rozhodnému dni vkladateli ČSÚD, a to do výše 100 % součtu jejich vkladů, maximálně však do limitu 2 547 500 Kč na jednoho vkladatele (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kurzu 25,475 Kč/EUR vyhlášeného ČNB ke dni 02.08.2021, kurzový lístek k 02.08.2021 naleznete na webových stránkách ČNB.

Postup získání náhrady vkladů

Výplaty budou probíhat prostřednictvím vybraných poboček Komerční banky, a.s. (dále též "KB, a.s.") v době otvíracích hodin jednotlivých poboček po dobu tří let od data jejich zahájení.

Získání základní náhrady vkladů

Pro uplatnění nároku na výplatu základní náhrady pohledávky z pojištěného vkladu není nutné nic vyplňovat či se hlásit nebo registrovat u Garančního systému. Od okamžiku, kdy Garanční systém začne vyplácet náhrady pohledávek z vkladů prostřednictvím KB, a.s. (tedy od 11.08.2021 v případě základních náhrad), si můžete svoji náhradu vyzvednout na přepážce vámi vybrané pobočky KB, a.s. určené k výplatě dle Seznamu poboček . Zde stačí předložit doklad opravňující k vyzvednutí náhrady a zvolit si, na jaký účet chcete náhradu pohledávky z vkladu převést, případně, zda chcete náhradu vyplatit v hotovosti.

  • Pokud nemáte zřízen jiný účet, na který chcete peníze převést, můžete si přímo na přepážce KB, a.s. účet založit. Samotný proces převodu do jiné banky probíhá ve standardních lhůtách pro mezibankovní platební styk, tj. zpravidla do druhého pracovního dne.
  • Pokud budete chtít přebírat náhradu vkladů v hotovosti, doporučujeme se informovat o pravidlech pro hotovostní transakce, která platí na vybrané pobočce KB, a.s.
  • Výplata základních náhrad pohledávek z vkladů bude dle Zákona o bankách probíhat po dobu 3 let, tj. do 12.08.2024.

Doklady potřebné pro získání náhrady

  • Fyzická osoba = občan – platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas)
  • Fyzická osoba = podnikatel (OSVČ) – platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a výpis ze živnostenského rejstříku.
  • Právnická osoba (obchodní společnost, občanské sdružení, atd.) – originál, úředně ověřenou kopii nebo elektronicky podepsaný platný výpis z OR/z jiného veřejného rejstříku ne starší 3 měsíce a průkaz totožnosti osoby jednající za právnickou osobu (platný občanský průkaz nebo pas). Výplaty právnickým osobám se budou realizovat pouze bezhotovostně.
  • V případě dědice či právního nástupce z jiného titulu bude požadován i dokument (originál nebo úředně ověřená kopie) prokazující nabytí pohledávky

Kompletní přehled dokladů je ke stažení zde

Reklamace

Pokud se klient domnívá, že mu nebyla přiznána správná výše náhrady, může využít proces reklamace. Reklamační formulář, který po vyplnění zašlete na adresu nebo e-mail Garančního systému finančního trhu, je ke stažení zde: reklamační protokol .

Často kladené otázky

Jak se provádí výpočet výše náhrady vkladů?

Pro účely výplaty náhrady vkladu se sečtou všechny pojištěné vklady jednoho vkladatele vedené u Československého úvěrního družstva včetně úroků vypočtených k 02.08.2021. Náhrada vkladů se vyplácí ve výši 100 % takto vypočteného souhrnu vkladů, max. však do výše 2 547 500 Kč.

Jakým kurzem se přepočítají vklady k limitu 100 000 EUR?

Ekvivalent limitu v českých korunách se přepočte podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou pro rozhodný den (02.08.2021)

Vztahuje se pojištění vkladů i na úroky z vkladů, o které se vklad navyšuje? Tzn. bude mi navrácena uspořená částka včetně úroků z vkladu?

Pojištění se vztahuje i na úroky z vkladů vypočítané k rozhodnému dni (02.08.2021). Pokud však byly úroky družstevní záložnou vyplaceny vkladateli předem při zřízení vkladu za celé období trvání vkladu, samozřejmě tyto úroky nejsou předmětem náhrady, a o část těchto již vyplacených úroků, které by jinak naběhly až po rozhodném dni (02.08.2021), je snížena částka jistiny vkladu pro účely výplaty náhrady vkladu.

U zkrachovalé banky jsem měl/a účet v zahraniční měně. V jaké měně mi bude vyplacena náhrada?

Náhrada je vyplácena v měně státu, v němž se daný účet nachází. V případě účtu vedeného v ČR bude náhrada vyplacena pouze v českých korunách, pro přepočet se použije kurz vyhlašovaný ČNB k rozhodnému dni (02.08.2021).

Kde si mohu náhradu vyzvednout?

Svou náhradu vkladu si můžete vyzvednout na vybraných pobočkách vyplácející banky. Jejich seznam naleznete zde.

Jaké doklady potřebuji, když si chci náhradu vyzvednout?

Pokud jste fyzická osoba (občan), stačí Vám občanský průkaz nebo pas. Fyzická osoba - podnikatel (OSVČ) navíc musí předložit výpis z živnostenského rejstříku. Pokud si chcete vyzvednout náhradu jakožto zástupce právnické osoby, musíte kromě dokladu totožnosti navíc předložit výpis z obchodního rejstříku/jiné evidence, ne starší než 3 měsíce.

Dokdy si musím náhradu vyzvednout?

Výplata náhrad vkladů probíhá po dobu tří let od jejího zahájení - od 11.08.2021 do 12.08.2024. Náhradu si můžete vyzvednout kdykoliv během této doby. Po uplynutí této lhůty již nebude možné náhradu vyplatit.

Jakým způsobem mi bude náhrada vyplacena?

Peníze vám budou převedeny na váš jiný účet (tj. bezhotovostní převod) nebo vyplaceny v hotovosti.

Může vyplácející banka vyplatit náhradu na více bankovních účtů nebo pouze na jeden účet?

Vyplácející banka po identifikaci klienta vyplatí náhradu buďto hotově nebo bezhotovostním převodem na účet, který klient zadá. V takovém případě není možno náhradu dělit a zasílat na více účtů, náhrada může být vždy odeslána v plné výši pouze na jeden účet. O provedené výplatě dostane klient na pobočce vyplácející banky příslušný doklad.

Co dělat, když se dostavím na pobočku vyplácející banky a nejsem v seznamu oprávněných osob k převzetí náhrady vkladu? Nebo v seznamu jsem, ale nesouhlasím s výší vyplacené náhrady?

V obou těchto případech je potřeba využít proces reklamace - více informací lze nalézt zde.

Mohu k převzetí náhrady pověřit někoho jiného?

Ano, k převzetí náhrady můžete udělit jiné osobě plnou moc, která bude vystavena výhradně pro výplatu náhrady pohledávky z vkladů. Vzor plné moci můžete nalézt zde. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. V případě plné moci vystavené v zahraničí je nutno úředně ověřit její překlad do češtiny.

Je oprávněna náhradu převzít jakákoliv osoba, která byla oprávněna disponovat s prostředky na účtu u vyplácené banky (tj. i tzv. disponent)?

Ne, náhradu vkladu je oprávněna převzít pouze osoba, na kterou je účet veden (v zákonem uvedených speciálních případech též vlastník finančních prostředků na účtu). Pouhé oprávnění disponovat s prostředky na účtu (např. u tzv. disponentů), aniž by dotčená osoba byla osobou, na kterou je účet veden, nezakládá oprávnění k převzetí náhrady pohledávky z vkladu.

Kdy je možné se dostavit k vyplacení náhrady pohledávky z vkladu, u nějž byla splatnost sjednána po datu zahájení výplaty náhrad?

Z hlediska výplaty náhrady pohledávky z vkladu je nerozhodné, zda splatnost vkladu byla sjednána až k datu pozdějšímu, než je datum zahájení výplaty náhrad vkladů. Náhrada se poskytuje od prvního dne zahájení výplaty náhrad dle stavu k rozhodnému dni (02.08.2021) bez ohledu na to, zda splatnost vkladu byla sjednána až později.

Je nárok na vypořádací podíl bývalého člena družstevní záložny pojištěnou pohledávkou z vkladu?

Nárok na tzv. vypořádací podíl bývalého člena družstevní záložny není pojištěnou pohledávkou z vkladu podle zákona o bankách, neboť se jedná o vypořádání majetkové účasti člena družstevní záložny na kapitálu družstevní záložny (tzv. základní členský vklad, popřípadě tzv. další členský vklad) a ve vztahu k takové pohledávce dle současné zákonné úpravy nemůže být poskytnuta náhrada z Fondu pojištění vkladů spravovaném Garančním systémem finančního trhu.