Podstawowe informacje na temat ubezpieczenia depozytów

Kto jest ubezpieczony?

Ochroną ubezpieczeniową objęte są depozyty osób fizycznych i prawnych (oprócz poniższych wyjątków).

Co jest ubezpieczone

 • Środki na rachunkach bieżących
 • Środki na rachunkach oszczędnościowych
 • Środki na rachunkach lokat terminowych
 • Środki na rachunkach lokat oszczędnościowych i książeczkach oszczędnościowych i in.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są zarówno depozyty prowadzone w koronach czeskich, jak i w walutach obcych.

Co nie jest ubezpieczone

 • Weksle ani inne papiery wartościowe (np. akcje, obligacje, jednostki uczestnictwa)
 • Depozyty banków (depozyty międzybankowe), spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, maklerów papierów wartościowych, instytucji finansowych (np. firm inwestycyjnych, towarzystw emerytalnych), zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz zakładów ubezpieczeń zdrowotnych. Ubezpieczeniem depozytów nie są więc objęte środki zgromadzone w otwartym funduszu emerytalnym, na indywidualnych kontach emerytalnych, z tytułu ubezpieczenia na życie ani ubezpieczenia kapitałowego
 • Depozyty państwa
 • Długi podporządkowane (depozyty, które ubezpieczona instytucja, może w części wcielić w swój kapitał)
 • Przedpłacone karty płatnicze niezwiązane z żadnym rachunkiem, wydane w formie pieniędzy elektronicznych (np. my paysafecard itp.)
 • Należności z tytułu depozytów, które na podstawie prawomocnego wyroku pochodzą z popełnionego umyślnie przestępstwa legalizacji przychodów z działalności przestępczej, o ile nie zostały zabezpieczone na rzecz ofiar działalności przestępczej
 • Wkłady członkowskie członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (tj. podstawowe wkłady członkowskie oraz dodatkowe wkłady członkowskie zgodnie z § 4b ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych – nr 87 Dz.U. Republiki Czeskiej z 1995 r. z późn. zm.).
 • Wkłady jednostek samorządu terytorialnego, których dochody podatkowe są wyższe od kwoty równoważnej kwocie 500 000 EUR.

Ile jest ubezpieczone

 • Ubezpieczenie obejmuje depozyt w 100% w podstawowej wysokości jednak maksymalnie do kwoty równoważnej wartości 100 000 EUR, zdeponowanej przez jednego klienta w jednej instytucji.

Kto zapewnia ubezpieczenie

 • System Gwarancyjny Rynku Finansowego zapewnia ubezpieczenie depozytów złożonych w bankach, kasach oszczędnościowo-budowlanych i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych mających siedzibę w Republice Czeskiej oraz w oddziałach banków mających siedzibę w innym niż członkowskim państwie UE.
 • W przypadku środków zdeponowanych w oddziałach banków zagranicznych prowadzących działalność na czeskim rynku i mających siedzibę w państwie członkowskim UE (na przykład mBank, ING Bank), depozyty są ubezpieczone zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym bank macierzysty ma swoją siedzibę. Gdyby nastąpił upadek takiego banku, wypłatę kwot należnych z tytułu ubezpieczenia depozytów klientów tych banków na terytorium Republiki Czeskiej zapewnia System Gwarancyjny Rynku Finansowego na podstawie dyspozycji operatora systemu ubezpieczenia należności z tytułu depozytów w kraju, w którym dany bank ma swoją siedzibę. Ponadto System Gwarancyjny udostępnia informacje i przyjmuje pisemne podania w imieniu operatora zagranicznego systemu ubezpieczenia depozytów.

Jak zaczyna działać ubezpieczenie?

Depozyty w banku, kasie oszczędnościowo-budowlanej lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej są ubezpieczane automatycznie po ich wpłaceniu na rachunek. Nie trzeba zatem wnosić o ubezpieczenie ani zawierać jakichkolwiek umów. Ubezpieczenie jest opłacane przez daną instytucję finansową w postaci corocznych składek.